2 Chronicles 28

King Ahasa

Ahasa e lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na ruahui; ia na laḡani gwauta-tauratoi e lohiava Ierusalem ai. Ia na Iehova vairanai se kara maoromaorova, senena David e karava heḡereḡerena, a Israel pavapavadia edia dala ai e rakava. Ia ese kaivakuku na e havevea aurina amo e karadia, Baal edia; bona muramura mai bonadia e gabu, Hinom natuna ena koura ai; bona natuna mamaruanedia na ḡole-oho bouboudia ai e halaodia, Iehova ese Israel taudia vairadiai e luludia lasi besedia edia kara dika-hereadia heḡereḡeredia. Ia ese danu boubou karadia e karava bona muramura mai bonadia e gabuva, atai gabudia ai bona ororo ai bona au mauridia iboudiai henudiai.

Taunabunai Iehova, ena Dirava, ese Suria pavapavana imana ai e atoa. Suria pavapavana ese e hadarerea, bona ena orea taudia hutuma bada e abidia mauri, bena Damasko e laohaidia. Israel pavapavana imana ai e atoa danu; bena una tau ese e hadarerea mai ala-ala badana ida. Badina be Peka Remalia ese Iuda taudia domaga-ta gerebu-rua
Domaga-ta gerebu-rua = 120,000.
na dina tamona ai e aladia mase, iboudiai na goada taudia; badina be idia ese Iehova, senedia edia Dirava, vada e rakatania.
Bena Sikri, goada-herea tauna ta Efraim ai, ese Maaseia, hanua pavapavana natuna, bona Asarikama, pavapava ena ruma biaguna, bona Elkana, hanua pavapavana badibadinai e gini tauna, na e aladia mase.

Israel taudia ese varavaradia domaga-rua
Domaga-rua = 200,000.
e abidia mauri, hahine, memero, bona kekeni; bona kohu momo edia amo e abi, bena unu kohu na Samaria e laohai.
A Iehova ena peroveta tauna ta, ladana Odede, na unuseni ai. Bena ia na e raka lasi, tuari oreana na Samaria irakakahi-henina ai e hedavari henidia; bena e hamaorodia, eto, A itaia, Iehova, senemui edia Dirava, ese Iuda taudia e badu henidia dainai, ia ese umui imamui ai e atodia; a umui ese vada o ala-ala henidia mai badumui ida, una badu na e dae ela guba ai. 10 Harihari emui lalo-hadai be Iuda taudia bona Ierusalem taudia, mamaruanedia bona hahinedia, ba ḡuidia, bona emui hesiai taudia ai ba halaodia. A umui danu sibomui ese Iehova, emui Dirava, asio kara dika henia a? 11 Harihari ba kamonai henigu, varavaramui o abidia mauri na ba siaidia lou, badina be Iehova ena badu ḡaraḡara na umui latamui ai.

12 Lohia haida danu Efraim oreana amo, Asaria Iohanan bona Berekia Mesilemoto bona Iehisikia Salumu bona Amasa Hadalai, ese tuari amo e maiva taudia ilao-ahudia e gini, 13 e hamaorodia, eto, Abi-mauri taudia na iniseni ai basio hakaudia vareai; badina be o haeroamu karana ese baine hakerereda Iehova vairanai, bena una kerere na eda kara dika bona eda kerere gunadia latadiai baine heato ḡau. Badina be eda kerere vada e bada, bona badu ḡaraḡarana na Israel latanai. 14 Taunabunai, tuari taudia ese abi-mauri taudia bona e abi kohudia na lohia bona hebou taudia iboudiai vairadiai e rakatanidia. 15 Bena hari ladadia vada e hegwaurai taudia na e tore isi; bena idia ese unu abi-mauri taudia na e abidia, bona idia bogaragidiai asi dabuadia taudia iboudiai na unu e abi ḡaudia amo e hadabualaidia, bona tamaka e henidia, bona aniani bona ranu e henidia, bona taudia na dehoro amo e dahudia. Bena edia manoka taudia iboudiai na doniki latadiai e hahelaidia kau; bena varavaradia dekedia e laohaidia, Ieriko, pamu audia hanuana, lalonai. Bena idia na Samaria e lou lao.

16 Una negana ai King Ahasa ese hereva na Asuria pavapavana dekena e siaia lao, una tau ese baine durua eto. 17 Badina be Edom taudia ese Iuda na ma vada e daea bona e hadarerea, bona abi-mauri taudia vada e laohaidia. 18 Bona Filistia taudia ese Sefela kahana bona Iuda diho kahana hanuadia vada e tuari henidia; bena Bete-semese bona Aialono bona Gederoto e abidia, bona Soko bona Timuna bona Gimiso, mai edia hanua maraḡidia ida; bena unuseni ai e nohova. 19 Badina be Iehova ese Iuda e taoa tari, Ahasa, Israel pavapavana, dainai; badina be Iuda ai e kara havara, bona Iehova vada e gwau edeede henia. 20 Taunabunai Tiglata-pilnesere, Asuria pavapavana, na ia ituari-henina totona ema; bena e hahisihisia mo, a se hagoadaia. 21 Badina be Ahasa ese Iehova ena dubu bona pavapava ena ruma bona lohia edia ruma kohudia e abi, heaiva ḡaudia na Asuna pavapavana e henia; to unu ese na se kahaia.

22 Ena hisihisi negana ai ena gwau-edeede Iehova enai ma e habadaia, hari King Ahasa ese. 23 Badina be ia ese boubou ḡaudia e hahelaḡadia, Damasko diravadia, e hadarerea ḡaudia, edia. Ia eto, Suria pavapavadia edia dirava ese idia e durudia dainai, lau ese boubou ḡaudia baina hahelaḡadia edia, bae durugu helaoreana. A idia ese ia bona Israel idoinai e hadikadia rohoroho.

24 Bena Ahasa ese Dirava ena dubu kohudia e haboudia bona e utudia sisisisi; bona Iehova ena dubu iduaradia e koudia ahu. Bena ia ese ihaboulaina patadia e kara, ia sibona ena, Ierusalem daigunidia iboudiai lalodiai. 25 Iuda hanuadia iboudiai Ialodiai danu ia ese atai gabudia e kara, unuseni ai muramura mai bonadia bae gabu, idau dirava edia; unu amo ia ese Iehova, senena edia Dirava, e habadua.

26 Ena kara orena bona ena dala iboudiai, matamana ela bona dokona, na Iuda bona Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore. 27 Bena Ahasa na tubu tama dekediai e mahuta. Hanua lalonai e guria, Ierusalem ai; badina be Israel pavapavadia edia gara ai asie vareailaia. Bena ia natuna Hesekia na ia gabuna ai e lohia.

Copyright information for `MEU