2 Chronicles 33

King Manase

Manase e lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na gwauta-rua; ena lohia laḡanidia na imahui-ima Ierusalem ai. Ia na Iehova vairanai e kara havara, Iehova ese Israel taudia vairadiai e luludia lasi besedia edia kara dika-hereadia heḡereḡeredia. Badina be atai gabudia helaḡadia ia tamana Hesekia ese e habuadia tari na ia ese ma e haginidia lou, bona Baal edia ihaboulaina patadia e haginidia, bona kaivakuku au-tubuadia haida e kara, bona guba hisiudia iboudiai e toma henidia diho bona isiaidia e lao heni. Iehova ena dubu ai danu ia ese ihaboulaina patadia haida e haginidia; una dubu na Iehova ese vada e herevalaia, eto “Lau ladagu na Ierusalem ai baine mia hanaihanai”. Ia ese ihaboulaina patadia e haginidia, guba hisiudia iboudiai edia, Iehova ena dubu maḡuna ruaosi lalodiai. Ia ese danu natuna mamaruanedia na ḡole-oho boubou ḡaudia ai e halaodia, Hinom natuna ena koura ai; bona mari bona bagu-haoro bona babalau karadia e kara, bona rohe bona mea taudia na e daidaidia. Iehova vairanai e kara havara-havara, bona e habadua. Hari kaivakuku, ia ese e karaia ḡauna, na oirava ena dubu ai e haginia; una dubu na Dirava ese David bona natuna Solomon e herevalai henidia, eto “Ina dubu ai bona Ierusalem, Israel iduhudia iboudiai lalodia amo vada na abia hidi hanuana, lalonai lau ladagu baina atoa ela bona hanaihanai, bona Israel aena na senemui na duanai henidia tanona amo nega ta ai basina abia oho lou; ḡau tamona na henidia haheḡanina idoinai bona egu hesiai tauna Mose ena amo na henidia taravatuna idoinai bona hahedua herevadia bona hahemaoro herevadia na bae badinadia namonamo”. Manase ese Iuda taudia bona Ierusalem inoholaina taudia e dibaḡanidia, taunabunai Iehova ese Israel taudia vairadiai e habuadia tari besedia edia kara dika na idia edia ese e hereadia.

10 Iehova ese Manase mai ena orea taudia ida e hereva henidia, a idia na asie kamonai. 11 Taunabunai, Iehova ese Asuria pavapavana ena tuari oreana biagudia na idia ihadikadia totona e siaidia lao; bena idia ese Manase na igau amo e abia, bona auri labora-labora gadeadia ai e ḡuia, bena Babulono e laohaia. 12 Ena hisihisi negana lalonai ia ese Iehova, ena Dirava, ena hahenamo e tahua ena ḡuriḡun ai, bona senena edia Dirava vairanai e hahemanau herea. 13 E ḡuria, bena Dirava ese ena noinoi e abia dae, bona e hakaua lou lao Ierusalem ai, ena basileia lalonai. Bena Manase vada e diba Iehova be Dirava.

14 Una murinai ia ese David ena hanua maḡuna, murimuri kahana ḡauna, e haginia, Gihon lahara kahana ai, koura lalonai, ela bona Gwarume Ikoukouna raka-vareaina ai; ma e larebaia lao ela bona Ofele e ḡeḡea; bona harana e halataia herea. Ia ese danu tuari oreana biagudia na Iuda hanuadia mai maḡudia iboudiai lalodiai e hanohodia. 15 Bona dirava idaudia bona kaivakuku na Iehova ena dubu amo e abidia oho, bona ihaboulaina patadia iboudiai ia ese guna Iehova ena dubu ororona ai bona Ierusalem ai e haginidia ḡaudia ma e abidia oho, hanua murimurinai e negedia. 16 Ia ese danu Iehova ena ihaboulaina patana ma e haginia lou, bona latanai herohemaino bouboudia bona hahenamo bouboudia e hahelaḡadia; bona Iuda taudia e haḡanidia, idia ese Iehova, Israel Diravana, isiaina bae lao heni. 17 Ḡau tamona, tauimanima ese boubou karadia dounu e karava atai gabudia ai, to Iehova, edia Dirava, mo enai.

18 Manase ena kara oredia, bona ena ḡuriḡuri ena Dirava enai, bona mata-hanai taudia ese Iehova, Israel Diravana, ladana ai e hereva henia negana ai e gwaurai herevadia, na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore. 19 Ena ḡuriḡuri danu, bona Dirava ese ena noinoi ede e abia dae toma, bona ena kara dika bona ena kara hebeatai, bona edeseni ai atai gabudia e karadia, bona Asera ena au-tubua bona kaivakuku e haginidia, ia na do se hahemanau negana ai, sivaraidia na Mata-hanai Taudia Sisigadia Bukana ai vada e hetore. 20 Taunabunai, Manase na tubu tama dekediai e mahuta; bena ena ruma ai e guria. Bena ia natuna Amon na ia gabuna ai e lohia.

King Amon

21 Amon e lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na ruahui; laḡani rua hona e lohia, Ierusalem ai. 22 Ia na Iehova vairanai e kara havarava, tamana Manase e kara havarava heḡereḡerena. Tamana Manase ese e kara kaivakukudia iboudiai na Amon ese e boudia bona isiaidia e lao heni. 23 Iehova vairanai se hahemanau, tamana Manase na e hahemanau na heto; a hari Amon ese ena kerere e habadaia herea. 24 Ena hesiai taudia ese ia ihadikana dalana e henegalaia, bena iena ruma ai e alaia mase. 25 A tano taudia ese King Amon ihadikana e henegalaia taudia iboudiai na e aladia mase; bena tano taudia ese ia natuna Iosia na pavapava ai e halaoa, ia gabuna ai.

Copyright information for `MEU