2 Chronicles 6

Dubu ihahelaḡana

Bena Solomon eto,

Iehova vada e hereva,
dibura masemase lalonai baine noho eto,
Lau ese ruma herea-daena vada na hadaia oiemu,
emu noho gabuna ai bainela, ela bona hanaihanai.
Bena Israel taudia, una hegogo taudia, do ginidia ai, hanua pavapavana na e gini kerehai, Israel hegogona idoinai e hanamoa. Ia eto, Iehova, Israel Diravana, aita hanamoa. Ia ese ena gwauhamata, uduna amo tamagu David e hamaorolaia ḡauna, na imana amo vada e hamomokania. Ia eto “Egu orea taudia na Aigupto tanona amo na hakaua lasi dinana amo ema, Israel iduhuna iboudiai lalodia amo hanua ta asina abia hidi, lau ladagu baine noholaia rumana auta baine gini gabuna; bona tau ta asina abia hidi, egu bese Israel baine lohiaia. A harihari lau ese Ierusalem vada na abia hidi, lau ladagu na unuseni ai baine noho; bona David vada na abia hidi, egu hese Israel baine lohiaia.” Tamagu David ena lalo-hadai be dubu auta baine haginia, Iehova, Israel Diravana, ladana ena. A Iehova ese tamagu David e hamaoroa, eto “Emu lalo-hadai be lau ladagu dubuna auta ba haginia, bona unu o laloa tomamu be namo; ḡau tamona, oi na dubu basio haginia, a natumu, do baine vara merona, ese lau ladagu dubuna baine haginia.” 10 Harihari Iehova ese ena gwauhamata vada e hamomokania; badina be lau vada na tore isi, tamagu David gabuna ai, bona Israel teronona ai na helaimu, Iehova ena gwauhamata heḡereḡerena, bona dubu vada na haginia, Iehova, Israel Diravana, ladana ena. 11 Unuseni ai maua helaḡana vada na atoa; ia lalonai Iehova ena taravatu, Israel taudia taravadia e atulai ḡauna, na e heudamu.

12 Bena Solomon na Iehova ena ihaboulaina patana vairanai e gini, Israel hegogona idoinai vairanai; bena imana na e toi roro. 13 Solomon na pata ta auri labora-labora amo vada e karaia, dubu maḡuna ai vada e haginia; ena lata na kiubit ima, ena lababa danu kiubit ima, bona harana latana na kiubit toi. Ia na latanai e gini, tuina e hadai, Israel hegogo idoinai vairanai, bona imana e toi roro, guba e dudui henia. 14 Bena eto, Iehova e, Israel Diravana, asi Dirava ta oi heḡereḡeremu, guba ai eiava tanobada ai; emu gwauhamata o badinaiamu, bona emu hesiai taudia, oi vairamu ai e rakamu mai lalodia idoidiai ida taudia, o bogadia hisimu. 15 Oi ese emu hesiai tauna lau tamagu David o hamaorolaia herevana vada o badinaia; oibe, udumu amo o gwauraia bona imamu amo vada o hamomokania hari ina dina ai. 16 Taunabunai, Iehova e, Israel Diravana, emu hesiai tauna lau tamagu David o gwau henia hamata ḡauna na ba badinaia, oto “Natumu na edia dala nahuadia bema toho bona lau vairagu ai bema raka, oi ese lau vairagu ai vada o raka heḡereḡerena, oi garamu ese basie moru, Israel teronona ihelai-kauna ai”. 17 Taunabunai, Iehova e, Israel Diravana, emu hereva, emu hesiai tauna David o hamaorolaia herevana, na ba hamomokania.

18 To Dirava na momokani taunimanima ida tanobada ai baine noho a? A itaia, guba atai doriva-dorivana na se heḡereḡere emu noho gabuna; matona, ina lau ese vada na haginia dubuna na ede baine heḡereḡere toma? 19 Ḡau tamona, emu hesiai tauna egu ḡuriḡuri bona egu noinoi bavabi dae. Iehova e, egu Dirava, emu hesiai tauna egu taitai bona egu ḡuriḡuri oi vairamu ai na ba hakala heni; 20 bena ina dubu, vada o gwauraia hamata oi ladamu na iniseni ai bavatoa gabuna, na dina ai bona hanuaboi ai ba haḡerea, emu hesiai tauna egu ḡuriḡuri, ina gabu enai na gwauraiamu ḡauna, na ba hakala henia totona. 21 Emu hesiai tauna bona emu bese Israel na emai ḡuriḡuri ai ina gabu baia vaira henia negadia ai, emai noinoi ba kamonai; oibe, guba ai emu noho gabuna amo ba kamonai; bona ba kamonai negana ai emai dika ba gwau tao.

22 Tau ta ese ia dekena tauna bema kara dika henia, bena bema haduaia baine gwau hamata, bena bainema, ena gwauhamata na ina dubu lalonai emu ihaboulaina patana vairanai baine gwauraia, 23 oi ese guba ai ba kamonai, bona karana ba karaia; emu hesiai taudia ba hahemaoro henidia, kerere tauna na ba revaia, ena kara na ia sibona kwarana ai ba haloua, bona kara maoromaoro tauna na maorona ba gwauraia, ena kara maoromaoro heḡereḡerena davana do ba henia.

24 Emu bese Israel na inaidia vairadiai bema darere, oiemu ai vada e kara dika dainai, negadia ai na bema lou henimu, bena oi ladamu bema matauraia, bona ina dubu ai bema ḡurimu bona bema noi henimu, 25 oi ese guba ai ba kamonai, bona emu bese Israel edia dika ba gwau tao, bona ba loulaidia, idia bona senedia o henidia tanona lalonai.

26 Emu ai bae kara dika dainai guba baine hekou bona medu basine diho negadia ai, ina gabu enai bema ḡuriḡuri, bona oi ladamu bema matauraia, bona ba hahisihisidia negadia ai edia kara dika bema rakatanidia, 27 oi ese guba ai ba kamonai, bena emu hesiai taudia, emu bese Israel, edia dika ba gwau tao, edia raka dalana namona ba hadibalaidia negana ai; bona emu tano, emu bese taudia vada o henidia bae ḡaunaia tanona, latanai medu ba hadihoa.

28 Tano ai doe bema vara, eiava dai-hanai gorerena, eiava hogohogo eiava valavala eiava kwadi eiava rautunu; eiava inaidia na edia hanua ta ai bema koudia heḡeḡe; eiava edena gorere eiava edena hisihisi bema vara; 29 una negana ai edena guriḡuri eiava edena noinoi tau ta ese eiava emu bese Israel taudia iboudiai ese bae henimu, ta ta sibona sibona ena hisihisi bona ena lalo-hisihisi dibadia ai bona imadia ina dubu bae toi roro henia ai, 30 oi ese emu noho gabuna guba ai ba kamonai bona edia dika ba gwau tao, bona lalodia o dibadiamu taudia ba kara henidia, ta ta ena kara ena kara heḡereḡerena ba henidia, badina be oi sibomu ese taunimanima natudia iboudiai lalodia o dibadiamu. 31 Taunabunai, idia ese oi garimu bae gari bona oiemu dala ai bae raka, senemai o henidiamu tanona ai bae noho dinadia iboudiai lalodiai.

32 Unuhetomana danu idau tauna ta, dia emu bese Israel tauna ta, na tano daudauna amo bainema, oi ladamu herea-daena bona imamu goadana bona imamu hetoi-rorona bagudiai; bena bainema, ina dubu enai baine ḡuriḡuri; 33 una negana ai emu noho gabuna guba ai ba kamonai, idau tauna ena noinoi gaudia iboudiai ba henia; unu amo tanobada besedia iboudiai ese oi ladamu bae diba bona oi garimu bae gari, emu bese Israel heḡereḡeredia, bona bae diba danu ina lau ese vada na haginia dubuna na oi ladamu vada e hahenemailaia.

34 Emu orea taudia ese inaidia bema tuari henidia, oi ese boma siaidia dalana ta amo, bena ina oi ese vada o abia hidi hanuana enai bona oi ladamu dainai vada na haginia dubuna enai bema ḡuriḡuri, 35 oi ese guba ai edia ḡuriḡuri bona edia noinoi ba kamonaidia, bona edia namo ba hamiaia.

36 Oiemu ai kara dika bema kara (badina be dika se karamu tauna ta na lasi), bena boma badu henidia bona inaidia imadia ai boma atodia, bena mai iḡuidia ida inaidia edia tano bema laohaidia, gabu daudau eiava kahikahi, 37 ḡau tamona, mai iḡuidia ida e laohaidia tanona ai bema haeroa bona bema helalo kerehai, bona e ḡuidia taudia edia tano ai oi bema tai henimu, bema toma “Ai na vada a kerere, vada a kara havara, vada a kara dika”; 38 oibe, bema helalo kerehai mai daradia idoidiai bona mai lalodia idoidiai, inaidia, hari e ḡuidia taudia edia tano ai, bona edia tano, senedia o henidia tanona, bona o abia hidi hanuana, bona ina oi ladamu bagunai vada na haginia dubuna, bema vaira henidia, oi bema ḡurimu, 39 oi ese emu noho gabuna guba ai edia ḡuriḡuri bona edia noinoi ba kamonai, bona edia namo ba hamiaia, bona emu orea taudia edia kara dika oiemu ai do ba gwau tao. 40 Egu Dirava e, harihari oi matamu a hapapadia bona taiamu a hakiraradia, ina gabu ḡuriḡurina enai.

41 Dirava Iehova e, harihari a tore isi, emu laḡa-ani gabuna baola,
oi bona emu siahu maua-helagana;
Dirava Iehova e, emu hahelaḡa taudia ese hahemauri bae hahedokilaia,
emu helaḡa taudia ese emu namo bae moalelaia;
42 Dirava Iehova e, o horoa tauna vairana basio hamedea kerehai,
emu hebogahisi emu hesiai tauna David enai ba laloa tao.
Copyright information for `MEU