2 Chronicles 8

Solomon ena ḡaukara haida

Laḡani ruahui e ore; unu laḡani lalodiai Solomon ese Iehova ena dubu bona ia sibona ena ruma vada e haginidia. Bena Hurama ese vada e henia hanuadia na Solomon ese e haginidia lou, bona Israel taudia na lalodiai e hanohodia.

Solomon na Hamata-soba ela, bona e abia. Ia ese Tadamoro e haginia, tano ḡaḡaena ai, bona kohu-habou hanuadia iboudiai Hamat ai danu e haginidia. Ia ese Betehorono atai bona henu hanuadia ruaosi e haginidia; idia na hanua aukadia, mai maḡudia bona ikoukoudia bona auridia; bona Baalata, bona Solomon ena kohu-habou hanuadia iboudiai, bona ena kanota hanuadia iboudiai, bona ena hosi-gui taudia edia hanua, bona Solomon ena ura rumadia iboudiai, Ierusalem ai bona Lebanon ai bona e lohiaia tanona idoinai lalonai, danu e haginidia. Hiti bona Amoro bona Perisi bona Hivi bona Iebusu taudia oredia, dia Israel besena taudia, garadia dounu tano ai e nohova, Israel asie habuadia tari taudia, na Solomon ese e haḡaukaradia; bona unu e noho tomamu ema bona ina dina. A Solomon ese Israel taudia ta se ḡuia bona ta se hagaukaraia; idia na tuari taudia bona tuari biagudia, kariota biagudia bona hosi-gui taudia. 10 King Solomon ena heitatao taudia na tatau sinahu-rua imahui; idia ese taunimanima e biagudia.

11 Solomon ese Farao natuna hahinena na David ena hanua amo e hakaua dae, ena ruma, e haginia ḡauna, lalonai; badina be ia eto, Adavagu na David, Israel pavapavana, ena ruma ai basine noho, badina be Iehova ena maua vada e heato gabudia na hehelaḡa.

12 Bena Solomon ese ḡole-oho boubou ḡaudia e hahelaḡadia, Iehova ena, Iehova ena ihaboulaina patana, dubu dehena vairanai e haginia ḡauna, latanai. 13 Dina ta ta ahudia e gwaurai heḡereḡerena ai e hahelaḡadia, Mose ena haheḡani heḡereḡerena, dina helagadia edia, bona hua matamatadia edia, bona aria toiosi, laḡani ta ta amo e kara gaudia, asie hatubua flaoana ariana bona pura ariana bona kalaga ariana, edia. 14 Tamana David ena hahedua heḡereḡerena, ia ese hahelaḡa taudia e duanaidia orea ta ta lalodiai, edia ḡaukara ikarana totona; bona Levi taudia danu edia heimodai bona edia hesiai gaukaradia hahelaḡa taudia vairadiai, dina ta ta e gwaurai ḡaukaradia heḡereḡeredia; bona ikoukou igimadia taudia edia orea lalodiai, ikoukou ta ta edia; badina be David, Dirava ena tau, ese unu e haheḡanilaia toma. 15 Bona hanua pavapavana ese hahelaḡa taudia bona Levi taudia na ḡau ta dainai eiava habou-habou daiutudia ḡaukaradia daidiai e haganilaidia daladia amo asie raka siri.

16 Solomon ena ḡaukara iboudiai na unu e karadia toma, Iehova ena dubu badina e hadaia dinana amo ela bona e ha-orea negana. Iehova ena dubu na unu e haginia toma.

17 Bena Solomon na Esiono-gebere bona Elata ela, davara konena ai, Edom tanona lalonai. 18 Bena Hurama ese ena hesiai taudia imadia amo lagatoi haida e siaidia, ia dekenai, bona lagatoi taudia, davara ḡaukaradia mai dibadia taudia, haida danu. Bena idia na Solomon ena hesiai taudia ida Ofiri ela, unu amogold talent sinahu-hani imahui
Gold talent sinahu-hani imahui na 22 tonnes sisivana.
e abi, King Solomon dekena e mailai.

Copyright information for `MEU