2 Corinthians 1

Lau Paulo, Keriso Iesu ena aposetolo taugu Dirava ena ura dainai, varavarada Timoteo ida, Dirava ena ekalesia taumui Korinto ai, bona helaḡa taumui iboumui ai Akaia tanona idoinai, a tore henimuimu: Tamada Dirava ena amo, bona Lohiabada Iesu Keriso ena amo, harihari-bada bona maino bavabi.

Hereva matadia

Dirava aita imodaia; ia na iseda Lohiabada Iesu Keriso Tamana, Tama hebogahisina, tauhalo Diravana. Emai hisihisi iboudiai lalodiai ia ese taumai e halodiamu, taunabunai ai ese hisi e animu taudia na taudia ihalodia dibamai; Dirava ena tauhalo e henimaimu ai ese ma a henidiamu. Badina be Keriso e ani hisidia emai ai e badamu heḡereḡerena tauhalo danu emai ai e badamu, Keriso dainai. Taunabunai, hisi baiama ani, una na taumui ihalodia bona ihamaurimui totodia; a tauhalo baiama abia, una danu taumui ihalodia totona, ai a animu hisidia umui danu o animu mai haheaukamui ida tauhalona. Ai a abidadama henimuimu danu; dibamai ai ida hisihisi ahuna o abiamu, ma ai ida tauhalo ahuna bavabia.

Varavaramai e, a uramu Asia ai a aniva hisidia ba diba: e gugubamai maseva, emai goada e oreva, banava baia mase ato. A sibomai lalomai ai ato baia mase, taunabunai sibomai asia heabidadama, a mase taudia e hatoredia isimu Diravana a abidadama heniava. 10 Ia ese mase badana amo e hamaurimaiva bona e hamaurimaimu; a abidadama heniamu danu ia ese do baine hamaurimai. 11 Umui danu ba kahamai emui ḡuriḡuri ai; bena ḡuriḡuri momo amo baia davaria hariharina dainai hutuma ese Dirava bae hanamoa.

Emai heaḡi badina

12 Emai heaḡi badina binai, lalomai ese e hamomokaniamu: emai kara tanobada ai bona umui emui ai a karamu na mai helaḡadia bona mai momokanidia ida; dia tanobada aonegana amo a Dirava ena harihari-bada amo. 13 Badina be ai ese hereva hehunidia asia tore henimuimu, a ba duahidia diba bona anidia ba lalo-davari herevadia mo. Egu helaro be harihari do asio dibadia ḡoevaḡoeva ḡaudia na anidia ba diba vaitani. Bena umui ese ba heaḡilaimai, ai ese baia heaḡilaimui heḡereḡerena ai, eda Lohiabada Iesu ena dina ai.

Egu vasi herevadia

15 Una na dibagu dainai, egu lalo-hadai gunana be dekemui ai baina vasi nato, harihari-bada iharuana ma baina henimui totona; 16 bena umui emui amo Makedonia bainala, ma Makedonia amo baina lou dekemui ai; bena umui ese Iudea bainala dalana ba lailaia nato. 17 Lalogu unu na hadaia toma daradara tauna na heto a? Eiava egu lalo-hadai be tanobada tauna ena lalo-hadai na heto, nega ta be “oibe” ma una nega tamona ai be “Lasi” danu a? 18 Dirava be momokani bena emai hereva na dia “oibe” bona “lasi”. 19 Badina be lau bona Siluano bona Timoteo ese Iesu Keriso, Dirava Natuna, a harorolai henimuiva na dia “oibe” bona “lasi”, to “oibe” mo. 20 Badina be ia lalonai Dirava ena gwauhamata iboudiai na “oibe”; una dainai ia lalonai Dirava i'imodaina na “amen” amo ta hamomokaniamu. 21 Ai bona umui na Keriso enai e haginida tutuka-tutukamu bona vada e horoda tauna na Dirava. 22 Ia toana danu ita latadai vada e atoa, bona ena Lauma toana ita lalodai vada e henida, toana bunai.

23 Dirava hari lalogu dibana, lau na Korinto asina vasi badina korikori be na bogamui hisi dainai. 24 Ai ese emui abidadama asia biaguamu, to ai na emui moale ikahana taumai; badina be abidadama dainai o ginimu.

Copyright information for `MEU