2 Corinthians 10

Emui maumau davadia

Lau Paulo, Keriso ena manau bona ena manada daidiai, na noimuimu. Lau binai, dekemui ai na nohova mai manaugu ida, a dauhai na nohomu ai na gwau henimuimu. Lau na noimuimu, dekemui ai baina noho negadia ai gwaugwau badina ta basine hedinarai. Ḡau tamona, lau na tomamu haida, e gwauraimaimu tau-anina ena dala ai a rakamu e tomu taudia, baina gwau henidia dikadika. Ena be tau-anina ena dala ai a rakamu, to emai tuari na dia tau-anina tuarina. Badina be emai tuari ḡaudia na dia tau-anina ena, a Dirava ena amo e maimu siahuna, kohoro irohodia. Hepapahuahu bona Dirava idibana e laoa ahumu ḡaudia iboudiai a haketodiamu; bona lalo-hadai iboudiai a ḡuidiamu, Keriso ikamonaihenina ai; bona umui ba kamonai ḡuḡuru negana ai, gwau-edeede iboudiai davadia baia heni.

Hedinarai ḡaudia ba itadia. Tau ta baineto ia na Keriso ena, ia na baine haeroa lou, ai danu Keriso ena, ia heḡereḡerena. Lau na emai siahu, Lohiabada ese e henimai dia ikure-dobimui totona a ilarebamui helaoreana, bainama heaḡilaia, lau na basinama hemarai. Basioto egu revareva na ihagarimui totona na tore henimuimu. 10 Badina be haida e tomu “Ena revareva na mai metaudia bona mai siahudia, to tau-anina na manoka-manoka bona uduna herevadia danu asi mamidia”. 11 Unu e laloa tomamu tauna baine haeroa, dauha amo emai hereva e vasimu heḡereḡerena dekemui ai emai kara unu baia kara toma.

12 Ai na asia tomamu ai na sibodia e hahenamomu taudia heḡereḡeredia. Idia na sibodia e hahetohomu, bona sibodia e haheḡereḡeremu: madi, asi edia aonega. 13 Ai na basia heaḡi kava, a Dirava ese e henimai hahetohona ai baia heaḡi: hahetohona benai emui ai vada e kau. 14 Emai siahu asia halataiamu, hetoana asia hanaiamu, umui iabi-vareaimui; badina be Keriso ena sivarai namo a vasilaia. 15 Haida edia ḡaukara, ai emai hetoa murimurinai, asia heaḡilaiamu; to ai na a helaromu emui kamonai do baine tubu badabada, bena umui emui amo emai hetoa do baine daudau. 16 Bena unukahamui tanodia ai sivarai namo do baia harorolaia; a idauna ta ena ḡaukara basia heaḡilaia.

17 A ta baine heaḡi, ia ese Lohiabada baine heaḡilaia. 18 Badina be sibona e hahenamomu tauna na namona basine gvauraia, a Lohiabada ese e hanamoamu tauna hari.

Copyright information for `MEU