2 Corinthians 3

Aposetolo dagina

Sibomai a hahenamo loumu o tomu a? Eiava, ai na haida heḡereḡeredia, hahenamo revarevadia emui ai eiava emui amo baia abi a? Emai revareva na umui, lalomai ai e torea, taunimanima iboudiai dibadia bona e duahiamu. Eme hedinarai vaitani umui na Keriso ena revareva, ai ese a reḡuamu; dia ink amo se torea, a Mauri Diravana ena Lauma amo e torea; dia nadi ai se torea, a taunimanima lalodia ai e torea.

Ai ese Dirava unu a abidadama henia tomamu, Keriso bagunai. Ai na asi aonegamai ḡau ta sibomai baia laloa ḡoeva: aonegamai na Dirava ena amo. Ia ese e ha-aonegamai, herohemaino matamatana isiaina ilaohenina taumai ai e halaomai; dia buka ai ta duahiamu ḡauna a Lauma ese e hadibildamu ḡauna. Badina be buka ḡauna be hahemase ḡauna, a Lauma ḡauna be hahemauri ḡauna.

Hahemase isiaina ilao-henina herevadia nadi ai e tore na mai hururuhururuna ida ema; bena Israel taudia Mose vairana asie raraia diba, hururuhururuna dainai. Ḡau tamona, una hururu-hururu se mia daudau. Benaini, Lauma isiaina ilao-henina hururu-hururuna ese ia basine hereaia a? Badina be taunimanima iḡuidia bema mai hururu-hururuna, taunimanima iruhanegedia hururu-hururuna vada herea. 10 Momokani, gunaguna e hururuhururuva ḡauna harihari se hururu-hururumu, badina be ina hururu-hururu matamatana vada herea. 11 Bena se vanaha ḡauna bema mai hururu-hururuna, e miamu ḡauna hururu-hururuna vada herea.

12 Taunabunai, unu a helaro tomamu dainai a hereva goadamu; 13 dia Mose na heto, vairana muko ai e koua, Israel taudia ese se miamu ḡauna basie raraia tao helaoreana. 14 A lalodia e duhuva; una dainai taravatu gunana e duahiamu negadia ai una muko na dounu mia ema bona harihari; Keriso mo lalonai i vada eme heabi oho. 15 Oibe, Mose ena buka e duahiamu negadia ai muko ese lalodia e koumu ema bona harihari; 16 a lohiabada bae haḡerea negana ai hari muko baine heabi oho. 17 Lohiabada na Lauma; bona Lohiabada Laumana e nohomu gabudia ai ura kwalimu danu e nohomu. 18 Ita iboudai vairada asi mukodia na heto Lohiabada hururu-hururuna ta hahedinaraiamu; hevarivari na heto; bena e haidaudamu, ia heida-ida ai, hairai ta amo ela bona ma hairai la, Lohiabada Laumana dainai.

Copyright information for `MEU