2 Corinthians 5

Tanobada ḡaudia bona guba ḡaudia

Dibamai emai kalaga binai tanobada ai baine heroho, guba ai ruma ta Dirava ena amo baia abia, dia ima karakara ḡauna to mia-hanaihanai ḡauna. Momokani, iniseni ai a ḡanaḡanamu, a ura badamu emai guba rumana baia hadokilaia; bena baia hadokilaia negana ai basie davarimai kopi kavakava. Ina kalaga ai a nohomu taumai emai maduna daidiai a ḡanaḡanamu; asia uramu baia dokia oho, to a uramu matamatana baia dokilaia; bena mauri ese mase baine hadonoa. E karamai heḡaeḡae tauna na Dirava, bena ihamomokanina Laumana vada e henimai.

Benaini, ai na lalomai e goadamu nega idoidiai. Dibamai tau-animai ai a nohomu negana ai, ai na dia Lohiabada enai; badina be abidadama dainai a rakamu, dia ita-itana dainai. Lalomai e goadamu, a uramu tauanina ena amo baia raka oho, Lohiabada enai baia noho. Taunabunai, emai lalo-hadai tamona binai: iniseni ai eiava unuseni ai ia mo baia hamoalea. 10 Badina be ita iboudai Keriso ena hahemaoro gabuna ai baita gini, bena tau-anida ai ta karamu karadia davadia baita abi, namo eiava dika.

Herohemaino

11 Taunabunai, Lohiabada garina dibamai dainai, ai ese taunimanima lalodia a animu. Dirava vairanai lalomai e hedinaraimu; lau na uramu umui lalomui ai danu lalomai bae hedinarai. 12 Sibomai asia hahenamo loumu; to heaḡi badina a henimuimu, ai daimai ai ba heaḡi; bena taunimanima lalodia asie heagilaimu a oromadia mo e heaḡilaimu taudia ba haere henidia diba. 13 Ai baiama kava, una na Dirava dainai; a baiama aonega, una na umui daimui ai.

14 Badina be Keriso ena uraheni ese e haduamaimu: a tomamu, ta ese iboudiai daidiai e mase, taunabunai iboudiai vada e mase; 15 bona iboudiai daidiai e mase, taunabunai e maurimu taudia na sibodia ediai basie mauri, to idia daidiai e mase ma e tore isi lou tauna enai bae mauri. 16 Taunabunai, ina murinai tau ta na oromana mo amo basia haeroa; ena be gunaguna Keriso na oromana amo a haeroa, to harihari unu asia haeroa toma. 17 Taunabunai, tau ta bema Keriso lalonai, ia na e kara tau matamatana na heto; ḡau gunadia vada e lao bubuni, ḡau iboudiai vada matamata. 18 Ḡau iboudiai danu Dirava ena amo; ia ese Keriso bagunai ia ida vada e haheroheda maino; bona herohemaino isiaina ilao-henina taumai ai vada e halaomai. 19 Herevana binai: Dirava be Keriso lalonai, tanobada taudia ia ida e haheroheda maino, eda kara dika asine lalo tao. Herohemaino herevana binai ai e henimai.

Ai na Keriso ena gwaukau taumai

20 Taunabunai, ai na Keriso ena gwaukau taumai: Dirava ese ai udumai amo e noimuimu, Keriso bagunai Dirava ida ba herohemaino. 21 Ia na kara dika asi dibana, to tau dikana ai e halaoa ita daidai, ita na ia bagunai Dirava ena maoromaoro ai baitala helaoreana.

Copyright information for `MEU