2 Corinthians 8

Herahia

Varavaragu e, Dirava ena harihari-bada, ekalesia oreadia Makedonia ai e harihari henidia, aia hadibalaimui. Ena be edia hisihisi na bada, to edia moale na bada herea; ena be edia ogoḡami na bada, to edia heduru na bada herea. Na gwauraia hedinaraimu, idia na edia goada heḡereḡerena e heni, ma edia goada e hereaia danu; bona e noimai lalo-dika, edia harihari ḡaudia baia abi, helaḡa taudia idurulaidia, eto. Dia ai emai helaro mo asie haheḡereḡerea. A, guna idia sibodia lalodia Lohiabada e henia, bona ai e henimai, Dirava ena ura heḡereḡerena.

Una dainai Tito a noia, ina herahia ḡaukarana ia ese e matamaia, bena ia ese emui ai do baine haḡuḡurua ato. Benaini, ḡau iboudiai emui ai na babada: abidadama, bona hereva, bona lalo-parara, bona haheauka, bona iura-henimai; ina herahia karana danu emui ai baine bada. Asina haḡanimuimu; to idia haida edia haheauka amo umui emui uraheni na dibaiamu, ia na momokani eiava lasi. Badina be iseda Lohiabada Iesu Keriso ena harihari-bada vada dibamui: ia na taḡa tauna, to umui daimui ai ogoḡami tauna ai ela, ena ogoḡami amo umui baine hataḡamui totona. 10 Egu lalo-hadai binai: ba karaia baine namo. Badina be laḡani muridai vada o haeroa bona o matamaia; 11 bena harihari ba haḡuḡurua. Ihaerona ai o haraḡa heḡereḡerena, ihaḡuḡuruna ai danu ba haraḡa. 12 Badina be tau ta lalona baine haraḡa, iabi-daena be enai e miamu ḡauna heḡereḡerena, dia e dabumu ḡauna heḡereḡerena.

13 Lau asina tomamu haida ese laḡadia bae ani, a umui be ba hekwarahi mase. 14 Lasi, iboumui ai ba heḡereḡere. Harihari umui na mai emui ḡau, a idia be e ogoḡamimu; taunabunai, ba kahadia. Kerukeru vanegai umui ba ogoḡami, bena idia ese bae kahamui; bena vada ba heḡereḡere. 15 Buka ai e torea heḡereḡerena, eto,

Mana momo e gogo tauna ana bahu se mia,
A e gogo gadoi tauna ana be vada e davana.
16 Dirava baita hanamoa badina be ia ese Tito lalona ai umui iura-henimui vada e havaraia; 17 bena emai hahealo e abia dae, bona sibona ena ura dainai danu vada e vasi. 18 Varavarada ta danu ia ida vada a siaia vasi; ia na mai harina namo, sivarai namo ihapiuna ai, ekalesia oreadia iboudiai lalodiai. 19 Dia una mo, a ekalesia oreadia ese vada e abia hidi, ina herahia ḡaukarana iloalaina ai baine bamomai, Lohiabada iheatolaina bona ai lalomai ihaharagadia totona. 20 Badina be emai gari tamona be tau ta ese baine habadelaimai, ina herahia badana a ḡaukaralaiamu dainai; 21 bona emai ura tamona be baia ḡaukara maoromaoro, Dirava vairanai bona taunimanima vairadiai. 22 Ma varavarada ta idia ida vada a siaia vasi; ena goada be nega momo vada a dibaia loulou, a harihari e goada hereamu, umui e abidadama henimuimu dainai.

23 Haida ese Tito henanadaina bema henanadai, ia na lau bamogu, raruosi a ḡaukara heboumu umui daimui ai. Eiava hari varavarada henanadaidia bema henanadai, idia na ekalesia oreadia edia hesiai ilao-henina taudia, Keriso iheatolaina. 24 Taunabunai, emui lalokau toana bona ai ese a heaḡilaimuimu badina ba hahedinarai, ekalesia oreadia vairadiai.

Copyright information for `MEU