2 Peter 3

Keriso do baine lou mai

Egu lalokau taumui e, revareva iharuana binai na tore henimuimu. Ruaosi badidia be lalomui ihaodia, mai lalomui ḡoevaḡoevadia ida ba helalo une. Peroveta taudia ese idau nega ai e gwauraiva herevadia, bona Lohiabada eda Hahemauri Tauna ena haheḡani, ena aposetolo ese vada e henimui ḡaudia, ba helalolai. Ina na ba diba guna: nega dokona ai ḡonaḡona taudia baema, sibodia edia heḡahusi daladia ai bae raka, baeto “Ena lou mai gwauhamatana na edeheto? Badina be tubuda tamada e mahutava negadia ema harihari, ḡau iboudiai vada eme hesiriu, tanobada e karaia negana heḡereḡerena”. Unu e laloa tomamu badina be ina na vada e laloa boio: gunaguna guba e miava, bena Dirava ena hereva dainai tanobada na gadobada lalona amo e dae bona gadobada bogaraginai e miava. A una tanobada na gadobada ese e habubunia, bena vada e ore. A ina harihari e miamu gubana bona tanobadana na iena hereva ese e seudiamu, lahi ese baine ha-ore, hahemaoro bona Dirava asie badinaiamu taudia ihabuadia dinana ai.

Egu lalokau taumui e, ina hereva tamona basio laloa boio, Lohiabada enai dina tamona na laḡani daha na heto, bona laḡani daha na dina tamona na heto. Lohiabada na ena gwauhamata ihamomokanina ai se halahemu, haida e laloamu na heto; to, e haheauka henimuimu, badina be ia na se uramu ta baine mase; e uramu iboumui ai ba helalo kerehai. 10 A Lohiabada ena dina baine kau, henao tauna na heto; una dina ai guba baine puki mai rege-badana ida, ḡau iboudiai na siahu badana ese baine havevedia, tanobada danu, mai anina idoinai ida, lahi ese baine araia ore.

Ba noho migomigo

11 Benaini, ini ḡau iboudiai unu bema ore toma, umui ede boma kara toma? Emui kara iboudiai bema helaḡa; Dirava boma badinaia. 12 Dirava ena dina ena mai ba nari bona ba kahaia; una dina ai lahi ese guba baine araia ore, bona siahu-badana ese ḡau iboudiai baine havevedia. 13 Ita na guba matamatana bona tanobada matamatana, ena gwauhamata heḡereḡerena, ta narimu; kara maoromaoro taudia ese bae noholaia.

14 Taunabunai, egu lalokau taumui e, ini ḡau o narimu dainai ba goada balaheni, hedaro-bouboumui ai baine davarimui, asi toutoumui bona asi kereremui ia vairanai. 15 Lohiabada ena haheauka ba haeroa, una na hahemauri ḡauna; varavara-dosida Paulo ese e henia aonegana amo e tore henimui heḡereḡerena. 16 Ena revareva iboudiai lalodiai ini ḡau na unu e torelai toma. E tore herevadia haida anidia idavaridia na auka, bena mala-lahui bona daradara tauna ese e hagagevamu, revareva helaḡadia haida e hagagevamu heḡereḡerena sibodia ihadikadia ḡaudia ai e halaomu.

17 Egu lalokau taumui e, vada o diba guna, taunabunai nahuamui ba toho, kara havara taudia edia kerere ese baine hakaumui siri na garina, emui gini tutuka-tutuka amo ba keto na garina. 18 A eda Lohiabada bona eda Hahemauri Tauna Iesu Keriso ena harihari-bada bona ena lalo-diari ai ba tubu daga dae. Hairai na iena, harihari ela hanaihanai. Amen.

Copyright information for `MEU