2 Samuel 10

David ese Amono taudia bona Suria taudia e hadareredia

Una murinai Amono taudia edia pavapava e mase, bona natuna Hanunu ese ia gabuna e abia. Bena David eto, Hanunu Nahasa baina kara momokani henia, tamana ese e kara momokani heniguva heḡereḡerena. Taunabunai, David ese ena hesiai taudia e siaidia, tauna ihalona totona, tamana dainai. Bena David ena hesiai taudia na Arnono taudia edia tano ai e kau. A Amono lohiadia ese Hanunu, edia pavapava, e hereva henia, eto, Oi na o laloamu David ese tauhalo taudia na dekemu ai vada e siaidia tamamu e matauraiamu dainai a? David ese ena hesiai taudia dekemu ai vada e siaidia badina korikori be hanua bae loaia, bae hasinadoa, bena bae hadarerea, ani? Taunabunai, Hanunu ese David ena hesiai taudia e abidia, aukidia huidia kahadia e utudia oho, bona edia hahedoki e utudia kwadogi ela bona koekoedia; bena e siaidia oho. David e kamonai; bena ia ese haida e siaidia, idia ida bae hedavari, badina be idia na e hemarai bada herea. Hanua pavapavana eto, Ieriko ai ba noho, ela bona aukimui huidia ma bae tubu lou, bena ba lou mai.

Amono taudia vada e diba, David lalona vada e dika ediai; bena idia ese Suria taudia Bete-rehob amo bona Soba amo e boiridia, e vatudia, tuari taudia, ae-raka taudia, gerebu-rua;
Gerebu-rua = 20,000. Gerebu-ta daha-rua = 12,000.
bona Maaka pavapavana mai ena orea taudia daha ta, bona Tobo taudia gerebu-ta daha-rua, danu e vatudia.
David e kamonai, bena ia ese Ioab mai ena tuari oreadia iboudiai ida e siaidia lao. Bena Amono taudia e raka lasi, edia tuari ḡaudia e abidia bona e gini hagaeḡae, edia ikoukou raka-vareaina ai. A Suria taudia Soba bona Rehob amo, bona Tobo bona Maaka taudia, na sibodia tano paka ai nonoho.

Ioab na e itaia, inaina na vairai bona muri ai e ginia ahu, bena ia ese Israel edia goada taudia haida e abidia hidi, Suria taudia ituari-henidia e siaidia lao. 10 A ena tuari taudia eredia na tadina Abisai e henia. baine biagudia, Amono taudia ituari-henidia baela. 11 Ia eto, Suria taudia bema goada herea, vada ba durugu; a Amono taudia na egu ai bema goada herea, lau ese baina vasi durumu. 12 Ba goada balaheni; baita haheauka, eda bese dainai, bona eda Dirava ena hanua daidiai; Iehova ese ena lalo-hadai namodia heḡereḡeredia do baine kara. 13 Taunabunai, Ioab mai bamona ida ela, Suria taudia e tuari henidia, bena idia na ia vairanai e heau. 14 Amono taudia e itaia, Suria taudia na vada e heau, bena idia danu Abisai vairanai e heau, hanua lalonai e heau vareai. Bena Ioab na Amono taudia ituari-henidia amo e lou, Ierusalem e lou henia.

15 Suna taudia na vada e diba, Israel taudia ese vada e hadareredia, bena idia na e hegogo. 16 Bena Hadadesere e hesiai, Suria taudia Eufrate sinavaina unukahana ai e nohova na e boindia; bena idia na ema, Helam ai e kau; Sobaka, Hadadesere ena tuari lohiana, ese e biagudia. 17 Haida ese David e hamaoroa, bena ia ese Israel taudia iboudiai e haboudia; idia ese Ioridane sinavaina e hanaia, Helam ela. Bena Suria taudia na David ituari-henina e raka lasi, bena e tuari henia. 18 Bena Suria taudia na Israel taudia vairadiai e heau. Suria edia kariota sinahu hitu taudia bona hosi gui taudia gerebu hani
Gerebu hani = 40,000.
David ese e aladia mase; Sobaka danu, edia tuari lohiana, e haberoa, bena unuseni ai e mase.
19 Hanua pavapavadia hahidaosi Hadadesere isiaina e lao heniva na lalodia vada e parara Israel taudia ese vada e hadareredia, bena idia na Israel taudia ida e herohemaino, bona isiaidia e lao heni. Taunabunai, una negana amo Suria taudia na Amono taudia idurudia garina e gariva.

Copyright information for `MEU