2 Samuel 18

Tuari

Bena David ese e bamoava taudia na e haboudia, biagudia e gwauraidia, daha ta ta biagudia bona sinahu ta ta biagudia e haginidia. David ese tuari oreana e haria, kaha toi, bena e siaidia lao; kaha ta be Ioab ese e biagua, ma kaha ta Abisai Seruia, Ioab tadina, ese e biagua, ma kaha ihatoina Itai, tau Giti, ese e biagua. Bena hanua pavapavana ese tuari taudia e hamaorodia, eto, Lau danu umui ida baitala. A tuari taudia eto, Oi na basiola; badina be ai baiama heau, idia na basiema lalomai. Ena be emai orea kahana bema mase, a basiema lalomai. A oi idaimu na ai gerebu ta heḡereḡerena; taunabunai namona be ikahamai na hanua amo ba siaidia. Bena hanua pavapavana ese e haere henidia, eto, Edena dala umui ese o laloamu dala namona, una na baina karaia. Taunabunai, hanua pavapavana na ikoukou badibadinai e gini; bena tuari oreana idoinai e raka lasi, sinahu ta ta amo, bona daha ta ta amo. Bena hanua pavapavana ese Ioab bona Abisai bona Itai e haḡanidia, eto, Lau daigu ai han eregabe tauna Absalom ba bogaia hisi. Taunimanima iboudiai ese hanua pavapavana ena hereva e kamonai, ia ese tuari biagudia iboudiai na han Absalom herevana e haganilaidia negana ai.

Taunabunai, tuari oreana idoinai ela, Israel taudia e tuari henidia; bena Efraim udana ai e tuari heheni. Unuseni ai David ena hesiai taudia ese Israel taudia e hadareredia; una dina ai ala-ala na bada herea, taunimanima gerebu-rua
Gerebu-rua = 20,000.
e mase.
Tuari na una tano idoinai e da'ania guḡuru; hutuma na uda ahu ese e hamasedia, gadoina mo dare ai e mase.

Absalom e mase

Bena Absalom na David ena hesiai taudia ida e hedavari taku. Absalom na ena doniki ai e gui; bena doniki na oak auna badana ta rigina momo henudiai e heau vareai. Bena kwarana na oak rigina ai e headai; bena e hetau veriveri. A doniki na ia henuna amo e heau oho.

10 Tau ta ese e itaia, bena ia ese Ioab e hamaoroa, eto, A kamonai, Absalom na itaia, oak auna ta ai e hetau dae. 11 Ioab ese hari e hamaoroa tauna na e gwau henia, eto, Be, o itaia a? Matona, so lapaia dobi tano ai? Silver monidia gwauta bona gaba ḡauna ta bama henimu mai moalegu ida. 12 A una tau ese Ioab e haere henia, eto, Ena besilver monidia daha ta imagu ai bama mamidia, to imagu na hanua pavapavana natuna ihadikana totona basinama toia roro. Badina be ai a kamonai hanua pavapavana ese oi bona Abisai bona Itai e haḡanimui, eto, Lau daigu ai eregabe tauna Absalom ba hamauria. 13 Ina danu, ena mauri bama hadikaia, (ḡau ta hanua pavapavana ena amo basine hehuni diba), oi na boma gini tabe. 14 Ioab eto, Lau na nega basina ha-orea dekemu ai. Bena ia ese io autoi imana ai e abidia, Absalom kudouna e gwadaia, oak auna ai dounu e mauriva negana ai. 15 Bena eregabe taudia gwauta, Ioab ena kesi ihuana taudia, ese Absalom e ginia ahu, e rahua mase, e alaia.

16 Bena Ioab ese kibi e hiriria; bena tuari taudia iboudiai na Israel taudia ihahavadia amo e lou; badina be Ioab ese e gwaudia tao. 17 Bena idia ese Absalom e abia, guri badana ta lalonai e tahoa dobi, uda ai; bena nadi momo-herea e senudia, ia latanai. Bena Israel taudia iboudiai e heau, ta ta ena ruma ena ruma ela.

18 Absalom ena mauri ai pupu ta e abia, Pavapava Kourana ai e haginia, ia sibona ena; badina be ia eto “Lau na asi natugu, ladagu ihahedinaraina”. Hari pupu na ia sibona ladana e henemailaia; ladana na doini e hatoamu “Absalom pupuna” ema bona hari dina.

19 Bena Ahimasa Sadok eto, Mani aina heau, harina na hanua pavapavana dekena baina laohaia, ia na Iehova ese ia inaina edia siahu amo vada e hamauria. 20 Bena Ioab ese e hamaoroa, eto, Hari dina ai harina basio laohaia; dina ta harina ba laohaia, a hari dina ai hari ta basio laohaia, badina be hanua pavapavana natuna vada e mase. 21 Bena Ioab ese Kusu tauna e haduaia, eto, Aola, o ita ḡaudia na hanua pavapavana ba hamaorolaia. Kusu tauna na Ioab vairanai e igo diho, bena e heau. 22 Bena Ahimasa Sadok ese Ioab ma e hamaoroa, eto, Dahaka baine vara na herevana; mani emu kara lau danu Kusu tauna murina amo baina heau. Ioab eto, Natugu e, dahaka dainai ba heau; ina hari ilaohaina na asi davana. 23 Ahimasa eto, Dahaka baine vara na herevana; baina heau. Taunabunai Ioab ese e hamaoroa, elo, A heau. Bena Ahimasa na taora dalana amo e heau, Kusu tauna e heautania.

24 David na ikoukou ruaosi padadiai e helaiva; bena hegima tauna na maḡu amo e dae ela bona ikoukou guhina ai e gini. Bena e roha lao, tau ta e itaia, sihona e heauva. 25 Bena hegima tauna e boi dobi, hanua pavapavana e hamaoroa. Hanua pavapavana e haere, eto, Bema ia na sibona, unu na hari ia e mailaiamu. E heau mai haraḡa, una gabu e kahi henia. 26 Bena hegima tauna na tau ma ta e itaia, e heauva; bena hegima tauna na ikoukou e boi lao, eto, A itaia, ta ma sibona e heau e maimu. Hanua pavapavana eto, Ia danu hari ta e mailaiamu. 27 Hegima tauna ma eto, Mata ai e heaumu tauna ena heau ita-itana na Ahimasa Sadok ena heau hegereḡerena. Hanua pavapavana eto, Ia na tau namona, hari namona e mailaiamu.

28 Bena Ahimasa ese hanua pavapavana e boi henia, eto, Namo herea. Bena ia na tano ai e goru diho, hanua pavapavana vairanai, eto, Iehova, emu Dirava, aita imodaia; ia ese egu lohia bona egu pavapava e tuari heniava taudia na vada e hadareredia. 29 Bena hanua pavapavana eto, Hari eregabe tauna Absalombe namo a? Ahimasa e haere, eto, Ioab ese emu hesiai tauna e siaigu negana ai, heloḡo-heloḡo bada-hereana ta na itaia, a asina diba dahaka heloḡo-heloḡona. 30 Hanua pavapavana eto, A raka siri, iniseni ai ba gini. Bena ia na e raka siri, e gini.

31 Bena Kusu tauna e kau. Kusu tauna eto, Hari namona, egu lohia bona egu pavapava emu. Badina be hari dina ai Iehova ese e tuari henimuva taudia iboudiai edia siahu amo vada e harohomu mauri. 32 Hanua pavapavana ese Kusu tauna e nanadaia, eto, Hari eregabe tauna Absalom be namo a? Kusu tauna e haere, eto, Egu lohia bona egu pavapava inaina bona ihadikamu totona e tuari henimumu taudia iboudiai na una eregabe tauna ida bae heḡereḡere baine namo. 33 Bena hanua pavapavana na darana e doko; ikoukou daena daiutuna ai e dae kau, e tai. Bona daekauna ai danu e tai, eto, Natugu Absalom o, natugu o, natugu Absalom o! Oi gabumu ai bama mase, Absalom o; natugu o, natugu o!

Copyright information for `MEU