2 Samuel 2

David na Iuda pavapavana ai ela

Una murinai David ese Iehova e nanadaia, eto, Iuda hanuadia haida baina dae henidia eiava? Iehova ese e haere henia, eto, A dae lao. David eto Edena baina dae henia? Iehova eto, Heberon. Taunabunai, David na unua ela, mai adavana raruosi ida: Ahinoama, Iesrele hahinena, bona Abigail, Nabala tau Karamele vabuna. Bena David ese ena orea taudia e hakaudia dae; iboudiai na edia ruma taudia ida ela. Bena Heberon hanuadia ai e nohova. Bena Iuda taudia na ela; unuseni ai idia ese David e horoa, Iuda iduhuna pavapavana ai e halaoa.

Una negana ai idia ese David e hamaoroa, eto, Iabese-gilead taudia ese Saulo e guria.
Bena David ese gwaukau taudia e siaidia, Iabese-gilead taudia dekediai, e hamaorodia, eto, Iehova ese baine hanamomui, badina be emui abidadama na biagumui Saulo enai o hahedinaraia, bena o guria. Iehova ese ena hebogahisi bona ena heabidadama emui ai baine hahedinarai. Bona lau danu baina hanamomui, una kara o karaia dainai. Taunabunai, imamui ba ha-aukadia, ba goada; badina be biagumui Saulo vada e mase, bona Iuda taudia ese vada e horogu, edia pavapava ai bainala.

Saulo natuna na Israel pavapavana ai ela

Una negana ai Abnere, Nere natuna, Saulo ena tuari oreana biaguna, ese Saulo natuna Isiboset e abia, Mahanaim e laohaia, pavapava ai e halaoa: Gilead bona Asuru bona Iesrele bona Efraim bona Beniamina oreadia edia pavapava, bona Israel idoinai pavapavana. 10 Isiboset Saulo ena mauri laḡanidia na hari-ahui, Israel besena e lohiaia matama negana ai; laḡani rua hona e lohiaia. A Iuda iduhuna ese David e badinaia. 11 David ese laḡani hitu hua tauratoi Iuda iduhuna e lohiaia, Heberon ai.

Tuari e vara

12 Abnere Nere, Isiboset Saulo ena hesiai taudia ida, na Mahanaim e rakatania, Gibeon ela. 13 Bena loab Seruia, David ena hesiai taudia ida, na e raka lasi, Gibeon gohugohuna isena ai idia ida e hedavari. Bena e helai diho, orea ta gohugohu kahana ai, ma orea ta kahana ai. 14 Bena Abnere ese loab e hamaoroa, eto, Eregabe taudia na bae tore isi, ita vairadai bae heatu heatu helulu. Ioab eto, Ae tore isi.

15 Bena e tore isi, e raka hanai, gwauta-rarua Beniamina bona Isiboset Saulo edia, bona David ena hesiai taudia danu gwauta-rarua. 16 Bena ta ta ese ana dagae ana daḡae kwaradia e heabi heheni, edia dare amo ohedia e gwada; bena e keto hebou. Taunabunai, una gabu ladana e hatoa Helkatahasurim;
“Helekata-hasurim” anina be “Dare mataka-mataka gabuna”.
gabuna na Gibeon ai.
17 Una dina ai tuari na auka herea, bona David ena hesiai taudia ese Abnere bona Israel taudia na e hadareredia.

Abnere ese Asahele e alaia mase

18 Seruia natuna mamaruanedia tatoiosi na unuseni ai: Ioab bona Abisai bona Asahele. Hari Asahele na mai heau dibana, ena heau na uda diana ena heau na heto. 19 Bena Asahele ese Abnere e ḡavaia; iḡavana ai se heau siri, idiba kahana ai eiava lauri kahana ai. 20 Bena Abnere e roha mun, eto, Asahele, ena oi a? Asahele e haere, eto, Ina na lau. 21 Abnere eto, Idibamu kahana ai eiava laurimu kahana ai a heau siri, eregabe tauna ta ba dabaia tao, ena ḡau ba dadi. A Asahele na Abnere iḡavana amo se heau siri.

22 Bena Abnere ese Asahele e hereva henia lou, eto, Iḡavagu amo ba raka siri; baina gwadamu mase anina be dahaka? Kakamu Ioab vairanai ede baina igo isi toma? 23 A lalona e ha-aukaia, se raka siri. Taunabunai, Abnere ese ena io dorina amo ia bogana e gwadaia; bena io na doruna amo e lasi; e keto, bena e keto gabuna ai e mase. Bena Asahele e mase gabuna ai e kau taudia iboudiai na unuseni ai e gini.

24 A Ioab bona Abisai ese Abnere e gavaia. Dina e dihova ai, idia na Ama ororona ai e kau; una ororo na Gia vairanai, Gibeon tanoḡaḡaena e lao heniamu dalana ai. 25 Bena Beniamina taudia e hebou, Abnere murinai; orea tamona ai e hahebou, ororo ta dorina ai e gini. 26 Bena Abnere ese loab e boi henia, eto, Dare baine ala-ala hanaihanai a? Asi dibamu dokona na baine idita a? Edena negai emu orea taudia ba haḡanidia, tadikakadia ihahavadia amo bae lou? 27 Bena Ioab eto, Dirava e maurimu heḡereḡerena, oi basioma hereva ina orea taudia ese tadikakadia ihahavadia na daba ai bema hadokoa. 28 Taunabunai, Ioab ese kibi e hiriria; bena ena orea taudia iboudiai e gini, Israel taudia ihahavadia e hadokoa, bona asie tuari lou. 29 Una hanuaboi idoinai Abnere mai ena orea taudia ida e raka, Araba tanona e rakaia hanai, Ioridane sinavaina e hanaia, ma e raka, ela bona dina tubua ai Mahanaim ai e kau.

30 Ioab na Abnere iḡavana amo e lou ela, ena orea taudia iboudiai e haboudia; David ena hesiai taudia gwauta taurahani-ta vada lasihidia, bona Asahele danu. 31 A David ena hesiai taudia ese Beniamina taudia sinahu-toi tauratoi-ahui, Abnere ena orea taudia, vada e aladia mase. 32 Bena idia ese Asahele e abia, tamana ena gara ai e guria, Betelehem ai. Bena loab mai ena orea taudia ida e raka rani; daba e rere, idia na Heberon ai e kau.

Copyright information for `MEU