2 Samuel 21

Gibeon

David ena nega ai doe e vara, bena se doko ela bona laḡani toi e ore. Bena David ese Iehova vairana e tahua. Iehova eto, Kerere na Saulo bona ena iduhu taudia latadiai, rara dainai; badina be ia ese Gibeon taudia e aladia mase.

Taunabunai, David ese Gibeon taudia e boiridia; hari Gibeon taudia na dia Israel besena taudia, idia na Amoro kwabukwabudia. Israel taudia ese gunaguna e gwau henidia hamata, basie hamasedia eto; to Saulo ese ialadia dalana e tahuava, Israel bona Iuda taudia ihanamodia e uralaia badava dainai. Bena David ese Gibeon taudia e nanadaidia, eto, Ede baina kara henimui toma? Dika davana na ede baina halou henirnui toma, bena umui ese Iehova dihina ba hanamoa? Gibeon taudia ese e haere henia, eto, Saulo mai ena iduhu taudia ida bona ai padamai aigold bonasilver na herevadia; bona dia ai emai ḡaukara Israel tauna ta baia alaia mase. David ma eto, Emui ura be dahaka, ede baina karamui toma? Idia ese hanua pavapavana ma e haere henia, eto, E hadikamaiva bona ihabua-tarimai dalana e tahuava tauna, e urava Israel tanona idoinai emai gabu ta basine mia e tomava tauna, natuna mamaruanedia hahitu ba henimai; bena Gibeon ai, Iehova ena ororo ai bona Iehova vairanai, baia taudia dae. Hanua pavapavana eto, Baina henimui.

Hanua pavapavana ese Saulo tubuna, Mefiboset Ionatan, na e hamauria gunaguna ia bona Ionatan Saulo na Iehova vairanai e gwauhamata heheni dainai. A Rispa Aia natuna mamaruanedia raruosi, Saulo ena amo e abidia taudia, ladadia be Aramoni bona Mefiboset, bona Meraba Saulo natuna mamaruanedia laimaosi, Adriele Barasilai, tau Mehola, ena amo e abidia taudia, na hanua pavapavana ese e abidia, hahituosi na Gibeon taudia e henidia. Bena Gibeon taudia ese Iehova ena ororo ai e taudia dae; hahituosi na e mase hebou. E hamasedia dinana be taboro matamana ai, bali iutuna e matamaia negana ai.

10 Bena Rispa Aia ese puse dabuana ta e abia, nadi-haga ai e lahaia, e hahelaia kau, taboro e matamaia negana amo ela bona medu na latadiai e diho. Dina ai atai manudia e laodia ahu, latadiai basie roho kau, bona hanuaboi ai uda boromadia ma e laodia ahu. 11 Haida ese Rispa Aia, Saulo vabuna, ena kara na David e hamaorolaia; 12 bena David na ela, Saulo bona natuna Ionatan turiadia na Iabese-Gilead taudia edia amo e abidia. Badina be Filistia taudia ese Saulo na Gilboa ai e alaia mase dinana ai, idia ese Bete-sana ariarana ai e taudia dae, bena Iabese-Gilead taudia ese unu alno e henaodia. 13 Taunabunai, David ese Saulo bona natuna Ionatan turiadia na unu amo e laohaidia; bona haida ese hari e taudia dae taudia turiadia danu e haboudia. 14 Bena Saulo bona natuna Ionatan turiadia na Sela ai, Beniamina tanona ai, e guridia, tamana Kisa ena gara gabuna ai. Hanua pavapavana ena hahedua idoinai heḡereḡerena ai e karaia. Una murinai Dirava ese edia noinoi tano dainai vada e abia dae.

Abisai ese David e hamauria

15 Filistia taudia ese Israel taudia ma e tuari henidia; bena David mai ena hesiai taudia ida e hekei lao, Filistia taudia ida e tuari, ela bona David tauna e boera. 16 Bena Isibibenob, taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta, ese David baine alaia mase eto. Una tau ena io na auri labora-labora ḡauna, metauna na sekele sinahu-toi,
Sekele sinahu-toi = 9 Ibs sisivana.
ena dare matamatana mai ḡauna ida na gabana ai e ḡegea.
17 A Abisai Seruia na ia iduruna ema; ia ese Filistia tauna e heatu henia, bena e alaia mase. Bena David ena orea taudia ese David e sisiba henia, eto, Oi na ai ida basita tuari hebou lou, Israel ena diari ba habodoa na garina.

David ena orea taudia ese taunimanima ḡaubadabadadia e aladia mase

18 Una murinai Filistia taudia ida ma e tuari lou, Gob ai. Bena Sibekai, tau Husata, ese Safa, taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta, e alaia mase. 19 Bena Filistia taudia ida ma e tuari lou, Gob ai; una negana ai Elhanan Iaare-oregimi, tau Betelehem, ese Goliata, tau Gata, e alaia mase. Una tau ena io auauna na dabua ihatuna tauna ena au na heto. 20 Ma e tuari lou Gata ai; unuseni ai tau ḡaulatalatana ta e nohova, imana ruaosi ai bona aena ruaosi ai kwakikwaki be tauratoi tauratoi amo - kwakikwakina iboudiai na ruahui-hani. Ia danu taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta. 21 Una tau ese Israel taudia e ḡonaḡonalaidia; bena Ionatan, David kakana Simei natuna, ese e alaia mase. 22 Unu tatau hahaniosi na Cata taudia ḡaubadabadadia garadia; David imana amo bona ena hesiai taudia imadia amo e mase.

Copyright information for `MEU