2 Samuel 22

David ena Ane

Iehova ese David na inaina iboudiai imadia amo bona Saulo imana amo e hamauria dinana ai, David ese Iehova e hereva henia ina ane ai. Ia eto:

Iehova na egu nadi-gini, egu kohoro, egu hahemauri tauna;
egu Dirava, egu nadi-gini, na abidadama heniamu tauna;
egu kesi bona egu mauri doana;
egu kohoro bona egu roho-mauri gabuna;
egu hahemauri tauna,
oi ese daḡedaḡe karadia amo o hamaurigumu.
Iehova, e imodaiamu Diravana, na tai heniamu,
bona inaigu edia amo e hamaurigumu.

Mase hurehuredia ese e ḡeḡegu ahuva,
hahedika abatadia ese e hagariguva;
Mase gabuna ena iḡui varodia ese e idoagu,
mase huodia ida na tata hedavari.

Egu hisihisi ai Iehova na boi henia,
egu Dirava na tai henia.
Ena dubu ai lau gadogu e kamonai;
egu taitai na ia taiana ai e kau.

Una negana ai tanobada e laga, e heude-heude,
guba badidia danu e heude-heude. e marere-marere,
badina be ia vada e badu.
Kwalahu na ia uduna matudia amo e dae,
Iahi siahuna na ia uduna amo e lasi,
Iahi hururu-hururudia na iena amo ema.
10 Guba e beua tari, bena e diho;
dibura badana na ia aena henudiai.
11 Kerubi ai e gui, e roho lao;
lai hanina amo e roho haraḡa-haraga.
12 Dibura na e hekoulaia,
dagadaga dubana e hetarulaia.
13 Diari na ia vairanai,
unu amo Iahi hururuna e lasi.
14 Iehova ese guba-rahua ai e hereva,
Herea Mikamika na e gwau isi.
15 Ena diba e kino, e hakarohodia;
ena kevaru e hakevarua isi, e hadareredia.
16 Bena davara dobudobudia e heita,
bona tanobada badidia e hedinarai,
oi Iehova ese o gwau henidia negana ai,
oi udumu matudia amo o hahodi lasi negana ai.

17 Atai amo e dau dobi, e abigu,
ranu momo amo e verigu lasi.
18 Lau inaigu goadana ena amo e hamaurigu,
e inai henigu taudia imadia amo e hamaurigu,
badina be idia ese bema hadareregu diba.
19 Egu hisihisi dinana ai e davarigu,
a Iehova na egu imuda.
20 Ia ese taora bada gabuna ai e hakaugu lasi;
ia ese e hamaurigu, e moalelaigu dainai.

21 Iehova ese davagu vada e henigu, egu kara maoromaoro heḡereḡerena,
vada e hanamogu, imagu edia ḡoevaḡoeva heḡereḡeredia.
22 Badina be Iehova ena dala vada na badinadia;
lalo-hadai dikadia daidiai egu Dirava asina rakatania.
23 Badina be ena haheḡani iboudiai na lau vairagu ai;
ena taravatu asina negedia daure.
24 Ia vairanai lau na asi egu kerere.
kara dika amo na raka oho.
25 Taunabunai, Iehova ese vada e hanamogu, egu kara maoromaoro heḡereḡerena ai;
egu ḡoevaḡoeva heḡereḡerena ai vada e hanamogu.

26 Heabidadama tauna oi ese o abidadama heniamu;
kara maoromaoro tauna oi ese o kara maoromaoro heniamu.
27 Lalo-ḡoevaḡoeva tauna enai oi lalomu danu baine ḡoevaḡoeva;
a kara gageva-gageva tauna enai oiemu kara danu bae gageva-gageva.
28 Badina be lalo-manau taudia na oi ese o hamauridiamu;
a hekokoroku taudia na oi ese matadia o ha-igodia dihomu.
29 Momokani, Iehova e, oi na egu lamepa;
Iehova ese egu dibura e hadiariamu.
30 Momokani, oi bagumu ai orea badana baina hadarerea diba;
egu Dirava bagunai maḡu ta baina rohoa hanai diba.
31 Ina Dirava ena dala na herea dae;
Iehova ena gwauhamata vada e momokani;
ia na e abidadama heniamu taudia edia kesi.

32 Dirava be daika? Iehova mo.
Nadi-gini be daika? Iseda Dirava mo.
33 Ina Dirava na egu roho-mauri gabuna aukana;
ia na egu dala e halailaia Diravana.
34 Ia ese lau aegu na dia aedia heḡereḡeredia ai e halaodia;
ia ese atai gabudia ai e haginigu kau.
35 Ia ese lau imagu e hadibadiamu, tuari karadia ai,
bena imagu na mai goadadia auri-laboralabora pevana baina marea.
36 Emu hahemauri kesina vada o henigu;
emu kara manada-manada ese vada e imodaigu.
37 Taora bada gabuna vada o lailaia, lau aegu bae moia tao;
aegu na asie dedi.
38 Lau inaigu na hahavadia, na lasidia tao;
lau asina gini kerehai ela bona idia na e bua tari.
39 Na ha-oredia, na gwadadia uru dainai asie tore isi,
e keto, aegu henudiai.
40 Oi ese goada o hariolaigu, baina tuari totona;
lau inaigu o tahodia dobi henugu ai.

41 Lau inaigu o hakerehaidia lau vairagu ai;
e inai heniguva taudia na na habuadia tari.
42 Hekaha e noilaia, a ta ese se hamauridia;
Iehova e tai henia, a ia na se haere henidia.
43 Lau ese na botadia patapata, tano ḡahuna na heto;
na taodia tao, na moidia, ariara kopukopuna na heto.

44 Taunimanima edia tuari amo o hamaurigu;
bese idau-idau ikwaradia ai o halaogu;
asi dibagu taudia ese isiaigu e lao heniva.
45 Idau bese taudia na lau vairagu ai e igo diho;
lau harigu e kamonai, bena e kamonai henigu.
46 Idau bese taudia na kudoudia e hetaha;
edia komu gabudia amo e raka lasi mai heude-heudedia ida.

47 Iehova na e maurimu; egu nadi-gini na hanamoamu;
egu Dirava bae imodaia, egu hahemauri nadi-ginina.
48 Dirava ese lau inaigu davadia e henidiamu;
ia ese taunimanima na lau henugu ai e atodiamu,
ia ese lau inaigu bogaragidia amo e hakaugu lasi.
49 Oi ese o imodaigu, lau inaigu daediai;
daḡedaḡe taudia edia amo o hamaurigu.

50 Ina dainai, Iehova e, lau baina imodaimu bese idau-idau bogaragidiai;
oi ladamu baina hanamoa egu ane ai.
51 Kwalimu badana ia ese ena pavapava e heniamu;
e horoa tauna ia ese e bogaia hisimu;
David mai garana ida baine bogadia hisi ela bona hanaihanai.
Copyright information for `MEU