2 Samuel 23

David ena hereva dokodia

David ena hereva dokodia bini:

David Iese ena hereva, Dirava ena amo;
atai ai e abia dae tauna,
Iakob ena Dirava ese e horoa tauna,
Israel edia ane gaihodia isisibadia tauna, ena hereva.

Iehova ena Lauma na udugu amo e herevamu,
iena hereva na malagu ai.
Israel ena Dirava vada e hereva,
Israel ena Nadi-gini vada e hereva henigu, eto:
Taunimanima e biagudia maoromaoromu,
Dirava igari-henina ai e biagudiamu, tauna,

ia na idia latadiai e diarimu, daba e reremu na heto,
eiava daba asi oriorina ai dina e taramu na heto;
ia na idia latadiai e dihomu, medu na heto,
medu ese rei tano ai e hatubuamu na heto.
Momokani, Dirava ese egu iduhu na unu vada e tomaia ani?
Badina be mia-hanaihanai taravatuna vada e henigu,
ḡau iboudiai ilailaidia; vada e hamomokania danu.
Ikahagu bona egu ura idavarina na
ia ese baine havara henigu ani?
A Dirava asie matauraiamu taudia na
ginigini, e negediamu ḡaudia, na heheto;
imada amo basita abidia diba.
A baine daudia toho tauna na
auri bona io auna imana ai e abimu;
bona lahi ese e aradia oremu.

David ena goada taudia

David ena goada-herea taudia ladadia bini: loseb-basebete, Takemono tauna; tuari lohiadia tatoiosi bogaragidiai gini gunana be ia. Ia ese tatau sinahu-taurahani na nega tamona ai ena io amo e aladia mase.

Hari goada taudia tatoiosi bogaragidiai, ihararuana be Eleasara; ia na Dodo Ahohi natuna. Filistia taudia na tuari totona e hebouva bena Israel taudia na e lou negana ai, una tau na David ida. 10 Bena ia na e tore isi, Filistia taudia e aladia ela bona imana e hisihisi bona dare idogo-taona ai imana e hekamo dae. Una dina ai Iehova ese kwalimu badana e karaia; bona orea taudia na ia murinai ela, hari mase taudia edia ḡau iboudiai bae hagogo mo totona.

11 Ihatatoina be Sama Age, Harara tauna. Filistia taudia na Lehi ai e hebouva; lentil umana ta be unuseni ai. Israel taudia na Filistia taudia vairadia amo e heau; 12 bena hari Sama na uma bogaraginai e gini ahu, Filistia taudia e aladia mase. Unu amo Iehova ese kwalimu badana e karaia.

13 Lohia toiahuiosi bogaragidia amo hari tatoiosi ela, taboro negana ai David enai e kau, Adulama kohuana ai. Filistia taudia edia orea ta na Refairn kourana ai e taruha. 14 Una negana ai David na ena kohua ai e nohova, a Filistia taudia edia tuari oreana na Betelehem ai. 15 Bena David na mai lalo-hekisehekisena ida e hereva, eto, Ta ese Betelehem ikoukouna badibadinai e miamu gurina amo ranu kuri ta bema henigu, bama inua. 16 Bena hari goada-herea taudia tatoiosi na Filistia taudia edia taruha amo e raka uru, Betelehem ikoukouna badibadinai e miamu gurina amo ranu e utua, bena e abia, David dekena e laohaia. A David na lalona se hegereḡere baine inua; ia na e bubua dobi, Iehova ena; 17 eto, Iehova e, egu ai unu basine heto, lasi ona lasi vaitani; edia mauri inegedia asie laloa taudia raradia baina inu a? Taunabunai, ia na inuna se ura. Ini kara be hari goada-herea taudia tatoiosi ese e kara.

18 Abisai Seruia, Ioab tadina, ese hari lohia toiahuiosi na e biagudiava. Ia ese tatau sinahu-toi na ena io amo e aladia mase; bena ia harina na hari tatoiosi haridia ida e haheḡereḡeredia. 19 Hari toiahuiosi bogaragidiai, ia mo sibona harina vada e bada, bena biagudia ai ela. A ia na unu tatoiosi ida se heḡereḡere.

20 Benaia lehoiada na boga-auka tauna ta, Kabsele amo; ia na kara badadia e karava. Ia ese Ariele natuna raruosi Moab amo na e aladia mase; bona leona ta guri lalonai e alaia mase,snow e dihova dinana ai. 21 Aigupto tauna ta danu, raho-namo tauna, na ia ese e alaia mase. Una Aigupto tauna na imana mai iona; a Benaia na au ta e abia, e lao henia, io na Aigupto tauna imana amo e dadia, bena sibona ena io amo e gwadaia mase. 22 Ini kara na Benaia lehoiada ese e karava, bena ia harina na unu tatoiosi haridia ida e gwauraidia hebou. 23 Ia na mai harina unu toiahuiosi bogaragidiai; ḡau tamona hari tatoiosi ida se heḡereḡere. Bena David ese ia igimana oreana biaguna ai e halaoa.

24 Ioab tadina Asahele na toiahuiosi taudia ta. Oredia bini: Elhanan Dodo, tau Betelehem; 25 Sama, tau Harod; Elika, tau Harod; 26 Helese, tau Palti; Ira Ikese, Tekoa tauna; 27 Abiesere, Anatoto tauna; Mebunai, tau Husata; 28 Salmon, tau Ahohi; Maharai, tau Netofa; 29 Helebe Baanaha, tau Netofa; Itai Ribai, tau Gibea, Beniamina iduhuna tauna; 30 Benaia, tau Piratono; Hidai, Gaasa sinavaidia amo; 31 Abialabono, Araba tauna; Asamavete, Bahurimi tauna; 32 Eliaba, tau Saalbon; lasene natuna; Ionatan; 33 Sama, tau Harara; Ahiama Sarara, tau Harara; 34 Elifelete Ahasabai, tau Maaka; Eliama Ahitofel, tau Gilo; 35 Hesero, Karamele tauna; Paarai, Arab tauna; 36 Igala Natan, tau Soba; Bani, tau Gad; 37 Seleke, Amono tauna; Naharai, tau Beroto, Ioab Seruia ena kesi ihuana tauna; 38 Ira, tau Itiri; Gareb, tau Itiri; 39 bona Uria, Hiti tauna. Iboudiai na toi-ahui hitu.

Copyright information for `MEU