2 Samuel 6

David na maua helaḡana iabina ela

David ese Israel ai e abidia hidi taudia iboudiai ma e haboudia lau: iboudiai na gerebu toi.
Gerebu toi = 30,000.
Bena David e tore isi, mai bamona iboudiai ida Baale-iuda ela, unu amo Dirava ena maua helaḡana, Iehova Sabaota, kerubi latadiai e helaimu Diravana, ladana e hahenemailaia mauana, bae daelaia totona. Bena Dirava ena maua helaḡana na rerue matamatana ta latanai e atoa, Abinadab ena ruma amo e abia lasi. Una ruma na ororo ai. Abinadab natuna raruosi, Usa bona Ahio, ese hari rerue matamatana e heaulaia, Dirava ena maua helagana na rerue latanai, bona Ahio na maua helaḡana vairanai e raka. Bena David bona Israel besena idoinai e moale hisi dae mai goadadia idoinai, Iehova vairanai, mai anedia bona hatai-hatai gaudia idau-idau bona tareko bona bota-bota auridia idau-idau reḡedia ida.

Idia na Nakono ena uit ikwadina gabuna ai e kau, bena Usa ese imana e toia roro, Dirava ena maua helaḡana ai e dau kau, baine dogoa tao eto. badina be boromakau mamaruanedia na e hetutuhi. Bena Iehova ena badu na Usa latanai e kau; bena Dirava ese e rahua mase, imana e toia roro maua helaḡana enai e kau kau dainai; bena unuseni ai e mase, Dirava ena maua helaḡana badibadinai. Bena David na e badu, Iehova ese Usa e rahua mase dainai; bona una gabu ladana e hatoa Perese-usa,
“Perese-usa” anina be “Usa irahu-masena”.
ema bona harihari.
Una dina ai David ese Iehova garina e gari, eto, Iehova ena maua helaḡana na egu ai ede bae mailaia toma? 10 Taunabunai, David lalona na se heḡereḡere, Iehova ena maua helaḡana na David ena hanua ai bae vareailaia. A David ese e heaulaia siri, Obed-edom, tau Gata, ena ruma e laohaia. 11 Bena Iehova ena maua heḡana na Obed-edom, tau Gata, ena ruma ai e miava, hua toi; bona Iehova ese Obed-edom mai ena ruma taudia iboudiai ida e hanamodia.

Maua helaḡana na Ierusalem ai e daralaia dae

12 Haida ese King David e hamaoroa, eto, Iehova ese Obed-edom ena ruma taudia bona ena kohu idoinai vada e hanamodia, Dirava ena maua helaḡana dainai. Taunabunai David na ela, Dirava ena maua helaḡana na Obed-edom ena ruma amo e abia, David ena hanua ai e daelaia, mai moalena ida. 13 Iehova ena maua helaḡana ihuana taudia ese daḡa tauratoi hona e raka, bena ia ese boromakau maruanena ta bona ubu-ubu ḡauna ta e hahelaḡadia bona e aladia mase. 14 Bena David na Iehova vairanai e mavaru, mai goadana idoinai; ia ese hahedoki helaḡana, dabua aukana amo e karaia ḡauna, e hahedokilaia. 15 Taunabunai David bona Israel besena idoinai ese Iehova ena maua helaḡana e daelaia, mai honedia bona mai kibi reḡedia ida. 16 A Iehova ena maua helagana na David ena hanua ai e kau negana ai, Saulo natuna hahinena Mikala na gaba-mauru amo e igo lasi, bena King David e itaia, e mavaru roho-isi roho-isiva Iehova vairanai; bena lalona ese e dadaraia.

17 David ese kalaga auta vada e hadaia heḡaeḡae, Iehova ena maua helaḡana ena; bena idia ese e vareailaia, ena gabu ai e atoa kau. Bena David ese ḡole-oho boubou =audia bona herohemaino boubou ḡaudia na Iehova vairanai e hahela=adia. 18 David ese unu ḡole-oho boubou ḡaudia bona herohemaino boubou ḡaudia e hahelaḡadia vaitani, bena ia ese Israel taudia na e hanamodia, Iehova Sabaota ladana ai, 19 bona Israel taudia iboudiai, tatau bona hahine, adia e henidia hagau-hagau, flaoa igabu ta, bona vamu taina, bona vine huahuadia kaukaudia mane ta. Bena taunimanima iboudiai e karoho, ta ta ena ruma ena ruma ela.

20 Bena David na e lou ela, ena ruma taudia baine hanamodia eto. A Saulo natuna hahinena, Mikala, e raka lasi, David ida e hedavari, eto, Israel pavapavana han dina ai sibona dahaka heimodai? Ena hesiai kekenidia vairadiai sibona e heruharuha, tau-kavakava e heruherahamu asi hemaraina na heto. 21 David ese Mikala e haere henia, eto, Iehova, e abigu hidi tamamu bona ena iduhu taudia iboudiai baina hereadia bona Israel, Iehova ena bese, pavapavana ai e halaogu Diravana, ia vairanai na karaia; bona Iehova vairanai moale karadia do baina kara. 22 Hemarai karadia do baina habada, bona oi ese be ba dadaraigu, to unu o gwauraidiamu kekenidia ese be bae imodaigu. 23 Una Saulo natuna hahinena Mikala na e gabani ela bona e mase.

Copyright information for `MEU