2 Samuel 7

Dirava ese David e gwau henia hamata

Hanua pavapavana na ena ruma ai e nohova, bona Iehova ese laḡa-ani e henia, ana inai iboudiai vairadiai. Bena hanua pavapavana ese peroveta tauna Natan na e hamaoroa, eto, A itaia, lau na sida rumana ai na nohomu, a Dirava ena maua helaḡana na kalaga ai e miamu. Bena Natan ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Aola, Ialomu e hadaiamu karana idoinai do ba karaia, badina be Iehova na oi ida.

A una hanuaboi Iehova ena hereva na Natan enai e kau, eto, Aola, egu hesiai tauna David ba hamaoroa, Iehova na ini e gwau tomamu: Egu noho rumana auta ba haginia a? Ruma ta ai asina noho, Israel taudia na Aigupto tanona amo na hakaudia lasi dinana amo ema bona hari ina dina ai, a vada na loa eva-eva, kalaga ai vada na noho. Israel taudia iboudiai ida na loa henidiava gabudia iboudiai na Israel edia hanemaoro tauna ta, egu orea Israel ireguna ai na halaoa tauna, na nanadaia a, nato “Dahakadainai sida rumana auta to haginia egu?” Taunabunai, egu hesiai tauna David na ba hamaoroa, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Rei gabuna amo, mamoe ireḡudia amo na abimu, egu bese Israel edia pavapava ai baola helaoreana, bona vada na bamomu emu loa daladia iboudiai, bona inaimu vada na hadareredia vairamu ai, bona ladamu do baina habadaia, tanobada Iohiadia ladadia hegereḡeredia. 10 Egu bese Israel edia gabu baina gwauraidia hidi, bona baina hadaidia, edia gabu korikori ai bae noho, ta ese basine hamareredia. Daḡedaḡe taudia ese basie hahisidia lou, gunaguna e karava heḡereḡerena, 11 egu bese Israel na hahemaoro taudia na henidia negana amo. Laḡa-ani danu baina henimu, inaimu iboudiai vairadiai. Ina danu, Iehova ese e hamaoromumu, emu iduhu na Iehova ese baine haginia. 12 Emu dina bae ore, bena tubumu tamamu ida ba hekure, negana ai lau ese natumu baina haginia oi murimu ai; ia na oi tau-animu amo baine vara, bona lau ese ena basileia baina haginia. 13 Ia ese ruma auta baine haginia, lau ladagu ena; bona lau ese iena basileia teronona baina haginia, baine gini hanaihanai. 14 Lau na ia tamana ai bainala, bona ia na lau natugu ai bainela. Baine kara dika negadia ai na taunimanima edia ikwadi amo baina kwadia, bona taunimanima natudia edia hedadaba amo baina dadabaia. 15 A egu hebogahisi na iena amo basina abia oho, Saulo ena amo na abia oho heḡereḡerena, ia na oi vairamu amo na atoa siri negana ai. 16 Emu iduhu bona emu basileia na bae gini tutuka-tutuka vairagu ai, bona emu terono na baine hedai hanainanai.

17 Ini hereva iboudiai bona ina mata-hanai idoinai heḡereḡeredia, Natan ese David e hamaorolaia. 18 Bena King David e raka vareai, Iehova vairanai e helai, eto, Ḡaubada Iehova e, lau be daika, bona egu iduhu be dahaka? Matona, oi ese vada o hakaugu ema bona hari. 19 A Ḡaubada Iehova e, una na ḡau pipikina oi vairamu ai; oi ese emu hesiai tauna ena iduhu vada o herevalaia, nega dau ai baine vara ḡauna, bona uru gabedia vada o haheitalaigu, Ḡaubada Iehova e! 20 Ma dahaka David ese baine hamaoromu? Ḡaubada Iehova e, emu hesiai tauna na vada dibamu. 21 Emu gwauhamata dainai bona emu lalo-hadai bagunai ini kara badadia vada o kara, emu hesiai tauna lalona baine parara helaoreana. 22 Taunabunai oi na bada, Iehova, Dirava e; badina be asi idaimu bona Dirava ta ma lasi; taiamai e kamonaimu sivaraidia iboudiai na unu e hadibamai tomamu. 23 Edena bese tanobada ai na emu bese Israel heḡereḡerena? Dirava ese e hamauridia, iena bese ai baela; ia sibona ladana e habadaia, bona kara badadia, hahegari karadia, idia daidiai e kara, iena orea taudia vairadiai bese ta mai ena dirava iboudiai ida e luludia lasi. 24 Emu bese Israel danu oi ese o haginia, emu bese ai bainela ela bona hanaihanai; bona oi danu, Iehova e, edia Dirava ai o hahelao. 25 Iehova, Dirava e, emu hesiai tauna bona ia garana o herevalaidia herevana hari ba hamomokania hanaihanai, bona karana ba karaia. 26 Bena oi ladamu bae imodaia hanaihanai, baeto “Iehova Sabaota na Israel Diravana”; bona emu hesiai tauna David ena iduhu baine gini tutuka-tutuka vairamu ai. 27 Badina oi, Iehova Sabaota, Israel Diravana, ese emu hesiai tauna vada o hahedinarai henia, oto “Emu iduhu baina haginia”. Una dainai emu hesiai tauna ese goada vada e davaria, ini baine ḡuriḡun henimu toma. 28 Ḡaubada Iehova e, oi na Dirava; emu hereva na momomo-kakani. Ina ḡau namona emu hesiai tauna vada o gwaurai henia hamata; 29 taunabunai, mani emu kara emu hesiai tauna ena iduhu ba hanamoa, bena oi vairamu ai baine hesiriu hanaihanai. Badina be, Ḡaubada Iehova e, oi ese vada o gwauraia, bona oiemu hahenamo ese emu hesiai tauna ena iduhu baine hanamoa, ela bona hanaihanai.

Copyright information for `MEU