2 Samuel 8

David na ena basileia e habadaia

Una murinai David ese Filistia taudia e hadareredia bona e hamanaudia. David ese danu Metegama na Filistia taudia imadia amo e abia. Ia ese Moab taudia danu e hadareredia, bena hetoadia e kara, e hahekuredia ere-ere; ere rua hetoana e karaia bae mase, a ere ta idoinai e hamauridia. Bena Moab taudia na David ena hesiai taudia ai ela, bona heaiva ḡaudia danu e henia.

David ese Hadadesere Rehob, Soba pavapavana, danu e hadarerea, una tau ese Eufrate sinavaina tanodia iabi-loudia totona ela negana ai. David ese hosi-gui taudia daha-ta sinahu-hitu bona ae-raka taudia gerebu rua
Gerebu rua = 20,000.
na iena amo e abidia. David ese kariota hosidia iboudiai danu mamudia varovarodia e utu, a kariota sinahu-ta hosidia mo asie utudia.
Suna taudia na Damasko amo ela, Hadadesere, Soba pavapavana, bae durua eto; bena David ese Suria taudia gerebu-rua daha-rua
Gerebu-rua daha-rua = 22,000.
e aladia mase.
Bena David ese tuari oreadia haida e siaidia, Aram, Damasko kahana ai, ela, unuseni ai bae noho; bena Suria taudia na David ena hesiai taudia ai ela, bona heaiva ḡaudia e henia. Iehova ese David na kwalimu e henia, e laova gabudia iboudiai. David esegold kesidia, Hadadesere ena hesiai taudia ese e hua ḡaudia, danu e abidia, Ierusalem e laohaidia. Hadadesere ena hanua rua, Beta bona Berotai, amo King David ese auri labora-laboradia momo herea e abi.

Toi, Hamat pavapavana, hari e kamonai David ese Hadadesere ena tuari oreana idoinai vada e hadarerea. 10 Bena Toi ese natuna loram na King David dekena e siaia lao, baine hahenamo henia bona baine imodaia totona, ia ese Hadadesere vada e tuan henia bona vada e hadarerea dainai; badina be una Hadadesere na nega momo Toi ida vada e tuan. Ioram nagold gaudia bonasilver gaudia bonabronze
Bronze na auri labora-laborana ta ladana.
gaudia e mailaidia;
11 ini danu King David ese e hahelagadia, Iehova ena, vada e hadareredia besedia iboudiai edia amo e abi bona e hahelaḡagold -na bonasilver -na ida. 12 Besedia be Edom bona Moab, bona Amono taudia bona Filistia taudia bona Amalek taudia; Hadadesere Rehob, Soba pavapavana, ena amo e abi kohudia danu ia ese e hahelaḡadia.

13 David na sibona ladana e habadaia. E lou negana ai, ia ese Edom taudia gerebu-ta daha-taurahani
Gerebu-ta daha-taurahani = 18,000.
na Damena Kourana ai e aladia mase.
14 Edom tanona idoinai ia ese tuari oreadia e hanohodia; bena Edom taudia iboudiai na David ena hesiai taudia ai ela. Iehova ese kwalimu na David e henia, e laova gabudia iboudiai.

15 Taunabunai, David ese Israel idoinai e lohiaia. David ese ena orea taudia iboudiai e hahemaoro henidia mai maoromaorona ida. 16 Ioab Seruia na tuari oreana lohiana; lehosafat Ahilud na e tore pepadia inaridia tau; 17 Sadok Ahitubu bona Ahimelek Abiatara na hahelaḡa taudia; Seraia na toretore tauna; 18 Benaia Iehoiada na Kerete bona Pelete taudia biagudia. David natuna mamaruanedia na hahelaḡa taudia.

Copyright information for `MEU