2 Timothy 4

Oi ba haheauka: lauegu nega vada e ore

Dirava vairanai na haduamumu, bona Keriso Iesu vairanai danu; ia ese mauri taudia bona mase taudia be hahemaoro henidiamu. Ena mai bona ena basileia daidiai danu na haduamumu: hereva iharorolaina ai ba goada balaheni, nega namodia ai bona nega dikadia ai; taunimanima ba hahelalodia kerehai, ba sisiba henidia, ba halodia, ba hadibadia mai haheaukamu ida. Badina be negana do baine gini dae, hahediba herevadia maoromaorodia basie abi dae; edia ura kavakavadia daidiai haroro taudia hutuma bae abidia; taiadia do bae hemaihemai. Taiadia ese hereva momokani enai bae kudima, a gori bae hakala henidia. A oi na ḡau iboudiai lalodiai ba boga auka, hisihisi ba haheaukalai, sivarai namo iharorolaina tauna ena kara ba karaia, emu hesiai karana ba haḡuḡurua.

Badina be lau raragu na ina harihari be hebubumu; egu raka-oho negana vada be kaumu. Tuari namona vada na tuarilaia; egu heau-helulu vada e ore; kamonai karana vada na haḡuḡurua. Harihari egu kara maoromaoro ena kwara-havava ḡauna vada e heḡaeḡae; una dina ai Lohiabada ese baine henigu; badina be ia na Hahemaoro Tauna, mai ena kara maoromaoro. Bona dia lau mo, to ena mai e laroamu taudia iboudiai danu baine henidia.

Hahetoni herevadia

Ba goada. Dekegu baoma haraḡa. 10 Badina be Dema ese vada eme rakatanigu, ina tanobada eme ura henia dainai, Tesalonika vada ela. Kreske be Galatia vada ela. Tito be Dalamatia vada ela. 11 Luka mo sibona dekegu ai. Mareko bavabia, raruosi baoma, badina be ia na egu ḡaukara ai baine heduru diba. 12 Tukiko vada na siaia, Efeso ela. 13 Egu hetaru Troa ai na rakatania, Kapo dekenai, o maimu negana ai bavabia kau; buka danu; a hereana be kopi, toretore ḡaudia.

14 Alesana, auri labora-labora iḡaukaralaina tauna, ese eme hadikagu herea; Lohiabada ese ena kara davana do baine henia. 15 Nahuana ba tohoa, badina be eda hahediba herevadia vada e gwau lubu hereamu.

16 Egu kota gini-gunana ai, ta ese se kahagu; iboudiai ese e rakatanigu. Madi, hahebade latadiai basine kau baine namo. 17 A Lohiabada ese e kahagu bona e hagoadagu, lau daigu ai sivarai namo baine hedinarai ḡoevaḡoeva bona bese iboudiai bae kamonaia helaoreana. Leona ududia amo vada e hamaurigu. 18 Lohiabada ese dika iboudiai amo baine harohogu mauri, guba ai. Heimodai baita henia hanaihanai. Amen.

19 Priska bona Akula bona Onesitoro ena ruma taudia ba hahenamo henidia. 20 Erasto na dounu Korinto ai e nohomu; a Trofimo na Mileto ai na rakatania, mai ena gorere. 21 A kara haraḡa, keru negana do basine kau ai baoma. Eubulo bona Pude bona Lino bona Klaudia bona varavarada iboudiai ese e hahenamo henimumu.

22 Lohiabada ese laumamu baine bamoa. Harihari-bada emu ai baine mia.

Copyright information for `MEU