Acts 10

Korenelio sivaraina

Tau ta ladana na Korenelio, Kaisarea ai e nohova, Italia taudia edia tuari oreana biaguna. Ia na Dirava ibadinana tauna; ena ruma taudia iboudiai ida Dirava garina e gariva. Ia danu ogoḡami taudia e harihari henidia badabadava; bona nega iboudiai Dirava e ḡuriava.

Dina gelona ta ai vada e mata hanai, Dirava ena aneru ta e itaia, ienai e kau, ladana e hatoa, eto, Korenelio e! Bena ia ese aneru e raraia tao mai garina ida, eto, Lohiabada e, dahaka? Aneru ma eto, Emu ḡuriḡuri bona emu harihari ḡaudia danu Dirava vairanai vada e dae, bona ia ese e lalo taomu. Harihari memero haida lopa ba siaidia lao, Simona, ladana ta be Petro, bae ha vavea. Ia na Simona, boromakau kopidia iseudia tauna, dekena ai e nohomu; ena ruma na kone ai. E hereva henia aneruna ese e rakatania; bena ia ese ena hesiai memerodia rarua e boiridia, bona tuari tauna ta danu, Dirava ibadinana bona nega idoinai Korenelio isiaina e lao heniva tauna. Hereva idoidiai ia ese e hamaorolaidia, bena e siaidia, lopa ela.

Kerukeru, idia na dounu dala ai, hanua vada e kahikahi. Dina tubua ai, Petro be ruma guhina ai e dae kau, ḡuriḡuri totona. 10 Bena e hitoloa; baine aniani eto. To idia e nanaduva ai, ia vada e mata hanai; 11 guba e itaia, e parara, bona ḡau ta, dabua bada-hereana na heto, daigunina hani vada e tua dobi; 12 Ialonai be mauri ḡaudia loḡora iboudiai, e rakamu gaudia, e raumu ḡaudia, bona atai ai e rohomu manudia, iboudiai e uda. 13 Bena ere ta ienai e kau; eto, Petro e, a tore isi, avaladia, bavani. 14 Petro e haere, eto, Lohiabada e, lasi vaitani; ḡau dikadia bona mai helaḡadia na asina animu ema bona hari. 15 Ere ma e kau, eto, Dirava ese vada e haḡoevadia ḡaudia na basioto didika. 16 Hatoi unu e kara toma, bena ḡauna na guba ai e abia dae lou.

17 Petro ese mata hanaina ai e itaia ḡauna anina e daradaralaiava ai, Korenelio ena hesiai taudia e kau, Simona ena ruma e tahua, ema bona iduara ai e gini. 18 E boiboi, eto, Simona, e nemaia Petro, na iniseni ai e nohomu eiava?

19 Petro na mata hanaina ai e itaia ḡauna dounu e laloava ai, Lauma ese e hamaoroa, eto, Tatau tatoi e tahumumu; 20 a tore isi, a diho, idia ida baola, basio daradara; badina be lau ese vada na siaidia. 21 Bena Petro vada e diho, tatau tatoiosi dekediai; bena eto, O tahuamu tauna na lau; dahaka dainai umui oma? 22 Idia e haere, eto, Korenelio, tuari oreana ta biaguna, kara maoromaoro bona Dirava garina e garimu tauna, bona harina danu namo Iuda taudia bogaragidiai tauna, aneru helaḡana ese Dirava ena hahedua e henia, eto, baine vavemu, ena ruma baola, emu hereva baine kamonai. 23 Bena Petro ese e abidia dae, ruma ai e mahuta.

Daba ai e tore isi, idia ida e raka, bona ia bamona haida lopa amo ia ida ela.
24 Kerukeru idia na Kaisarea ai e kau. Korenelio ese e naridiava, bena ia ese varavarana bona turana e vavedia, bae hebou. 25 Petro e dae kau; bena Korenelio na ia ida e hedavari, aena badinai e goru diho, e toma henia diho. 26 Petro ese e veria tore, eto, A gini tore; lau danu taunimanima mo. 27 Bena e raka vareai, ia ida e hereva-hereva, bona e hebou taudia hutuma e davaridia. 28 Bena ia ese e hereva henidia, eto, Dibamui Iuda tauna na idau bese tauna ida bae noho hebou eiava baine igoa ita na mai taravatuna. To Dirava ese vada e hadibagu tau ta basina gwauraia dika eiava helaḡa. 29 Badina bunai o vavegu negana ai na nama, asina gwau edeede. Taunabunai na henanadaimu, dahaka dainai o vavegu?

30 Korenelio e haere, eto, Dina hani vada ela, lau na egu ruma ai na ḡuriguri, dina ḡelona ai. Bena tau ta dabuana na hururu-hururu vairagu ai e gini, 31 eto “Korenelio e, Dirava ese emu ḡuriḡuri vada e kamonai, bona emu harihari karadia danu e lalo taomu; 32 taunabunai gwaukau lopa ba siaia lao, Simona, e nemaia Petro, ba vavea; ia na Simona, boromakau kopidia iseudia tauna ena ruma ai e nohomu, kone ai”. 33 Bena gwaukau dekemu na siaia vasi haraḡa-haraḡa; vada oma dainai na hanamomumu. Ai iboumai ai iniseni ai Dirava vairanai vada ame hebou, Lohiabada ese vada e haḡanilaimu herevadia baia kamonai a tomu.

34 Bena Petro vada e hereva matama, eto, Vada name diba momokani Dirava ese taunimanima oromadia se lalomu, 35 a bese iboudiai lalodiai ia garina e garimu bona kara maoromaoro e karamu tauna na ia ese e lalo namo heniamu. 36 Ena hereva vada dibamui: herevana ia ese e siaia Israel taudia dekedia ai, maino sivaraina namona Iesu Keriso, taunimanima iboudiai edia Lohiabada, bagunai e gwauraia. 37 Dibamui danu una hereva na Galilea ai e gwauraia matama, Ioane ese e harorolaiava bapatisona murinai, ema bona Iudea kahana idoinai e gwauraia. 38 Hereva na Iesu, tau Nasaret, herevana: Dirava ese Lauma Helaḡa bona siahu e horolaia; bena ia na eha loava, kara namodia e karava, Diabolo ese e hadikadiava taudia iboudiai e hamauridiava; badina be Dirava ese e bamoava. 39 Ḡau idoidiai ia ese Iuda tanona ai bona Ierusalem ai e karava, ai danu dibamai. Idia ese au dorina ai e taua dae, e alaia mase. 40 Dina ihatoina ai Dirava ese e hatorea isi bona e hahedinaraia; 41 dia taunimanima iboudiai vairadiai, to Dirava ese e abimai hidi guna, baia gwauraia hedinarai helaoreana, taumai vairamai ai. Taumai bini, e tore isi lou murinai ia ida a anianiva, a inuinuva. 42 Ia ese danu e haduamai, taunimanima vairadiai baia harorolaia bona baia gwauraia hedinarai, Dirava ese vada e abia hidi, mauri taudia bona mase taudia ihahemaorohenidia tauna ai vada e halaoa. 43 Peroveta taudia iboudiai ese danu vada e gwauraia hedinaraiva, e tomava bae abidadama henia taudia iboudiai edia kara dika bae hegwau tao, ia ladana dainai.

44 Petro na dounu e herevava ai, Lauma Helaḡa ese hereva e kamonai taudia iboudiai latadiai e diho. 45 Bena Iuda taudia, Iesu e badinaia bona Petro e bamoa taudia, na e hoa, badina be Lauma Helaḡa na idau bese taudia latadiai vada e seia dobi. 46 Badina be e kamonai, idia na gado idau-idau ai e hereva, bona Dirava e imodaia. Bena Petro eto, 47 Daika ese ranu baine gwaua tao, ini Lauma Helaḡa vada e abia, ita ta abia heḡereḡerena, taudia na baine rudia, bapatiso basie abia? 48 Bena ia na e hahedua, Iesu Keriso ladana ai bae bapatisodia. Bena idia ese e noia, dina haida idia dekediai baine noho.

Copyright information for `MEU