Acts 11

Ekalesia Ierusalem ai e daradara Korenelio dainai

Aposetolo bona varavara Iudea ai e kamonai idau bese taudia ese Dirava ena hereva e abia daeva. Taunabunai, Petro na Ierusalem ai e dara dae negana ai na peritome ibadinana taudia ese e hepapahuahu henia, eto, Asie peritomedia taudia dekedia ola, idia ida o ani bou.

Bena Petro ese sivarai idoinai e hamaorolaidia, matamana amo ela bona dokona. Ia eto, Iopa ai na nohova, bena egu ḡuriḡuri negana ai na mata hanai ai ḡau ta na itaia, dabua bada-hereana na heto, guba amo e diho, daigunina haniosi amo e tua dobi lau dekegu ai. Na raraia tao, mauri ḡaudia idau-idau, e rakamu ḡaudia, e raumu ḡaudia, bona e rohomu manudia, lalonai e uda na ita. Bena ere ta na kamonai, e hereva henigu, eto “Petro e, a tore isi, avaladia, bavani”. Bena na haere, nato “Lohiabada e, lasi vaitani, ḡau dikadia bona mai helaḡadia na asina animu ema bona hari”. A ere na nega iharuana guba amo ema, eto “Dirava ese vada e haḡoevadia ḡaudia na basioto didika”. 10 Hatoi unu e kara toma, bena unu ḡau idoidiai guba ai ma e veri dae lou. 11 Una negana ai tatau tatoi vada e gini dae, ai a noho heniava rumana ai; Kaisarea amo tau ta ese dekegu e siaidia mai. 12 Bena Lauma ese e haduagu, lau na idia ida baiala, basina daradara. Varavarada tauratoiosi bini lau e bamogu, ala, hari tau ena ruma ai a raka vareai. 13 Bena ia ese e hamaoromai eto ia ese anelu ta e itaia, ena ruma lalonai e gini, bena eto “Gwaukau Iopa ba siaia lao, Simona, a nemaia Petro, bae ha vavea; 14 ia ese hereva momokanidia baine gwaurai, oi bona emu rwna taudia ihamaurilaimui”. 15 Egu heleva na matamaia, bena Lauma Helaḡa na idia latadiai vada e diho, gunaguna ita latadai e diho heḡereḡerena. 16 Bena Lohiabada ena hereva na helalolaia une, eto “Ioane ese ranu e bapatisolaimui, a lau ese Lauma Helaḡa do baina bapatisolaimui”. 17 Taunabunai, Dirava ese ena harihari ḡauna vada e henidia, ita ese Lohiabada ta abidadama henia negana ai e henida heḡereḡerena lau be daika Dirava baina laoa ahu?

18 Idia ese unu hereva e kamonai, vada asi reḡereḡedia e noho. Bena Dirava e imodaia, eto, Benaini, idau bese taudia danu Dirava ese vada e hahelalodia kerehai, mauri baine henidia helaoreana.

Ekalesia oreana e vara Antioka ai

19 Stefano ena mase negana daḡedaḡena ese e hakarohodia taudia na Foenikia bona Kupro bona Antioka vada ela, Iuda taudia mo sivarai namo e harorolai henidia. 20 A idia haida be Kupro bona Kurene taudia; bena Antioka ai e kau negana ai idia ese Helene taudia danu e hereva henidia, Lohiabada Iesu Keriso sivaraina namona e harorolai henidia. 21 Lohiabada imana be Idia latadiai; bena hutuma bada ese edia hereva e abi dae, bona Lohiabada e haḡerea.

22 Ekalesia oreana Ierusalem ai ese haridia e kamonai, bena Banaba e siaia, Antioka bainela. 23 Banaba e gini dae Antioka ai, Dirava ena harihari-bada e itaia, bena e moale bada, bona iboudiai e sisiba henidia, Lohiabada na bae badinaia mai lalodia idoidiai ida. 24 Badina be ia na tau namona, Lauma Helaḡa ai bona abidadama ai e honuhonu dae. Una negana ai Lohiabada ibadinana taudia vada e hutuma e laova.

25 Bena Banaba e tore isi, Taso ela, Saulo itahuna; 26 e davaria, bena Antioka e hakaua lao. Unuseni ai idia raruosi na laḡani ta ekalesia ida e hebouva, bona hutuma e hadibadiava. Una negana ai Iesu ibadinana taudia e nemaidia “Christian”; una hereva na Antioka ai e vara.

27 Una negana ai peroveta taudia haida Ierusalem amo ela Antioka. 28 Ta ladana be Agabo. Lauma ese e hadibaia dainai ia ese doe badana harina e piua guna, tanobada idoinai baine vara eto. Doe na Klaudio negana ai e vara. 29 Taunabunai, Iesu ibadinana taudia iboudiai e lalo hadai, eto idia ta ta ena kohu ena kohu e abi heḡereḡeredia, edia harihari ḡauna bae siaia lao, varavara Iudea ai e nohova edia. 30 Unu e kara toma, bena Banaba bona Saulo e siailaidia, ekalesia oreana itataona taudia bae henidia.

Copyright information for `MEU