Acts 14

Paulo bona Banaba Ikonio ai

Ikonio ai Paulo bona Banaba na Iuda taudia edia dubu ai e dae kau, e haroro; bena Iuda taudia bona Helene taudia hutuma ese sivarai namo e abia dae. To Iuda taudia haida ese asie abia dae, bena idia ese idau bese taudia lalodia e ani, kamonai taudia bae daḡedaḡe henidia. Raruosi na nega taina daudau unuseni ai e noho. E haroro goadagoadava Lohiabada bagunai; bona Lohiabada ese ena harihari-bada herevana na ini e hamomokania tomava, siahu na raruosi e henidia, bena idia ese toa bona hoa karadia e karava. Bena hanua taudia na e hahepararava; haida na Iuda audia ediai e taova, a haida be aposetolo ediai e taova. Bena idau bese taudia bona Iuda taudia haida edia hanua lohiadia ida e henega hebou, raruosi bae taodia tari, nadi amo bae hododia eto. To raruosi vada e diba, bena e heau, Lukaonia tanona ela, Lustera bona Derebe hanuadia ai bona una tano idoinai sivarai namo e harorolaia.

Paulo bona Banaba Lustera ai

Lustera ai ae-hedairike tauna ta e helaiva; ia na boga amo e vara isi asi raka dibana. Ia ese Paulo ena haroro e kamonai; bena Paulo ese e raraia tao, dibana danu ena abidadama ese baine hamauria diba, bena e hereva badabada, eto, 10 A tore isi, a gini maoromaoro. Bena ia na e roho isi, e raka.

11 Aru taudia na Paulo ena kara e itaia, bena Lukaonia gadodiai e lolo, eto, Dirava be taunimanima heida-idadiai vada eme diho ita dekedai. 12 Bena edia dirava ladadia e nemaidia: Banaba e nemaia Deo, bona Paulo e nemaia Hereme, badina be ia na hereva herea tauna. 13 Deo ena dubu be hanua vairanai; bena ena hahelaḡa taudia hanua ikoukoudia ela, boromakau mamaruanedia bona herahera ḡaudia e laohai, aru taudia ida bae boubou eto.

14 Aposetolo raruosi, Paulo bona Banaba, e kamonai, bena edia dabua e dare, e heau lasi ela, hutuma bogaragidiai e lolo, eto, 15 Henamo e, dahaka dainai ini o kara tomamu? Ai danu taunimanima mo; daramai danu umui daraunui heḡereḡeredia. Ai na sivarai namo dekemui a mailai, umui ese mi ḡau asi anidia ba rakatani bona Mauri Diravana ba haḡerea helaoreana. Ia ese guba bona tanobada bona davara bona lalodiai e miamu ḡaudia idoidiai e kara. 16 Uru gunadia edia nega ai bese idau-idau iboudiai e kahudia nege, sibodia edia ura daladia ai bae raka; 17 ḡau tamona, sibona ihahedinaraina toadia mo se nege, a hahenamo karadia e karamu, medu guba amo bona madinamo negadia e henimuimu, bogamui e hakunudiamu, bona lalomui e hamoalediamu. 18 Raruosi na unu e hereva toma, aru taudia bae rudia eto; to aru taudia ese boubou ḡaudia na raruosi vairadiai mokona e ato.

19 A Iuda taudia haida na Antioka maraḡina bona Ikonio amo ema, aru taudia lalodia e ani; bena idia ese Paulo na nadi amo e hodoa, hanua amo e veria lasi, banava eto vada e mase. 20 A Iesu ibadinana taudia ese e ginia heḡeḡe, bena ia na e tore isi, hanua e lou henia. Daba ai, ia na Banaba ida Derebe ela.

Aposetolo na Derebe amo e lou, Antioka e lou henia

21 Raruosi ese Derebe ai sivarai namo e harorolaia, bona Iesu ibadinana taudia hutuma e abidia. Bena Lustera bona Ikonio bona Antioka maraḡina e lou heni, 22 Iesu ibadinana taudia lalodia e hagoadadia, e halodia, Iesu bae abiabiraia tarika-tarika; bona e hamaorodia, eto, Hisihisi momo lalodia amo Dirava ena basileia ai do baita raka vareai. 23 Bona una negana ai ekalesia oreadia iboudiai lalodiai heitatao taudia vada e abidia hidi, ḡuriḡuridia ai bona anivagadia ai e hahelaḡadia, e abiabiraia Lohiabadana ena.

24 Raruosi na Pisidia tanona amo e raka hanai, Pamfulia tanona amo e lasi. 25 Perega hanuana ai Lohiabada ena hereva e harorolaia; bena kone ai e lasi Atalia hanuana ai.

26 Unu amo lagatoi auta ai e gui, Antioka badana ela; hari vada e ha-orea ḡaukarana dainai Dirava ena harihari-bada lalonai e hahelaḡadia guna gabuna ai e kau. 27 E gini dae, bena ekalesia taudia e haboudia, Diraya ida e kara bouva ḡaudia idoidiai sivaraidia, bona Iesu iabiabiraina iduarana idau bese taudia ediai e kehoa herevadia, e gwaurai. 28 Bena raruosi na nega taina daudau unuseni ai e noho, Iesu ibadinana taudia dekediai.

Copyright information for `MEU