Acts 15

Ekalesia hebouna badana Ierusalem ai

Taunimanima haida na Iudea amo e diho ela, varavara e hadibadia, eto, Basie peritomemui, Mose ena taravatu heḡereḡerena umui ese hahemauri basio abia diba. Paulo bona Banaba idia ida vada e heai bona e hapapahuahu badabada dainai, idia na e hahedua, Paulo bona Banaba, varavara haida ida, Ierusalem baela, aposetolo bona heitatao taudia dekedia, una hereva bae nanadailaidia. Ekalesia taudia ese edia dala matamana ai e bamodia. Bena Foenikia bona Samaria tanodia e rakadia hanai, bese idau-idau taudia ese e helalo kerehai sivaraina e gwauraia; bena varavara iboudiai e moale bada. Idia na Ierusalem ai e gini dae ai, ekalesia taudia bona aposetolo taudia bona heitatao taudia ese e abidia dae; bena idia ese Dirava ida e kara bouva ḡaudia idoidiai e hamaorolaidia. A Farisea oreana amo Iesu vada e abiabiraia taudia haida na e tore isi, eto, Maorona binai, idau bese taudia danu bae peritomedia, bona bae haduadia danu Mose ena taravatu bae badinaia.

Bena aposetolo bona ekalesia ita-taona taudia e hebou, una hereva e haeroa. Bena e hepapahuahu nega daudau, murinai Petro e tore isi, eto, Varavaragu e, dibamui Dirava ese umui bogaragimui amo e abigu hidi, lau udugu amo bese idau-idau taudia ese sivarai namo bae kamonai bona bae abia dae. Bona taunimanima lalodia mai dibana Diravana ese idia ediai e hedinarai, bona Lauma Helaḡa e henidia, ita e henida heḡereḡerena; ita bona idia se ha-idauda. Badina be edia abidadama ese lalodia vada e haḡoevadia. 10 Benaini, badina be dahaka Dirava o dibaiamu taumui ese Iesu ibadinana taudia paḡadia ai maduna metauna o atoa kaumu, seneda bona ita danu ihuana asita heḡereḡere madunana? 11 Ita ta abia daemu Iesu Keriso ena harihari-bada dainai baita mauri; idia danu unuheto.

12 Hebou taudia iboudiai asi reḡereḡedia. Bena Banaba bona Paulo edia hereva mo e hakala henia; Dirava ese bese idau-idau taudia bogaragidiai toa bona hoa karadia idia imadia amo e karava sivaraidia raruosi ese e gwaurai.

13 Edia hereva e hadokoa, bena Iakobo na e sisiba, eto, Varavaragu e, a kamonai henigu. 14 Simona ese vada e hamaoroda, Dirava ese gunaguna bese idau-idau e haḡeredia, edia amo bese ta baine abia hidi, ia ladana baine nemailaia. 15 Una na peroveta taudia edia hereva ida eme heḡereḡere; e torea, eto,

16 Unu ḡau muridiai lau do baina lou mai,
David ena dabua rumana vada e kohu, ma baina haginia lou,
Vada e heḡiḡi rohoroho, ma baina hadaia lou,
Bona baina haginia vaitani.
17 Bena taunimanima gabedia ese Lohiabada bae tahua;
Oibe, bese idau-idau lau ladagu vada e nemailaidia na bae tahua.
18 Lohiabada na unu e gwau tomamu:
Ia ese ini ḡau vada e gwaurai hedinaraiva tanobada matamana amo ema harihari.
19 Taunabunai, lau na tomamu bese idau-idau taudia ese Dirava e haḡereamu be ita ese basita haraivadia. 20 A baita tore henidia, baita haduadia, kaivakuku ihaboulaidia ḡaudia na basie ani, bona basie heuda-hanai, bona aiodia e gigi ḡaudia hidiodia bona rara na basie ani. 21 Badina be sene negadia ema bona harihari Mose na mai ena haroro taudia hanua iboudiai lalodiai, bona Dina Helaḡa iboudiai ena taravatu na dubu lalodiai e duahiamu.

22 Bena aposetolo bona heitatao taudia, ekalesia taudia iboudiai ida, lalodia e hadai, edia orea amo haida bae abidia hidi, Paulo bona Banaba ida baela Antioka. Taudia be ini; luda, e nemaia Barasaba, bona Sila; idia raruosi na varavara ikwaradia taudia. 23 Ina revareva idia ese e laohaia:

Aposetolo taumai bona ekalesia ita-taodia taumai a tomamu bese idauidau taumui, Antioka ai bona Suria ai bona Kilikia ai o nohomu, iboumui ai ba namo ba mauri.
24 Ai na vada ame kamonai, haida emai amo vada e vasi, edia hereva amo vada e haraivamui bona e hadaradaramui; to ai ese unu asia haduadia toma. 25 Taunabunai, ai iboumai ai emai lalo-hadai tamona binai, tatau haida baia abidia hidi, baia siaidia, emai lalokau taudia Banaba bona Paulo ida bae vasi. 26 Taudia raruosi bene edia mauri vada e nege daure, eda Lohiabada Iesu Keriso ladana dainai. 27 Badina bunai Iuda bona Sila vada a siaidiamu, ini hereva heḡereḡeredia mo ududia amo ma bae gwaurai. 28 Badina be Lauma Helaḡa bona ai a tomamu ula na baine namo: maduna metaudia na paḡamui ai basia ato kau; a ini mai badidia ḡaudia mo baia ato kau, 29 kaivakuku ihaboulaidia ḡaudia bona rara bona aiodia e gigi ḡaudia hidiodia na basio ani, bona basio heuda-hanai. Unu ḡau idoidiai na basio abi dae, vada ba namo. Ba mahuta.

30 Taunabunai, e siaidia taudia na Antioka ela, kamonai taudia unuseni ai e haboudia, bena revareva e henidia. 31 Idia ese e duahia, bona unu hahealo herevadia e moalelai. 32 Iuda bona Sila na peroveta taudia; taunabunai raruosi ese hereva diaḡau amo e hadibalaidia bona e hagoadalaidia. 33 Idia na unuseni ai dina hoho e noho; bena varavara ese e tudia, mai mainodia ida ela, e siaidia taudia dekedia. 34 A Sila na ena ura dainai dounu e halaheva.

PauIo ese ena laolao iharuana e matamaia

35 Paulo Banaba ida be Antioka lalonai e nohova, e hahedibava, bona Lohiabada ena hereva e harorolaiava, hutuma ida. 36 Dina haida vada ela, bena Paulo ese Banaba e hereva henia, eto, Aitala, Lohiabada ena hereva ta harorolai henidia hanuadia iboudiai baita lou henidia, varavarada baita ha itadia, ede e hetomu. 37 Bena Banaba e urava Ioane Mareko na idia ida ma baela. 38 A Paulo ena lalo-hadai be ia bae laohaia na dia namo, badina be Pamfulia ai e rakatanidia, edia ḡaukara ai se bamodia. 39 Una gwauna raruosi e heai, bena e haheparara. Banaba ese Mareko e abia, lagatoi auta ai e gui, Kupro ela. 40 A Paulo ese Sila e abia hidi. Varavara ese Dirava ena harihari-bada ai e hahelaḡadia; bena e tore isi, 41 Suria bona Kilikia tanodia e rakadia hanai, ekalesia oreadia e hagoadadia.

Copyright information for `MEU