Acts 16

Lustera ai

Ia na Derebe bona Lustera ai e lasi: Lustera ai Iesu ibadinana tauna ta e nohova, ladana na Timoteo: sinana he Iuda hahinena, sivarai namo vada e abiabiraia, a tamana be Helene tauna. Varavara Lustera bona Ikonio taudia ese e gwauraiava tau namona. Paulo ese e ura henia, ia ida baela; bena e abia, e peritomea, Iuda taudia unu gabu ai e nohova daidiai; badina be iboudiai dibadia tamana na tau Helene.

Hanua hanua e rakadia hanai ai, aposetolo bona Ierusalem ekalesiana ita-taona taudia edia haheḡani e henidia, bae badina helaoreana. Taunabunai, ekalesia oreadia iboudiai edia abidadama e goada e laova, bona dina iboudiai ekalesia taudia na e hutuma e laova.

Paulo Troa ai e lasi

Bena Paulo mai bamona ida Frugia bona Galatia tanodia e rakadia hanai; badina be Lauma Helaḡa ese vada e gwaudia ahu, Asia tanona ai sivarai namo basie harorolaia eto. Idia na Musia hetoana ai e kau, Bitunia baela eto; to Iesu ena Lauma ese e rudia. Taunabunai, Musia murimurina amo e raka hanai, kone ai e lasi, Troa hanuana ai.

Hanuaboina ai Paulo vada e nihi. Ena nihi ai Makedonia tauna ta e itaia, ia vairanai e gini, e noia, eto, Makedonia aoma, ame kahamai.

Paulo mai bamona ida e heau hanai Makedonia ela

10 Una mata-hanai dainai, ai ese Makedonia ai baia heau hanai dalana a tahua haraḡa-haraḡa, ato sivarai namo baia henidia helaoreana Dirava ese vada e boirimai. 11 Taunabunai, Troa ai lara a kidaia isi, bena a heau maoromaoro, Samotrake ala. Daba ai ma a heau, Neapoli ai a ha kau. 12 Unu amo Filipi ala: una na Makedonia hanuana bada-hereana; Roma tuari oreana ta ese e noholaiava danu.

Paulo bona Sila Filipi ai

13 Dina Helaḡa ai hanua ikoukouna amo a raka lasi, sinavai isena ala; badina be vada a diba ḡuriḡuri gabuna be unuseni ai. A helai diho, unuseni ai e hebouva hahinedia a hereva henidia. 14 Hahine ta unuseni ai ladana Ludia, dabua kakakakadia e hoiva hahinena; ena hanua be Tuatira. Ia ese Dirava e toma henia dihova. Emai hereva e kamonai, bona Lohiabada ese lalona e hapararia, bena ia ese Paulo e hakala henia. 15 Ia mai ena ruma taudia ida bapatiso e abia; bena ia ese e noimai, eto, Lalomui bema toma lau na Lohiabada iabiabiraina hahinegu, egu ruma baitama lao, unuseni ai boma noho. Ia ese lalomai e ani, bena vada ala.

16 Nega ta ḡuriḡuri gabuna a laova ai, babalau laumana ese e boloava kekenina ta be vairamai ema. Una kekeni biaguna ese kohu momo iena babalau karadia amo e abiva. 17 Ia na Paulo murinai e raka, e lolo, eto, Ini raruosi na Herea Mikamika Diravana ena hesiai taudia, hahemauri dalana e hamaorolaimuimu. 18 Dina hoho unu mo e kara toma. Bena Paulo lalona e hesiku, e gini kerehai, hari lauma e gwau henia, eto, Iesu Keriso ladana ai na haduamumu, ena amo a raka lasi. Bena una hora lalonai e raka lasi. 19 A biaguna ese e itaia, edia kohu iabilaidia karana vada e doko; bena idia ese Paulo bona Sila e dabaidia tao, hoihoi gabuna e dabuidia lao, hanua lohiadia vairadiai. 20 Hahemaoro taudia vairadiai e hakaudia lao, eto, Ini raruosi na Iuda taudia, eda hanua e haturiaiamu, 21 bona kara haida, iabi-daedia bona ibadinadia na mai taravatuna ita Roma tauda edai, karadia danu e gwaurai hedinaraimu. 22 Aru taudia ese danu e ḡonaḡonalaidia. Bena hahemaoro taudia e hahedua, edia dabua bae dare oho, au amo bae dadabadia. 23 E dadabadia dikadika, bena dibura rumana igimana tauna e haduaia, baine gimadia namonamo. 24 Unu e haduaia toma dainai, ia ese raruosi laloma daiutuna ta ai e koudia, aedia danu au matudia ai e kapu tao kunuka-kunuka.

25 Malokihi ai, Paulo bona Sila e guriguriva bona Dirava ihanamolaina anedia e abiva; dibura taudia ese danu e hakala henidiava. 26 Bena tano e laḡa dagu, dibura rumana e heude-heude, iduara iboudiai sibodia e hekeho, bona edia iḡui iboudiai e heruha. 27 Dibura rumana igimana tauna na mahuta amo e noga, iduara e ita, iboudiai hehekeho; bena ia ese ena dare e veria lasi, sibona baine heala mase eto, badina be ia banava dibura taudia vada e heau lasi eto. 28 A Paulo na e lolo badabada, eto, Sibomu asio heala, badina be ai iboumai ai iniseni ai. 29 Dibura rumana igimana tauna e boiboi, kede bae mailai; bena e heau vareai, Paulo bona Sila vairadiai e goru diho mai heude-heudena ida. 30 Bena ia ese e hakaudia lasi, eto, Lohiamui e, ede baina kara toma bena mauri baina abia? 31 Raruosi e haere, eto, Lohiabada Iesu bavabiabiraia, bena ba mauri, oi bona emu ruma taudia. 32 Bena raruosi ese Lohiabada ena hereva na ia bona ena ruma taudia iboudiai e hamaorolaidia. 33 Bena hanuaboi lalonai ia ese raruosi e laohaidia, berodia e dairi; bena ia bona ena ruma taudia iboudiai bapatiso vada e abia. 34 Bena ena ruma ai e hakaudia dae, adia e dabaraia, e aniani. Bena ia mai ena ruma taudia ida e moale bada, Dirava e abidadama henia dainai.

35 Daba ai, hahemaoro taudia ese edia hesiai taudia e siaidia, eto, Ene tatau ba ruhadia nege. 36 Dibura rumana igimana tauna ese PauIo e hamaoroa, eto, Hahemaoro taudia edia gwaukau e siaia, baina ruhamui nege e tomu. Taunabunai, a raka lasi, mai mainomui ida aola. 37 A Paulo eto, Ai na Roma ena basileia taumai, asie hahemaoro henimai guna, a taunimanima vairadiai vada e dadabamai kava bona dibura rumana ai e koumai, bena harihari vada bae kahumai nege hehuni a? Lasi vaitani. Idia sibodia baema, bae hakaumai lasi. 38 Bena hesiai taudia ela, unu hereva na hahemaoro taudia e hamaorolaidia. Idia na e kamonai raruosi na Roma ena basileia taudia, bena e gari. 39 Bena ela, raruosi e hamarumarudia; bena e hakaudia lasi, e noidia danu una hanua na bae rakatania eto.

40 Raruosi na dibura rumana amo e raka lasi, Ludia ena ruma ela. Unuseni ai idia na varavara ida e hedavari, bona hahealo herevadia amo e hagoadadia. Bena Filipi e rakatania.

Copyright information for `MEU