Acts 17

Paulo bona Sila Tesalonika ai

Idia raruosi ese Amfipoli bona Apolonia e rakadia hanai, Tesalonika ai e lasi. Iuda taudia edia dubu ta be unuseni ai. Paulo na dubu ai e dae kau, vaia ena kara heḡereḡerena bena Dina Helaḡa toi ai Buka Helaḡa na idia ida e hereva-herevalai. E hadibalaidia ḡoevaḡoeva, Keriso ena hisi-ani bona ena tore-isi-lou na mai badidia. Bona e hamaorodia, eto, Ina Iesu na harorolai henimuimu, ia na Keriso.

Idia haida be e kamonai, bena Paulo bona Sila ida e hebouva; bona Helene taudia Dirava garina e gariva hutuma bona lohia hahinedia dia gadoi danu idia ida e hebouva. Una dainai Iuda taudia oredia vada e vaḡ=ege, bena hoihoi gabuna ai e noho kavava taudia dikadia haida e abidia, bona hanua taudia hutuma e haboudia, heloḡo-heloḡo badana e havaraia. Bena Iason ena ruma e darea, Paulo bona Sila e tahudia, hanua taudia vairadiai bae veridia lasi eto. A asie davaridia; bena idia ese Iason, varavara haida ida, e dabuidia dobi, hahemaoro taudia vairadiai e veridia lao, e lolo, eto, Tanobada idoinai vada e uhea hebubumu taudia iniseni ai danu vada eme gini dae, bona Iason ese vada e abidia dae ena ruma ai. Idia ese Kaisara ena taravatu e tata utumu, pavapava ta ma e gwauraiamu, ladana Iesu. Aru taudia bona hahemaoro taudia ese una hereva e kamonai negana ai na kudoudia e hetaha. Idia ese Iason mai bamona ida tarava e atu henidia, bena e ruhadia nege.

Berea ai

10 Varavara ese Paulo bona Sila na hanuaboi ai e siaidia haraḡa-haraḡa ela Berea. Raruosi e kau, bena Iuda taudia edia dubu ai ma e dae kau. 11 Ini na taiḡa-namo taudia, dia Tesalonika taudia heḡereḡeredia; badina be idia cse hereva e hakala henia mai lalo-haragadia ida, bona dina iboudiai Buka Helaḡa lalodiai e hetahu, ini ḡau na momokani eiava lasi. 12 Taunabunai, hutuma ese edia hereva e abi dae, bona Helene lohiadia danu, tatau bona hahine, dia gadoi.

13 A Iuda taudia Tesalonika ai harina e kamonai Paulo ese Dirava ena hereva na Berea ai e harorolaiava, bena unu ela, hanua taudia lalodia e haraivadia bona e hagaridia. 14 Bena varavara ese Paulo e siaia lasi haraḡa kone ai; a Sila bona Timoteo be unuseni ai e noho. 15 A Paulo inarina taudia ese e hakaua lao, Atena ai e rakatania, bona ena hahedua e loulaia, Sila bona Timoteo edia, raruosi na ia dekena baela haraḡa eto.

Atena ai

16 Paulo ese Atena ai raruosi e naridiava negana ai lalona e hekwarahiva, badina be una hanua na e itaia, kaivakuku ai e honuhonu dae. 17 Taunabunai ia na dubu ai Iuda taudia bona Dirava e toma henia diho taudia ida e herevaherevava, bona hoihoi gabuna ai danu, daba daba idoidiai unuseni ai e davaridia taudia ida. 18 Bona Epikuro ena orea bona Stoa oreana taudia haida Paulo ida e hepapahuahuva. Haida eto, Ina hereva kava tauna be dahaka e gwauraiamu? Haida ma eto, Ia na dirava idaudia e gwauraidiamu dahaka. Idia na unu e gwau toma badina be ia ese Iesu bona ena tore-isi-lou sivaraina namona e harorolaiava. 19 Bena idia ese Areo Ororona e hakaua lao; bena eto, Emu hahediba matamatana na anina mani boma hadibalaimai, 20 badina be emu hereva mamidia na idau a tomamu, taunabunai a uramu anidia korikori baia diba. 21 Badina be Atena taudia iboudiai bona idau hanua taudia unuseni ai e nohova danu edia kara tamona be dina iboudiai hereva matamatadia e gwauraiva bona e kamonaiva.

22 Bena Paulo na Areo Ororona bogaraginai e gini, e haroro, eto, Atena taumui e, name itamui umui ese emui dirava o matauraidia hereamu. 23 Badina be na raka hanaiva ai, o toma heni dihomu ḡaudia na itava negana ai boubou patana ta na davaria, latanai revareva ini e torea toma: ASI DIBADA DIRAVANA ENA. Taunabunai, asi dibamui Diravana o toma henia dihomu na lau ese aina hadibalaimui. 24 Tanobada bona lalonai e miamu ḡaudia idoidiai ikaradia Diravana ese guba bona tanobada na e lohiadiamu; ia na taunimanima imadia ai e karava dubudia lalodiai se nohomu. 25 Taunimanima imadia ese danu ia isiaina asie lao henimu, ḡau ta bema dabu na heto; badina be ia ese mauri bona laḡa bona ḡau idoidiai danu taunimanima iboudiai e henidiamu. 26 Rara tamona ai ia ese taunimanima besedia iboudiai vada e karadia, tanobada kopina idoinai bae noho henia, edia nega bona edia tano hetoadia vada e gwaurai, 27 Dirava bae tahua totona; bena bae darahua bonal bae davaria readia. Ḡau tamona, ia bona ita ta ta padada na dia daudau; 28 badina be ia lalonai ta maurimul, bona ta marere-mareremu, bona ta nohomu, emui ane isisibadia taudia haida ese vada e gwauraia heḡereḡerena, eto, Badina be ita danu ia natuna. 29 Benaini, ita na ia natuna; taunabunai dia maoro laloda ai baitato Dirava na gold eiava silver eiava nadi, kwara-herea bona aonega taudia ese e korova ḡaudia, na heto. 30 Dirava ese unu mata-lahui negadia na se lalo taomu; a harihari ia ese taunimanima iboudiai gabu idoidiai e haduadiamu, bae helalo kerehai. 31 Badina be ia ese dina ta vada e gwauraia hidi, una dina ai ena abi-hidi tauna ese tanobada idoinai baine hahemaoro henia mai maoromaorona ida; bona ihamomokanina toana taunimanima iboudiai vada e henidia, toana binai, mase amo e hatorea isi.

32 Mase ihatore-isi-louna herevana e kamonai negana ai haida ese e kirikirilaia. Ma haida eto, Ina hereva na emu ai ma baia kamonai lou. 33 Bena Paulo ese e rakatanidia. 34 A haida na ienai e taova, bona ena hereva e abi dae: ta be Dionusio, Areo Ororona tauna ta; bona hahine ta ladana be Damari; bena ma haida danu idia ida.

Copyright information for `MEU