Acts 18

Paulo Korinto ai

Unu ḡau muridiai, ia ese Atena e rakatania, Korinto ela. Unuseni ai ia ese Iuda tauna ta e davaria, Ponto besena tauna, ladana na Akula; ia na vanegai mo adavana Priskila ida Italia amo ema, Klaudio ena hahedua, eto Iuda taudia iboudiai Roma bae rakatania, una dainai. Bena Paulo na idia raruosi dekedia ela; bena, ia bona idia edia moni idavarina ḡaukarana be tamona dainai, ia na idia ida e nohova bona e ḡaukara hebouva. Edia ḡaukara na dabua rumadia ituridia. A Dina Helaḡa iboudiai ia na dubu ai e harorova, bona Iuda taudia bona Helene taudia lalodia e ani tohova.

Sila bona Timoteo e kau

Sila bona Timoteo na Makedonia amo e kau. Una negaula ai Paulo e haroro goadagoadava, Iuda taudia e hadibadia ḡoevaḡoeva, Iesu na Keriso. A idia ese e gwaua tubu mai ere dikadia ida, bena ia ese ena dabua e odaraia, eto, Raramui na sibomui kwaramui ai baine mia; dia lauegu kerere; harihari ela, lau na idau bese taudia dekedia bainala.

Bena ia ese una gabu e rakatania, ela, tau ta ladana Titio lusto ena ruma ai e nohova una tau ese Dirava e toma henia dihova; iena ruma danu dubu ida e gini hetabira. Krispo, dubu biaguna, ese danu Lohiabada e abiabiraia, ena ruma taudia iboudiai ida. Korinto taudia hutuma danu Paulo ena haroro e kamonaia, e abia dae, bona bapatiso e abia. Bena Lohiabada ese hanuaboi ai Paulo na nihi ai e hereva henia, eto, Asio gari, ba hereva, udumu basio daia kapu; 10 badina be lau na oi dekemu ai na nohomu; tau ta ese basine guru henimu, basine hadikamu, badina be lauegu taunimanima na hutuma ina hanua lalonai. 11 Taunabunai Paulo na laḡani ta hua tauratoi unuseni ai e noho, Dirava ena hereva e hadibalaidiava.

Paulo na Korinto ai e hahemaoro

12 Galio be Akaia tanona e lohiaia matama negana ai, Iuda taudia ese Paulo e daḡedaḡe henia mai lalodia tamona, bena hahemaoro gabuna e hakaua lao; 13 eto, Ina tau ese taunimanima lalodia e animu, taravaiu e tataia utumu dalalla amo Dirava bae toma henia diho e tomu. 14 Paulo baine hereva eto; to Galio ese Iuda taudia e hamarodia, eto, Iuda taumui e, kara dika ta eiava kerere badana ta ai boma habadelaia, bama kamonai henimui bema namo. 15 To ene hereva bona lada bona emui taravatu henana-laidia na sibomui ba tahu; lau ese ene ḡau basina hahemaorolai. 16 Bena ia ese hahemaoro gabuna amo e luludia lasi. 17 Bena idia iboudiai ese dubu biaguna, Sostene, e dabaia tao, hahemaoro gabuna vairanai e dadabaia. A Galio na una kara se haerolaia.

Paulo ena laolao iharuana e ha-orea, e lou lao Antioka

18 Paulo na dina hoho dounu e nohova, bena ia ese varavara loḡora e hatonidia, lagatoi ai e gui, Suria bainela. Priskila bona Akula ese e bamoa. Kenkrea ai huina vada e utua, badina be mai ena gwauhamata.

19 Tatoiosi Efeso ai e heau kau; unuseni ai ia ese raruosi e rakatanidia. Ia sibona dubu ai e dae kau, Iuda taudia ida e hereva-hereva. 20 Bena idia ese e noia, baine noho taritari; to ia ese edia noinoi se abia dae. 21 E hatonidia, eto, Dirava baine ura, ma baina lou mai dekemui ai. Bena Efeso e heautania.

22 Kaisarea ai e diho, bena Ierusalem ai eha dara dae, ekalesia oreana e hahenamo henia. Bena Antioka ela.

Paulo ese ena laolao ihatoina e matamaia

23 Nega taina unuseni ai e noho, bena ma eha laolao, Galatia bona Frugia tanodia ela, ekalesia oreadia e igodia ita, Iesu ibadinana taudia iboudiai e hagoadadia.

24 Una negana ai Iuda tauna ta, ladana Apolo, na Efeso ela. Ia na Alesandria tauna, mai aonegana, Buka Helaḡa dibana herea tauna. 25 Ina tau na ta ese Lohiabada ena dala vada e hadibalaia; bena ia ese Iesu sivaraina e gwauraia mai siahuna ida, bona e hahedibalaia ḡoevaḡoeva. Ḡau tamona, bapatiso na Ioale ena bapatiso mo dibana. 26 Ia na dubu lalonai e haroro matama mai haheaukana ida. Unuseni ai Priskila bona Akula ese hereva e kamonai, bena edia ruma e hakaua lao; bena raruosi ese Dirava ena dala e hadibalaia maoromaoro. 27 Ena ura be baine heau hanai, Akaia bainela; taunabunai varavara ese Iesu ibadinana taudia unuseni ai e tore henidia, e noidia bae abia dae. Ia na unuseni ai e kau, bena Dirava ena harihari-bada dainai vada e kamonai taudia na ia ese e durudia badava. 28 Badina be ia ese taunimanima vairadiai Iuda tauddia e gwaudia tubu vaitani, Buka Helaḡa amo vada e hahedinaraia, Iesu na Keriso.

Copyright information for `MEU