Acts 20

Paulo na Makedonia ai bona Akaia ai e laolao

Helogo-helogo e doko murinai, Paulo ese Iesu ibadinana taudia e haboudia, e hahealo henidia, e hatonidia; bena e rakatanidia, Makedonia ela. Unu gabu e rakadia hanai, hereva hoho ai e hahealo henidia; bena Akaia ela, hua toi unuseni ai e nohova. Lagatoi ai baine ḡui Suria bainela eto, to Iuda taudia ese ihadikana karana e henegalaia dainai ia ese lalona e hadaia Makedonia amo baine lou. E bamoa ela bona Asia taudia bini: Sopatera Puro, tau Berea; Aristako bona Sekundo, Tesalonika taudia; Gaio, tau Derebe; Tukiko bona Trofimo, Asia taudia. Idia ese e gunalaimai, Troa ai e narimai. A ai na Flaoa-asie-hatubua Ariana dinadia e ore murinai Filipi a heautania, daba ima Troa ai a heau kau, idia dekediai a kau. Dina hitu unuseni ai a nohova.

Troa ai

Pura dinana gini-gunana anibou ianina a hebou negana ai, Paulo ese e haroro henidia, badina be daba ai baine heau eto. Ena haroro e hadaudaua ela bona malokihi. Atai daiutuna ai a hebou; una daiutu ai lamepa na momo. Eregabe tauna ta, ladana Eutuko, gaba-matuna ai e helaiva; bena mahuta ese e hametaua matama, Paulo ese ena haroro e hadaudaua dainai. E mahuta hedavauhe, bena ruma atai kahana amo e moru dobi; e abia isi negana ai ia na vada e mase. 10 A Paulo na e diho, latanai e goru, e rosia; eto, Asio heloḡo-heloḡo, ia na doini e maurimu. 11 Ma e dae kau, flaoa alagana e bakia, e aniani; bena idia ida e hereva-hereva ela bona daba e rere. Bena e raka oho. 12 A hebou taudia ese eregabe tauna e hakaua Iao mai maurina ida; edia lalo-namo na dia maraḡi.

Paulo ese Efeso taudia hatonidia

13 Ai na vada a ḡui guna, lara a kidaia, Aso ai baia heau kau, unuseni ai Paulo baine ḡui kau eto; badina be ia na unu e hahedua toma. A ia na tano amo bainela eto. 14 Taunabunai ai na ia ida Aso ai a hedavari, e ḡui kau, bena Mitulene ai a heau kau. 15 Unu amo ma a heau lao, bena kerukeru Kioso daenai a hetu, vanegai Samo ai a heau kau, vainanegai Mileto ai a heau kau. 16 Badina be Paulo lalona eto Efeso baine heaua hanai be namo, nega daudau Asia ai baine halahe na garina. Badina be ia na e ḡava, bema mai dalana Pentekoste dinana ai Ierusalem ai baine noho eto.

17 Bena Mileto amo ia ese gwaukau Efeso e siaia lao, ekalesia oreana ita-taona taudia ia dekena baela. 18 Bena idia na dekenai e kau negana ai, ia ese e hereva henidia, eto, Asia tanona ai aegu na hadaia guna dinana ema harihari, ede na noho tomava umui bogaragimui ai vada dibamui. 19 Lohiabada isiaina na lao heniava mai manaugu ida; iruru-matagu e dihova bona hisihisi ese e butugu taova, Iuda taudia edia henega dikadia daidiai. 20 Ihanamolaimui herevadia iboudiai na hamaorolai henimuiva, ta asina hunia; bona na hadibamuiva taunimanima vairadiai bona emui ruma ai danu. 21 Iuda taudia bona Helene taudia danu na haroro henidiava, Dirava enai bae helalo kerehai, bona eda Lohiabada Iesu Keriso bae abidadama henia.

22 Harihari Ierusalem bainala, Lauma ese vada e ḡuigu dainai, a dahaka ese unuseni ai baine butugu tao na asi dibagu; 23 ḡau tamona, hanua hanua lalodiai Lauma Helaḡa ese vada e hamaorogu, iḡui bona hisihisi momo vairagu ai eme hure. 24 A egu mauli na herevana, asina lalokau heniamu: egu heau baina ha-orea, hesiai ilaohenina Lohiabada Iesu ese vada e henigu, Dirava ena harihari-bada sivaraina namona baina gwauraia hedinarai, vada baina haḡuḡurua.

25 Harihari lau na dibagu, emui ai na loaloa bona Basileia na harorolai henimui taumui iboumui ai ese vairagu basio itaia lou. 26 Badina binai na hamaoromuimu, lau na taunimanima iboudiai raradia amo name ḡoeva. 27 Badina be Dirava ena ura idoinai vada na hamaorolaimui; sina taina asina moia tao.

28 Sibomui nahuamui ba toho, mamoe serina nahuana danu; serina bunai Lauma Helaḡa ese ita-taona taumui ai vada e halaomui, Dirava ena ekalesia ia rarana e davalaia ḡauna, ba ubua helaoreana. 29 Dibagu lau baina raka oho murinai uda sisiadia karakaradia be. bogaragimui ai do bae raka vareai, seri na bae hadikaia; 30 bona umui sibomui emui amo tatau haida do bae gini tore, hereva gageva-gagevadia bae gwaurai, kamonai taudia bae hakaudia kerere. 31 Taunabunai, ba gima, ina danu ha laloa tao laḡani toi vaitani umui ta ta isisiba-henimui asina hadokoa; na sisiba henimui boiva na sisiba henimui raniva mai irurumatagu ida.

32 Harihari Dirava imana ai bona ena harihari-bada herevana ai na atomui taomu; ia na mai goadana baine haginunui maoro, bona ahumui baine heni ena helaḡa taudia iboudiai bogaragidiai. 33 Tau ta ena silver eiava ena gold eiava ena dabua asina hekisehekise heniava. 34 Umui dibamui, egu dabu ḡaudia, bona bamogu edia, na ini imagu ruaosi ḡaukaradia amo na abiva. 35 Ḡau iboudiai lalodiai dala namona na hahedinarai henimui; ba gaukara, lau bamogu, manoka-manoka taudia ba kahadia; bona Lohiabada Iesu ena hereva ba laloa tao, eto “Ḡau ihenina be namo bada, ḡau iabina be namo maraḡi”.

36 Unu e gwau toma, bena tuina e hadai, idia iboudiai ida e ḡuriḡuri. 37 Idia iboudiai na e tai dikadika, aiona ai e hagagiu dae, e harahua. 38 Lalodia e hisihisi bada ena hereva dainai, ia vairana basie itaia lou eto. Bena dala ai e bamoa ela lagatoi.

Copyright information for `MEU