Acts 21

Paulo mai bamona ida Ierusalem ela

Taunabunai, ai ese a hatonidia mai lalo-metaumai ida, bena lara a kidaia, a heau maoromaoro, Koso ai a heau kau; kerukeru Rodo ai a heau kau; unu amo a heau ala Patara. Unuseni ai Foenikia bainela lagatoina ta a davaria, bena a ḡui kau, a heau. Kupro a itaia, bena laurina kahana ai a heautania, Suria ai a heau kau, Turo ai a diho; badina be lagatoi kohuna unuseni ai bae vaia eto.

Iesu ibadinana taudia a davaridia, bena unuseni ai boi hitu a nohova; Lauma ena amo idia ese Paulo e hamaoroa loulou, Ierusalem basinela. Unu dinadia e ore, bena emai laolao ala; idia iboudiai mai adavadia mai natudia ida dala ai e bamomai ela bona hanua a rakatania. Kone ai a hetuitui, a ḡuriḡuri, bena a hatonidia, lagatoi ai a ḡui kau. Idia ese edia ruma e lou heni.

Turo amo a heau, Tolemaia ai a heau kau: emai heau dokona bunai. Unuseni ai varavara a hahenamo henidia, dina tamona idia ida a noho. Daba ai, Tolemaia a rakatania, Kaisarea ala, Filipo, sivarai namo iharorolaina tauna, ena ruma ai a dae kau; ia na hahituosi taudia ta. Bena ia ida a nohova. Ia na mai natuna ulatodia hahani; hahaniosi ese e perovetava. 10 Dina hoho unuseni ai nohomai ai, peroveta tauna ta, ladana Agabo, Iudea amo e diho ema, 11 dekemai ai e gini dae. Bena ia ese Paulo ena dabua e abia, sibona aena bona imana e ḡuilai, eto, Lauma Helaḡa be ini e gwau tomamu: ina dabua biaguna na Iuda taudia ese Ierusalem ai ini bae ḡuia toma, bena idau bese taudia bae henidia. 12 Una hereva a kamonai negana ai na ai bona una gabu taudia danu a noia loulou, Ierusalem basine ha dara dae. 13 Bena Paulo e haere, eto, Ini o tai tomamu bona lalogu ini o hamanokaia tomamu anina be dahaka? Lau be vada name heḡaeḡae, bae ḡuigu; oibe, dia una mo, baina mase danu Ierusalem ai, Lohiabada Iesu ladana bagunai. 14 Bena lalona ianina ai asia heḡereḡere dainai emai noinoi a hadokoa, ato, Lohiabada ena ura mo baine karaia.

15 Unu dina muridiai, emai laolao ḡaudia a abi heḡaeḡae, bena Ierusalem ai a ha dara dae. 16 Iesu ibadinana taudia haida Kaisarea amo e bamomai; Nason, tau Kupro, danu a hakaua lao; ia na Iesu ibadinana tauna gunana ta, ena ruma ai baine abimai dae eto.

Paulo Ierusalem ai

17 Ierusalem ai a kau negana ai na varavara ese e abimai dae mai moaledia ida. 18 Kerukeru, Paulo na ai ida ala, Iakobo dekenai a raka vareai; ekalesia oreana ita-taona taudia iboudiai danu e hebou. 19 Paulo ese e hahenamo henidia, bena Dirava ese bese idau-idau taudia bogaragidiai iena hesiai amo e karava kal-adia iboudiai sivaraidia e gwaurai. 20 Idia na e kamonai, bena Dirava e heatolaia. Bena idia ese ia e hereva henia, eto, Varavalamai e, oi dibamu Iuda taudia daha daha ese Iesu vada e badinaiamu; iboudiai danu taravatu e badinaia tarika-tarikamu. 21 Idia na vada e kamonai, oi ese Iuda taudia bese idau-idau bogaragidiai e nohomu na o hadibadiamu, Mose bae rakatania, bona natudia basie peritomedia, bona sene karadia basie kara. 22 Taunabenai, ede ba kara toma? Momokani, idia na bae kamonai oi vada oma. 23 Una dainai, ina kara aia hamaorolaimu na ba karaia. Tatau hahani bini hehelaḡa, edia gwauhamata dainai. 24 Oi ese ba bamodia, idia ida ba hallego(:va, bae laohai kohudia danu ba davanalai, bena huidia bae utu. Unu am-taunimanima iboudiai bae diba oi harimu e kamonaiva na asi anina; bae diba danu o kara maoromaoromu, bona taravatu o badinaiamu. 25 A bese idau-idau taudia na emai lalo-hadai vada a tore henidia, ato, Kaivakuku ihahoulaidia ḡaudia bona rara bona aiodia e gigi ḡaudia hidiodia na basie ani, bona basieheuda-hanai.

26 Taunabunai, Paulo ese hari tatau e bamodia; kerukeru, idia ida e hahegoeva, bona Dubu Helaḡa lalonai e raka vareai, haheḡoeva dinadia bae ore bona boubou ḡaudia idia ta ta daidiai baine ato dinana e gwauraia hedinarai.

Ierusalem taudia ese Paulo e dabaia tao

27 Haheḡoeva dinadia hituosi kahira-kahira e ore ai na Iuda taudia haida Asia amo ese Paulo e itaia, Dubu Helaḡa lalonai, bena idia ese aru taudia lalodia e ani. Bena e dabaia tao, 28 e lolo, eto, Israel taumui e, a kahamai. Ina tau ese taunimanima iboudiai gabu idoidiai e hadibadiamu, ita beseda bona taravatu bona ina gabu bae inai henidia; ina danu, ia ese Helene taudia na Dubu Helaḡa lalonai vada e hakaudia vareai, ina gabu helaḡana vada e hadikaia. 29 Badina be idia ese Trofimo, tau Efeso, hanua lalonai Paulo ida e itadia guna, bena banava eto Paulo ese Dubu Helaḡa lalonai vada e hakaua vareai. 30 Hanua idoinai e haraivaia; bena hanua taudia e aru ela, Paulo e dabaia tao, Dubu Helaḡa amo e veria lasi, bena iduara iboudiai e kou.

Roma taudia ese Paulo e hamauria

31 Idia ese bae alaia mase eto. To Ierusalem idoinai e heloḡo-heloḡova harina na tuari biaguna badana e kamonai; 32 bena ia ese tuari taudia mai biagudia ida e hakaudia haraḡa-haraḡa, dekedia e heau diho. Aru taudia ese tuari biaguna badana mai ena orea taudia ida e itadia, bena Paulo idadabana e hadokoa. 33 Bena tuari biaguna badana e raka kahira, e abia, ena orea taudia e haduadia gadea rua amo bae ḡuia. Bena e henanadai, ia be daika bona ena kara be dahaka. 34 A hutuma bogaragidia amo haida hereva ta ma haida hereva ta e lololai; bena heloḡo-heloḡo dainai ia na hereva maorona idavarina asi dibana. Taunabunai e hahedua, Paulo na tuari kohorona lalonai bae hakaua vareai. 35 Vadavada ai e kau ai, tuari taudia ese e huaia dae, badina be aru taudia na mai edia daḡedaḡe. 36 Badina be hanua taudia ibouboudiai ese e ḡavaia, e lolo, eto, Aine mase.

Paulo ese Ierusalem taudia e haroro henidia

37 Kohoro lalonai bae hakaua vareai eto; bena Paulo ese tuan biaguna badana e noia, eto, Mani bama hereva henimu. Tuari biaguna badana eto, Helene gadodia mai dibamu a? 38 Oi na dia hari Aigupto tauna, gunaguna ala-ala e havaraia bona ala-ala taudia daha hani tano ḡaḡaena e hakaudia lao, a? 39 Paulo eto, Lau na Iuda taugu; egu hanua na Taso, Kilikia tanona ai, harina dia maraḡi hanuana. Na noimumu, mani emu kara, taunimanima aina hereva henidia. 40 E gwau maoro; bena Paulo na vadavada ai e gini, imana ai taunimanima e taodia ahu. Idia na asi reḡereḡedia; bena ia ese Heberu gadodia ai e hereva henidia, eto,

Copyright information for `MEU