Acts 27

Paulo na Roma ela

Lalodia e hadai, ai na lagatoi ai baia gui, Italia baiala; bena Paulo bona e ḡuidia taudia haida danu tuari biaguna e henia. Ia ladana be lulio; Augusto ena orea tauna ta. Ai na Adramutio lagatoina ta ai a ḡui kau, Asia konena hanuadia baine heau henidia ḡauna. Makedonia tauna ta, Tesalonika amo, ladana na Aristako, ese e bamomai.

Kerukeru Sidono ai a heau kau. Unuseni ai Iulio ese Paulo e kara namo henia, e kahua nege, turana dekedia bainela bona dekediai baine laḡa ani.

Una gabu a heautania, Kupro enoenona kahana ai a hanai, badina be lai na vairamai amo ema. Kilikia bona Pamfulia daedia amo a heau hanai, bena Mura ai, Lukia tanona ai, a heau kau. Unuseni ai tuari biaguna ese Alesandria lagatoina ta e davaria, Italia bainela; una dainai e haguimai hanai una lagatoi ai.

Dina hoho a heau metaira-metaira ela bona Kenido daenai a heau kau mai hekwarahimai ida. Unuseni ai lai ese e laomai ahu; bena Krete enoenona kahana ai a heau, Salmone idukana daenai. Bena badibadina amo a heau, mai hekwarahimai ida, ela bona gabu ta ai a heau kau, ladana be Ao Namodia; una gabu bona Lasea hanuana padadia na dia daudau.

Nega daudau vada e lao bubuni, bona una nega heauna be mai garina, badina be Anivaga negana vada e ore; taunabunai Paulo ese e sisiba henidia, 10 eto, Tatau e, vada name diba eda laolao na do baine dika, ḡau momo bae boio, bona dia kohu mo a lagatoi danu; ita danu baita mase dahaka. 11 A tuari biaguna ese lagatoi itarina tauna bona lagatoi biaguna e kamonai henidia, Paulo ena hereva se abia dae. 12 Una hetu gabuna na dia namo lahara negana ai; taunabunai hutuma na e tomava baia dobitania, Foenikia ai baia heau kau toho, unuseni ai baia noho lahara negana ai. Una Foenikia na Krete aona ta, mai matuna, ta be lasirai matuna, a ta be laurabada matuna.

Guba dikana

13 Lahu diho e toa, bena idia banava eto nega namona vada e davaria; taunabunai idia ese dogo e veria, bena Krete badibadina amo a heau. 14 Asi vanahana guba bada-hereana miriguni kahana amo e kau, 15 lagatoi e hohoa. Baia heau dae baia heau diho ato, to se heḡereḡere, bena a haḡoḡoa. 16 Bena motumotu maraḡina ta, ladana Kauda, metaina ai a heau kau, unuseni ai dingi ihamaurina ai a hekwarahi. 17 Idia ese dingi e veria dae; bena pae-tao kwanauna e abia, lagatoi gabenana ai kwanau e mataia, bena e veria tao. Lagatoi boe ai baine hure kau garina idia ese lara e veria dobi; bena a hagogoa.

18 Hari guba sinaiana ese lagatoi e hahegure-hegurea dikadika dainai, daba e rere ai kohu nege e matamaia. 19 Dina ihatoina ai, lagatoi ḡaudia danu ma e nege dobi. 20 Dina hoho, dina bona hisiu asie hedinaraiva, guba danu se dokova, e odamaiva; bena baiama mauri helarona e heabi oho vai tani.

21 Idia na nega daudau asie anianiva, bena Paul ) na bogaragidiai e gini tore, eto, Tatau e, boma kamonai henigu, Krete basitama dobitania, bena ina hahedika bona kohu iha-oredia na emui ai basiema vara. 22 A harihari na hamaoromuimu, na tomu, ba goada balahelli; badina be umui ta ena mauri basine boio, lagatoi mo sibona baine boio. 23 Badina be lau na Dirava ena tau, ia isiaina na lao henimu; b-na boi hanuaboi iena aneru ta na badibadigu ai e gini, 24 eto “Paulo e, basio gari, Kaisara vairanai do ba gini; bona taunimanima iboudiai oi ida o laolaomu edia mauri na Dirava ese vada e henimumu”. 25 Taunabunai, tatau e, ba goada balaheni; badina be Dirava na abidadama heniamu, na tomamu ḡau idoidiai bae vara, vada e hamaorogu heḡereḡerena. 26 A motumotu ta ai do baita hure kau.

Lagatoi e hure kau

27 Boi gwauta-hani vaitani Adria gadobadana ai a hure eva-eva. Bena ihagwauta-hanina ai, malokihi ai, lagatoi memerodia eto tano ta vada e kahira-kahira. 28 Idia ese davara ena dobu e hahetohoa, roha ruahui e abia; asi vanahana ma e hahetohoa lou, roha gwauta-ima e abia. 29 Bena lagatoi na nadi ai baine tata kau garina ai, idia ese dogo auhani lagatoi gabenana amo e nege dobi; bena daba e naria mai kudou-hetahadia ida.

30 Lagatoi memerodia ese lagatoi bae pautania eto; bena dingi davara ai e tua dobi, e kara hedibaḡani, lagatoi idamana ai dogo haida inege-dobidia laona urana na heto. 31 Bena Paulo ese tuari biaguna mai ena orea taudia ida e hamaorodia, eto, Idia na lagatoi ai basie noho, umui na basio mauri diba. 32 Bena tuari taudia ese dingi kwanaudia e rahu utu; bena dingi na davara ai vada e moru.

33 Daba e kinia, bena Paulo ese iboudiai e noidia, aniani taina bae ania. Ia eto, Dina ihagwauta-hanina binai umui na o vagamu, aniani taidia asio animu; 34 taunabunai, na noimuimu, aniani taidia mani avani, mauri helaoreana; badina be kwaramui huidia autamona basine boio, lasi vaitani. 35 Unu e gwau toma, bena aniani e abia, Dirava e hanamoa idia iboudiai vairadiai; bena e baki sisi, e ani. 36 Bena iboudiai lalodia vada e namo, e aniani danu. 37 Lagatoi ai a nohova taumai iboumai ai na sinahu-rua hitu-ahui tauratoi.

38 E aniani vaitani, bena lagatoi ihaharaḡana totona uit na davara ai vada e nege dobi. 39 Daba e rere ai, idia na tano toana asi dibadia; a tabero ta hari e itaia, mai konena, bena lalodia e hadai, eto bema mai dalana lagatoi na una kone ai bae hatataia kau lao eto. 40 Taunabunai, idia ese dogo kwanaudia e rahu utu, dogo na davara ai e rakatanidia; tari iḡuidia kwanaudia e ruha, bona idama larana na lai hoho-hohona ai e kidaia; bena lagatoi e taria diho. 41 A aru e toibolo gabuna ta ai e heau kau, bena lagatoi na moemoe ai e hatataia kau. Lagatoi idamana e tataia kunukakunuka; a gabenana be hurehure ese vada e hamakohia matama.

42 Tuari taudia edia lalo-hadai be mai iḡuidia taudia bae aladia mase eto, haida bae nahu vareai kone ai bena vada bae heau na garina. 43 A tuari biaguna ena ura be Paulo baine hamauria, taunabunai ia ese e gwaudia tao. A nahu mai dibadia taudia be e haduadia, bae pau dobi guna, tano ai bae nahu vareai; 44 muridiai taunimanima oredia bae diho, haida reirei latadiai ma haida lagatoi ḡaudia latadiai. Unu e kara toma, bena iboudiai tano ai e kau mai mauridia ida.

Copyright information for `MEU