Acts 28

Melita

Ai na vada a roho mauri, bena a diba una motumotu ladana na Melita. Motumotu taudia ese heabi-dae karana dia maraḡi e hanamolaimai; idia ese lahi e haraia bona e abimai dae, badina be medu bona keru ese e alamaiva.

Paulo ese au haida e gogo, lahi ai e ato kau ai, gaigai ta siahu amo e vero lasi, imana ai e hetau dae. Motumotu taudia ese hari gaigai na imana ai e itaia, bena e hereva heheni, eto, Momokani, ina tau na ala-ala tauna; ena be gadobada amo vada e roho mauri, to Kara Maoromaoro na se uramu baine mauri. A ia ese gaigai e davea dobi lahi lalonai, dika se davaria. Idia ese e itaia tao, tauna baine gudu eiava baine hekida diho, baine mase taku readia. A nega daudau e itaia tao, ienai dika ta se vara; bena lalodia e ha-idau, eto ia na dirava ta readia.

Una gabu amo padana dia daudau be motumotu lohiabadana ta, ladana Publio, ena tano. Ia ese e abimai dae, dina toi ena vadivadi ai e halaomai, mai gaiho-namona ida. Hari Publio tamana na e hekure; ia na mai ena gorere, tauna e siahu bona rara e kukuva. A Paulo ese e igoa ita, e ḡuriḡuri, bena imana na ia latanai e ato kau, e hamauria. Gabeai gorere taudia haida una motumotu ai ma ema, bena ia ese e hamauridia. 10 Bena idia ese e hanamomai badabada, bona a ḡui kau negana ai lakwamai na lagatoi ai e uda.

11 Hua loi vada ela, bena Alesandria lagatoina ta ai a ḡui kau: una lagatoi toana be Hekapa Memerodia. Ia be lahara negana ai una motumotu ai e nohova. 12 Surakuse ai a heau kau, dina toi unuseni ai a noho. 13 Unu amo badibadina amo a heau, Regio ai a heau kau, dina ta unuseni ai, bena diho e toa, dina iharuana ai Puteoli ai a heau kau. 14 Unuseni ai varavara haida ida a hedavari; bena idia ese e dogomai tao, dina hitu idia ida a noho. Unu amo ai na a raka lao, Roma ai a kau. 15 Varavara unuseni ai ese harimai e kamonai, bena vada ema, hanua maraḡidia ai, ladadia Apio Foro bona Taverono Toi, ai ida a hedavari. Paulo ese e itadia, bena Dirava e hanamoa; bona lalona vada e goada.

Paulo Roma ai

16 Roma ai a kau, bena idia ese Paulo e kahua nege, sibona baine noho, a tuari tauna ta ese baine gimaia. 17 Dina toi vada ela, ia ese Iuda ikwaradia taudia e boiridia, ia ida bae hedavari. Idia na e hebou, bena ia ese e hereva henidia, eto, Varavaragu e, ena be taunimanima asina hadikadia bona seneda edia kara danu asina hadika, to Ierusalem ai e ḡuigu, Roma taudia imadia ai e atogu kau. 18 Idia ese e nanadaigu, bena e urava bae ruhagu nege, badina be mase badina ta egu ai asie davaria. 19 A Iuda taudia e gwau-gwau; taunabunai lau ese Kaisara ladana na hatoa, ia vairanai baina gini nato; ḡau tamona, lau na asi egu hahebade ta, egu bese taudia basina habadelaidia. 20 Badina binai na boirimui; baina itamui bona baina hereva henimui nato; badina be Israel ena helaro dainai ini e ḡuigu toma.

21 Idia ese e haere henia, eto, Oi herevamu revarevadia Iudea amo asia davari; varavaramai ta danu sema, emu kara dika eiava sivaraimu dikana ta se gwauraia. 22 A ai na a uramu oiemu lalo-hadai baia kamonai, badina be dibamai ina orea na gabu idoidiai e gwaua tubu.

23 Taunabunai, idia ese dina ta e gwauraia hidi; bena una dina ai hutuma bada na ena ruma ai e hebou. Bena daba ai ela bona adorahi ai ia ese Dirava ena basileia e harorolaia, bona Iesu herevana Mose ena taravatu bona peroveta taudia edia buka amo e gwauraia hedinarai. 24 Bena haida ese ena hereva e abia dae, a haida ese e dadaraia; 25 lalodia na dia tamona. Bena e karoho. A karohodia ai Paulo ese ina hereva tamona ma e hamaorolaidia, eto, Hereva momokani na Lauma Helaḡa ese Isaia, peroveta tauna, ena amo seneda e gwaurai henidia, 26 eto,

Aola, ina bese taudia dekedia, baoto,
Kamonai be ba kamonai, to lalomui basie parara,
Ita be ba ita to basio diba;
27 Badina be ina bese taudia lalodia na duduhu,
Taiadia na kukudima,
Matadia vada e hakapu;
Matadia amo bae ita na garina,
Taiadia amo bae kamonai na garina,
Lalodia bae parara na garina,
Bae helalo kerehai, bena baina hamauridia, na garina.
28 Taunabunai, do ba diba, Dirava ena haahemauri na bese idau-idau taudia dekedia vada e siaia lao; idia na do bae kamonai. 29 Ia na unu e gwau toma, bena Iuda taudia na dauha ela, ena hereva e helalolai-badava.

30 Laḡani rua ia sibona davana e heni rumana ai e nohova, ia dekena ela taudia iboudiai e abidia dae, 31 Dirava ena basileia herevana e harorolai henidiava, bona Lohiabada Iesu Keriso sivaraina e hadibalaidiava, mai goadana ida. Bona tau ta ese se gwaua tubu.

Copyright information for `MEU