Acts 4

Petro bona Ioane e dabaidia tao

A Petro bona Ioane ese hanua taudia e hereva henidiava ai, hahelaḡa taudia bona Dubu Helaḡa biaguna bona Sadukea taudia na raruosi dekedia ela, e badu henidia; badina be raruosi ese taunimanima e hadibadia, bona mase taudia edia tore-isi-lou, Iesu e tore isi lou bagunai, e harorolaia. Bena idia ese e dabaidia tao, dibura rumana ai e koudia ahu, unuseni ai bae noho rani, badina be ado vada e rahi. A edia hereva e kamonai bona e abi dae taudia iboudiai be daha ima sisivana.

Daba ai, hanua lohiadia bona hanua tau-badadia bona itorena taudia na Ierusalem ai vada e hebou. Ana, hahelaḡa tauna badana, bona Kaiafa, bona loane, bona Alesana, bona hahelaḡa tauna badana ena iduhu taudia iboudiai danu unuseni ai. Bena raruosi na bogaragidiai e haginidia, e nanadaidia, eto, Edena siahu ai bona daika ladana ai ina ḡau o karaia?

Una negana ai Petro na Lauma Helaḡa ese e rohea, bena ia ese e haere henidia, eto, Hanua lohiamui bona heitatao taumui e, harihari o nanadaimaimu ina ae-hedairike tauna ai ese a kara namo henia na ede e namo toma? 10 Vada ba diba, Israel taudia iboudiai danu bae diba, Iesu Keriso, tau Nasaret, umui ese o hasatauroa a Dirava ese mase amo e hatorea isi tauna, ia ladana dainai ina tau na umui vairamui ai eme gini mai goadana ida. 11 Ia be

Ruma ikarana taumui ese o dadaraia nadina na
Daiguni nadina ai vada ela.
12 Hahemauri be idau tauna ta lalonai dia mia; badina be ihamaurida ladana idauna ta guba henunai se henida, lasi vaitani.

13 Idia ese Petro bona Ioane e itadia, asi edia gari; dibadia danu idia na hahediba gabuna ta asiela bona asi aonegadia taudia; bena e hoa, bona lalodia e parara idia na Iesu bamona. 14 Bena idia raruosi bona e hamauria tauna tatoiosi gini-boudia ai e itadia, bena asi edia dala ma bae hereva henidia. 15 Taunabunai e haduadia, eto una hebou amo bae raka oho. Bena e raka lasi muridiai sibodia e henanadai heheni, eto, 16 Idia raruosi ede baita karadia tomamu a? Badina be unu Ierusalem ai nohodia taudia iboudiai bae diba idia raruosi ese hoa karana ta vada e karaia, bona ita ese basita ḡorea diba. 17 A taunimanima ese bae piua badabada na garina, raruosi baita hagaridia, bona baita taravadia, una lada na tau ta ma basie herevalai henia lou.

18 Bena e boiridia, e tamanudia, Iesu ladana ai basie haroro bona basie hahediba, lasi vaitani. 19 A Petro Ioane ida e haere, eto, Mani ba laloa, umui baia kamonai henimui, Dirava basia kamonai henia, una na Dirava vairanai maoro eiava lasi? 20 Badina be a itava bona a kamonaiva ḡaudia na basia herevalai na dia heḡereḡere.

21 Ma e hagaridia lou, bena e kahudia nege. Ihadikadia dalana ta asie davaria, badina be taunimanima iboudiai ese Dirava e heatolaia, hari hoa karana dainai. 22 Badina be una hoa karana ese e hamauria tauna ena vara laḡanidia na hari-ahui mai dikoana.

Ekalesia e ḡurḡuri

23 E kahudia nege murinai, raruosi na turadia dekedia ela, hahelaḡa taudia bona hanua tau-badadia edia hereva iboudiai e hamaorolaidia. 24 Idia na e kamonai, bena lalodia e hatamonaia, Dirava e guria, eto, Ḡaubada e, guba, tanobada, davara, bona lalodiai e miamu ḡaudia iboudiai, ikaradia na Oi. 25 Oi danu Lauma Helaḡa ena amo ai senemai David uduna ai o hereva, eto,

Bese idau-idau dahaka baduna e badumu,
Bona dahaka dainai taunimanima ese ḡau asi anidia e lalo hadailai?
26 Hanua pavapavadia e gini tore,
Bona hanua lohiadia e hebou,
Lohiabada ena Keriso ida ilao-ahudia.
27 Momokani, ina hanua lalonai idia na e hebou, emui hesiai tauna helaḡana Iesu, oi ese o horoa tauna, ihadikana totona. Pontio Pilato bona idau bese taudia bona Israel besena taudia e hebou, 28 oi imamu ese e torea guna, oiemu aonega ese e haeroa guna, karana e karaia. 29 Taunabenai, Lohiabada e, edia hahegari herevadia ame kamonai; emu hesiai taumai goada bame henimai, emu hereva baia gwaurai mai goadamai ida. 30 Imamu danu ba toia roro, gorere taudia ba hamauridia, toa bona hoa karadia ba kara, Iesu, emu hesiai tauna helaḡana, ladana ai.

31 E ḡuriḡuri vaitani, bena edia hebou rumana vada e heude-heude. Lauma Helaḡa ese iboudiai e rohedia, bena idia ese Dirava ena hereva e harorolaia mai goadadia ida.

Ekalesia taudia edia noho

32 Kamonai taudia iboudiai mai lalodia tamona bona mai daradia tamona ida e nohova; ta ena kohu sibona ena se gwauraiava, a edia ḡau iboudiai e abi bouva. 33 Aposetolo taudia ese danu Lohiabada Iesu ena tore-isi-lou e harorolaiava mai siahudia ida. Dirava ena harihari-bada danu idia iboudiai latadiai e miava.

34 Idia dekediai tau ta se dabu. Badina be mai edia tano eiava edia ruma taudia iboudiai ese edia ḡau eha hoi, davadia e laohai, 35 aposetolo vairadiai e ato diho. Bena iboudiai e henidia hagau-hagau, ta ta ena dabu ena dabu heḡereḡeredia.

36 Tau ta, ladana na Iosef, aposelolo ese ladana e hatoa Banaba (anina be “Tauhalo Tauna”), ia na Levi iduhuna tauna, Kupro ai e vara: 37 ena tano vada e hoia, bena davana e laohaia, aposetolo vairadiai e atoa diho.

Copyright information for `MEU