Acts 5

A tau ta, ladana be Anania, adavana Sapira ida, edia tano ta e hoia; to una tano davana kahana e moia tao. Adavana danu dibana. Kahana mo e laohaia, aposetolo vairadiai e atoa diho.

Bena Petro ese e gwau henia, eto, Anania e, edeheto Satana ese e bolomu, bena Lauma Helaḡa o koia, tano davana kahana o moia tao? Do asio hoia negana ai, tano na oiemu ani? Bona o hoia negana ai, davana na oiemu ani? Hari ina kara be ede o lalo hadailaia toma? Oi ese taunimanima some koidia; a Dirava ome koia. Anania ese una hereva e kamonai, bena e hekida diho, e mase vailani. Bena harina e kamonai taudia iboudiai e gari dikadika. Bena eregabe e tore isi, tau-anina dabua ai e hiria, e huaia lasi, e ḡuria.

Hora toi sisivana vada ela, hahine ma e raka vareai; to hari adavana enai e vara ḡauna asi dibana. Bena Petro ese e nanadaia, eto, A hamaorogu, umui raruosi ese tano o hoia davana gaunabinai a? Ia e haere, eto, Oibe, davana ḡaunabenai. Bena Petro ese e gwau henia, eto, Umui raluosi dahaka dainai lalomui o hatanlonaia, Lohiabada ena Lauma ba dibaḡania oto? Adavamu igurina memerodia o itadiamu, iduara ai gigini; oi danu ma bae huamu lasi. 10 Bena ia Petro ae-badinai ma e hekida diho, vada e mase. 11 Una negana ai ekelesia idoinai bona harina e kamonai taudia iboudiai na gari bada ese e butudia tao.

Toa diaḡau

12 Toa bona hoa karadia diaḡau aposetolo ese hanua taudia vairadiai e karava; iboudiai danu mai lalodia tamona ida Solomon ena dehe ai eha hebouva. 13 A taunimanima oredia na e gariva, una dainai dekediai asie hebouva. Ḡau tamona, hanua taudia ese e imodaidiava; 14 bona Lohiabada e abidadama henia taudia hutuma bada, tatau bona hahine, na edia orea ai e hebouva. 15 Gorere taudia danu e huadia lasiva, edia geda ai ariara ai e kurediava, Petro baine raka hanai negana ai ia laulauna ese haida baine hakerukerudia helaoreana. 16 Ierusalem badina hanuadia taudia hutuma bada danu e hebouva, gorere taudia bona lauma dikadia ese e bolodia taudia danu e laohaidia, bena idia ese ibouboudiai e hamauridia.

Aneru ese dibura rumana e kehoa

17 Bena hahelaḡa tauna badana mai bamona ida (Sadukea taudia edia orea bunai) e vaḡeḡe bada, 18 aposetolo taudia e dabaidia tao, dibura rumana ai e koudia. 19 A hanuaboi ai Lohiabada ena aneru ta ese dibura rumana iduarana e keho, e hakaudia lasi, eto, 20 Vada aola, Dubu Helaḡa ai ba gini, ina mauri herevana idoinai hanua taudia ba herevalai henidia.

21 Una hahedua e kamonai, bena daba matana ai idia na Dubu Helaḡa ai e dae kau, e hahediba matama. A hahelaḡa tauna badana mai bamona ida ela, kaunsil taudia bona Israel tau-badadia iboudiai e haboudia; bena ena hesiai taudia dibura rumana e siaidia lao, aposetolo taudia bae hakaudia mai eto. 22 Hari hesiai taudia na ela, to dibura rumana ai asie davaridia. Bena e lou ela, eto, 23 A gini dae negana ai, dibura rumana vada e hekou kunuka-kunuka, hegima taudia danu iduara badibadidiai gigini; to iduara e keho negana ai, ruma lalona na asi tauna. 24 Dubu Helaḡa biaguna bona hahelaḡa taudia ese una hereva e kamonai, bena e daradara bada, asi dibadia unu kara anidia be dahaka.

Aposetolo e hahemaoro henidia

25 Bena tau ta dekediai e kau, e hamaorodia, eto, Dibura rumana ai o koudia taudia na Dubu Helaḡa ai gigini, hanua taudia e hadibadiamu. 26 Bena Dubu Helaḡa biaguna ena hesiai taudia ida ela, aposetolo e hakaudia; to asie daḡedaḡe henidia, hanua taudia ese nadi amo bae hododia na garina. 27 E hakaudia vareai, kaunsil taudia vairadiai e haginidia. Bena hahelaḡa tauna badana ese e nanadaidia, eto, 28 Ai ese a haduamui, ato “Una tau ladana ai basio hahediba”. A harihari emui hahediba herevadia ese Ierusalem vada eme hahonua; bona o habadelaimaimu, una tau ena mase dainai.

29 Bena Petro, aposetolo oredia ida, e haere, eto, Dirava ikamonai-henina be namo; taunimanima ikamonai-henidia be dika. 30 Hari Iesu, umui ese satauro ai o taua dae, o alaia mase, tauna na tamada edia Dirava ese vada e hatorea isi lou. 31 Bona Dirava ese danu vada e abia dae ia imana idibana ai, Lohiabada bona Hahemauri Tauna ai vada e halaoa, Israel taudia baine hahelalodia kerehai bona edia dika baine gwau tao. 32 Ai na ini ḡau a gwauraimu, Lauma Helaḡa danu e gwauraimu: Laumana bunai Dirava ese ia ikamonai-henina taudia vada e henidia.

33 Unu hereva e kamonai ai, e badu dikadika, aposetolo bae aladia mase eto. 34 A Farisea tauna ta, ladana be Gamaliel, e tore isi; ia be taravatu ihahedibalaina tauna; taunimanima iboudiai ese ia e matauraiava. Ia e hahedua, aposetolo na bae raka lasi, nega taina murimuri ai do bae noho. 35 Bena ia eto, Israel taumui e, nahuamui ba toho ini tatau ede ba karadia toma. 36 Idau nega ai Teuda na e gini tore, eto ia na herea tauna, bena taunimanima sinahu-tlani sisivana ienai e tao; to e alaia mase, bona ena orea taudia e hakarohodia bona e ha-oredia. 37 Ia murinai luda, tau Galilea, be taunimanima ladadia itoredia negana ai e gini tore, bona taunimanima haida ienai e tao; to ia danu e alaia mase, bona ena orea taudia danu e hakarohodia. 38 Taunabunai na hamaoromuimu, ini lalau asio dogodia tao. Ba kahudia nege. Badina be ini hereva bona ini kara bema taunimanima edia amo, anidia na basiema vara; 39 to, bema Dirava ena amo, umui na basioma ha-oredia diba. Nahuamui ba toho, Dirava ba tuari henia na garina.

40 Idia ese ia e kamonai henia. Bena aposetolo e boiridia, e dadabadia; bona tarava e atu henidia, Iesu ladana ai basie hahediba lou eto. Bena e kahudia nege.

41 Taunabunai, aposetolo ese kaunsil e rakatania mai moaledia ida, badina be Iesu ladana bagunai hisi e ani. 42 Bena dina iboudiai, Dubu Helaḡa ai bona ruma lalodiai, taunimanima e hadibadia, bona Iesu Keriso sivaraina namona iharorolaina asie hadokoa.

Copyright information for `MEU