Acts 8

Iesu ibadinana taudia e hakarohodia

Saulo ese Stefano iala-masena na e hanamoa.

Una negana ai daḡedaḡe bada e vara, ekalesia oreana Ierusalem lalonai e daḡedaḡe henia, bona ekalesia taudia iboudiai e hakarohodia rohoroho, Iudea bona Samaria tanodia idoidiai; aposetolo mo sibodia e nohova.
Dirava garina e gariva taudia haida ese Stefano e guria, bona taina e tai. A Saulo ese ekalesia oreana e hadikaia rohoroho, ruma iboudiai lalodiai e raka vareai, tatau bona hahine e dabuidia lasi, dibura rumadia ai e koudia.

Filipo Samaria ai e haroro

E hakarohodia taudia na gabu idau-idau ela, sivarai namo e harorolaia. Filipo e diho ela, Samaria hanuana ta ai e lasi; bena ia ese hanua taudia na Keriso e harorolai henidia. Hutuma ese Filipo e hakala henia, mai lalodia tamona; bona toa e kara danu e ita. Badina be lauma dikadia ese e bolodia taudia edia amo lauma dikadia e lasi mai lolodia ida; pada taudia bona ae-hedairike taudia hutuma danu ia ese e hamauridia. Bena una hanua lalonai moale bada e vara.

A tau ta ladana be Simona; gunaguna una hanua lalonai babalau karadia e karava, hanua taudia e hahoadiava, e tomava ia sibona herea-mikamika tauna. 10 Taunimanima iboudiai kikina badana ese e kamonai heniava; bona e tomava, Ina tau na Dirava ena Siahu Badana. 11 Una dainai e kamonai heniava, badina be nega daudau ia ese ena babalau karadia e hahoalaidiava. 12 A Filipo ese Dirava ena basileia sivaraina namona bona Iesu Keriso ladana e harorolai matama, bena idia ese e abiabiraia. Bena ia ese e bapatisodia, tatau bona hahine. 13 Simona, babalau tauna, ese danu e abiabiraia; bena vada e bapatisoa; murinai Filipo vada e bamoa, iena toa bona hoa karadia e ita, bona e hoalai.

Petro Ioane ida Samaria ela

14 Aposetolo Ierusalem ai na Samaria taudia ese Dirava ena hereva e abia dae harina e kamonai; bena Petro bona Ioane e siaidia, Samaria baela. 15 Raruosi e diho ela, bena e guriḡuri, Samaria taudia ese Lauma Helaḡa bae abia; 16 badina be una negana ai Lauma Helaḡa idia ta latanai do se diho, bapatiso mo vada e henidia Lohiabada Iesu ladana ai. 17 Bena raruosi ese imadia na idia latadiai e ato kau; bena Lauma Helaḡa e abia.

18 Hari Simona ese aposetolo e itadia, imadia e ato kau, Lauma Helaḡa e heni; bena ia ese moni e dudui henidia, eto, 19 Ina siahu ame henigu, bena latanai imagu baina ato kau tauna danu Lauma Helaḡa do baine abia. 20 Bena Petro eto, Emu moni na oi ida ba dika hebou, badina be lalomu e tomu Dirava ena harihari ḡauna na moni amo ba hoia diba. 21 Ina ḡaukara ai oi na asi ahumu, badina be lalomu na dia maoro Dirava vairanai. 22 Emu dika amo ba helalo kerehai, bona Lohiabada ba noia, bena reana emu lalo-hadai kererena baine gwaua tao. 23 Badina be vada na itamu, oi na auduna idita bona kara dika iḡuina ai noho. 24 Bena Simona, babalau tauna, e haere, eto, Lohiabada na daigu ai ba noia, hari ome gwaurai ḡaudia ta egu ai basine kau.

25 Taunabunai, idia raruosi ese Lohiabada ena hereva e gwaurai hedinarai bona e harorolai vaitani; bena Ierusalem e lou henia negana ai idia ese Samaria hanua maraḡidia momo lalodiai sivarai namo e harorolaia e laova.

Afrika tauna bapatiso e abia

26 Lohiabada ena aneru ta es Filipo e haduaia, eto, A tore isi, diho kahana aola, ela bona Ierusalem amo Gasa e laomu dalana, tano ḡaḡaena dalana. 27 Bena e tore isi, vada ela.

Afrika tauna ta, eunuko tauna bona dagi badana tauna, Etiopia pavapavana hahinena ena kohu ireḡuna tauna, Ierusalem ela, toma-diho totona.
28 Ena hanua ilou-henina ai, ena kariota ai helaina ai Isaia peroveta tauna ena buka e duahiava. 29 Bena Lauma ese Filipo e haduaia, eto, Aola, una kariota ai ba gui. 30 Bena Filipo e heau lao, e kamonai, Isaia peroveta tauna ena buka e duahiava. Bena eto, O duahiamu ḡauna anina mai dibamu a? 31 Ia e haere, eto, Be, ede baina diba toma? Lau na asi ihakaugu. Bena ia es Filipo e noia, baine gui, dekenai baine helai. 32 E duahia karoana lalonai ini e torea toma:

Mamoe na heto e hakaua lao, e alaia mase;
Bena mamoe natuna huina iabina tauna vairanai e mumu na heto
ia na asi reḡereḡena;
33 E hahemanau dainai hahemaoro danu ena amo e abia oho.
Ena uru daika es baine gwauraia?
Badina be ena mauri na tanobada amo vada e abia oho.
34 Eunuko tauna es Filipo e nanadaia, eto, Mani emu kara a hamaorogu: peroveta tauna ese daika unu e herevalaia toma? Ia sibona eiava idau tauna e herevalaia a? 35 Bena Filipo es una karoa amo e haroro henia matama, Iesu sivaraina namona e hadibalaia.

36 Raruosi dala amo ela bona ranu gabuna ta ai e kau. Bena eunuko tauna eto, A itaia, ranu binai. Dahaka es ibapatisogu e laoa ahumu? 37 Filipo eto, Boma kamonai mai lalomu idoinai, ibapatisomu hari namo. Bena ia na e haere, eto, Name kamonai lava dae Iesu Keriso be Dirava Natuna. 38 Bena e hamaoroa, kariota baine haginia. Bena raruosi ranu ai e diho; Filipo ese eunuko tauna vada e bapatisoa.

39 Raruosi ua ranu amo e dae kau ai Lohiabada Laumana ese Filipo vada e abia olio; eunuko tauna ese se itaia lou, a dala amo e laova mai moalena ida. 40 A Filipo na Asoto ai eha kau. Bena ena laolao ai e raka vareaiva hanuadia iboudiai lalodiai sivarai namo e harololaiava, ela bona Kaisarea ai eha kau.

Copyright information for `MEU