Acts 9

Saulo e helalo kerehai

Saulo ena ḡosi idoinai Lohiabada ibadinana taudia ihagaridia bona ialadia. Bena ela, hahelaḡa tauna badana dekenai, e noia, revareva baine henia, Damasko dubudia edia; bena Iesu ibadinana taudia haida unuseni ai bema ha davaridia, tatau eiava hahine, bema ḡuidia, bena mai iḡuidia ida bema loulaidia Ierusalem ai.

Bena laona ai vada ela bona Damasko e kahira-kahira, diari ta guba amo e tara dagu, e ḡeḡea ahu. Bena ia na tano ai e hekida diho, gado ta e kamonai, eto, Saulo e, Saulo e, dahaka dainai o daḡedaḡe henigumu? Ia e haere, eto, Lohiabada e, oi na daika? Ia eto, Lau na Iesu, o daḡedaḡe henigumu. A tore isi, hanua ai ba raka vareai; bena baina hamaoromui ede ba kara toma.

E bamoa taudia iboudiai e gini, asi regeregedia; badina be gado ta e kamonai, to tau ta asie itaia. Bena Saulo na tano amo e tore isi, matana e noga, a ḡau ta se itaia. Bena idia ese imana ai e abi, Damasko e hakaua lao. Bena unuseni ai boi toi e noho, matana asie papava, aniani se aniva, ranu se inuva.

10 Iesu ibadinana tauna ta Damasko ai, ladana na Anania. Mata hanai ai Lohiabada ese e hereva henia, eto, Anania e! Ia e haere, eto, Lohiabada e, lau o ina. 11 Bena Lohiabada ese e haduaia, eto, A tore isi, ariara ladana “Maoro” aola, Iuda ena ruma lalonai Taso tauna ta ladana na Saulo ba ha tahua; badina be ia na e ḡuriḡurimu. 12 Ia be mata hanaina ai tau ta ladana Anania vada e itaia, e raka vareai, imana ia latanai e ato kau, matana baine hapapa helaoreana. 13 Anania e haere, eto, Lohiabada e, una tau harina vada na kamonai, taunimanima hutuma ese e piua, emu helaḡa taudia Ierusalem ai vada e hadikadia bada. 14 Iniseni ai danu, hahelaḡa taudia ese siahu vada e henia, e hahanemumu taudia iboudiai baine ḡuidia. 15 Bena Lohiabada eto, Vada aola; badina be lau ese vada name abia hidi, bese idau-idau taudia bona hanua pavapavadia bona Israel taudia vairadiai lau ladagu baine gwauraia. 16 Badina be do baina hadibaia, ia ese lau ladagu dainai hisi diaḡau do baine ani.

17 Bena Anania ela, ruma lalonai eha raka vareai, imana ruaosi Saulo latanai e ato kau, eto, Tadigu Saulo e, Lohiabada Iesu, dala ai emu ai e hedinarai tauna, ese e siaigu, malamu bae papa bona Lauma Helaḡa bavabia totona. 18 Bena ḡau haida, una-una na heheto, matana amo e moru, bona matana e papa. Bena e tore isi, bapatiso e abia. 19 Bena e aniani, tauna e goada lou.

Dina haida Damasko ai e nohova, Iesu ibadinana taudia dekediai.
20 Asi vanahana, dubu lalodiai Iesu e harorolaiava, e tomava ia na Dirava Natuna. 21 E kamonai taudia iboudiai vada e hoa; eto, Ina na Iesu ladana ihatona taudia Ierusalem ai e hadikadiava tauna ani? Bona iniseni ai danu ma baine guidia, hahelaḡa taudia dekedia baine laohaidia, totona ema ani? 22 A Saulo na ena siahu e bada e laova, bona Iesu e harorolaiava, ia na momokani Keriso. Una negana ai Iuda taudia Damasko ai e nohova na asi edia haere dalana.

Saulo na Damasko e heautania

23 Nega taina vada e daudau; bena Iuda taudia e henega, Saulo ialamasena dalana e herevalaia. 24 To Saulo be edia henega dibana. Idia na hanua ikoukoudia iboudiai e bani heni boiva e bani heni raniva, ia ialamasena totona. 25 To Iesu ibadinana taudia ese hanuaboi ai e abia, bosea ai e udaia, maḡu gaba-matuna amo e tua dobi.

Saulo Ierusalem ai

26 Ia na Ierusalem ai e gini dae, Iesu ibadinana taudia ida bae hebou eto; to iboudiai ese e gari heniava, lalodia asie parara ia ese danu Iesu vada e abiabiraia. 27 To Banaba ese e durua, aposetolo dekedia e hakaua lao; e hamaorodia, eto, Ia ese dala ai Lohiabada e itaia, bona Lohiabada ese e hereva henia, bena Damasko ai ia ese Iesu ladana e halorolaia goadagoada.

28 Bena Saulo na idia ida e nohova Ierusalem ai; e raka vareaiva, e raka lasiva, bona Lohiabada ladana ai e haroro goadagoadava. 29 Bona Helene gado ai e herevava taudia ida e hereva-herevava bona e hapapahuahuva; a idia ese ia iala-masena dalana e tahuava. 30 Varavara e diba; bena idia ese e hakaua lasi, Kaisarea ela; unua amo Taso e siaia lao.

Ekalesia oreadia e tubu

31 Una negana ai Iudea tanona idoinai, bona Galilea bona Samaria ai danu, ekalesia oreadia ese maino vada e abia, bona e goada e laova; Lohiabada garina e gariva bona Lauma Helaḡa ese taudia e halodia, e hahutumadiava danu.

Petro eha laolao

32 Petro na hanua hanua e rakadia hanai ela bona Luda ai e kau, helaḡa taudia dekediai e nohova. 33 Unuseni ai pada tauna ta e davaria, ladana Aenea; ia na laḡani taurahani vada e hekureva. 34 Bena Petro ese e hereva henia, eto, Aenea e, Iesu Keriso ese e hamaurimumu; emu geda a lokua. Bena vada e tore isi. 35 Luda bona Saron taudia iboudiai ese e itaia; bena Lohiabada e haḡerea.

36 Iopa ai Iesu ibadinana hahinena ta e nohova, ladana na Tabita (ladana ihaheḡereḡerena Helene gado ai be “Doreka”). Ia ese kara namodia bona hebogahisi karadia e goadalaiva dina idoidiai. 37 A una negana ai ia na e gorerea, bona e mase. Idia ese tauna e huria, bena atai daiutuna ta ai e atoa. 38 Luda bona lopa padadia na dia daudau; taunabunai Iesu ibadinana taudia e kamonai Petro na Luda ai noho, idia ese tatau rarua e siaidia ia dekenai, bae noia, baeto “Ai dekemai aoma, basio halahe”.

39 Petro na e tore isi, idia ida ela. E gini dae, bena idia ese atai daiutuna ai e hakaua dae. Hahine vadodia iboudiai na unuseni ai mai taidia ida gigini. Bena hahedoki bona hetaru dabuadia iboudiai Doreka ese maurina ai e turiva na e haheitalaia. 40 Bena Petro ese iboudiai e doridia lasi. Bena e hetuitui, e ḡuriḡuri. Bena ia ese mase hahinena e haḡerea, eto, Tabita e, a tore isi. Bena matana e noga, Petro e itaia, e helai tore. 41 Bena Petro ese imana ai e abi, e haginia tore. Bena helaḡa taudia bona vado hahinedia e boiridia, mai maurina ida e henidia.

42 Una kara harina na Iopa idoinai e piua, bena hutuma ese Lohiabada e abiabiraia. 43 Petro na nega taina daudau Iopa ai e nohova, boromakau kopidia iseudia tauna ta, ladana Simona, dekena ai.

Copyright information for `MEU