Amos 1

Hahemaoro bese idau-idau latadiai

Amos, Tekoa mamoe ireḡudia taudia ta, ena hereva, Israel dainai e ita ḡaudia herevadia, Usia, Iuda pavapavana, bona Ieroboam loasa, Israel pavapavana, edia nega ai, laḡani rua dounu mimia ema bona tano-laga e kau negana ai. Ia eto:

Iehova na Siona amo e lolomu,
Ierusalem amo e herevamu;
mamoe ireḡudia taudia edia rei gabudia na e kakoromu,
Karamele ororona dorina na e maraimu.

Iehova ini e gwau tomamu:
Damasko ena kerere toi bona hani daidiai,
lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao;
badina be idia ese Gilead vada e kwadia, uit na heto,
edia kwadikwadi ḡaudia na auri ḡaudia.
Taunabunai lau ese lahi ta baina siaia Hasaele ena ruma latanai,
una lahi ese Ben-hadad ena gabu aukadia baine aradia ore.
Damasko ena ikoukou auridia baina hakwaidudia,
Avene Kourana inoholaina taudia na baina negedia daure,
bona dagi auna e dogoa taomu tauna na Bet eden amo baina abia oho,
bona Suria taudia na dauhai baina hanohodia, Kiri tanona ai.
Iehova na e herevamu.

Iehova ini e gwau tomamu:
Gasa ena kerere toi bona hani daidiai,
lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao;
badina be idia ese bese ta taunimanimadia iboudiai na dauhai vada e hanohodia,
Edom imana ai bae atodia helaoreana.
Taunabunai lau ese lahi ta baina siaia, Gasa maḡuna latanai,
una lahi ese ena gabu aukadia baine aradia ore.
Asdod inoholaina taudia na baina negedia daure,
bona dagi auna e dogoa taomu tauna na Askelono amo baina abia oho;
imagu baina pala henia Ekron ihadikana,
bona Filistia kwabukwabudia na bae mase ore.
Ḡaubada Iehova na e herevamu.
Iehova ini e gwau tomamu:
Turo ena kerere toi bona hani daidiai,
lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao;
badina be idia ese bese ta taunimanimadia iboudiai na Edom imana ai e atodia,
bona asie laloa tao, tadikaka vada e hegwauhamata heheni.
10 Taunabunai lau ese lahi ta baina siaia, Turo maḡuna latanai,
una lahi ese ena gabu aukadia baine aradia ore.

11 Iehova ini e gwau tomamu:
Edom ena kerere toi bona hani daidiai,
lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao;
badina be ia ese tadina na dare amo e hahavaia,
bona hebogahisi e negea vaitani;
ena badu na e siahu loulou,
ena badu ḡaraḡara na e dogoa tao hanaihanai.
12 Taunabunai lau ese lahi ta baina siaia, Teman latanai,
una lahi ese Bosra ena gabu aukadia baine aradia ore.

13 Iehova ini e gwau tomamu:
Amono taudia edia kerere toi bona hani daidiai,
lau ese edia dika davana ihenina basina gwaua tao;
badina be idia ese rogorogo hahinedia vada e dapadia parara Gilead ai,
edia tano hetoana bae habadaia totona.
14 Taunabunai, lau ese lahi ta baina ha-araia Raba maḡuna ai,
una lahi ese ena gabu aukadia baine aradia ore,
mai lolona ida tuari dinana ai,
mai lai gubana ida koe-hirihiri dinana ai;
15 edia pavapava na dauhai bae hanohoa,
ia bona ena lohia taudia danu ia ida.
Iehova na e herevamu.
Copyright information for `MEU