Amos 4

Basan boromakau hahinedia e, ina hereva ba kamonai,
Samaria ororona ai o nohomu hahinemui e;
umui ese ogoḡami taudia na o hahisidiamu,
bona e dabumu taudia na o taodia tarimu;
adavamui o hamaorodiamu, o tomu
“A mailaia, baia inua”.
Ḡaubada Iehova na ena helaḡa bagunai vada e gwau hamata,
e tomu: Nega na emui ai baine kau,
igau amo bae verimui oho,
kimai amo bae abimui ore;
bena maḡu maurudia amo do ba rau lasi,
ta ta vairana vairana amo baola;
bae negemui daure Haramono ai.
Iehova na e herevamu.

Israel na se helalomu

Betele baoma, ba kara kerere,
Gilgal baoma, emui kerere ba hahohodia;
daba iboudiai emui boubou ḡaudia ba mailaidia,
dina toi toi amo emui ḡau karoadia ihagwautadia danu.
Israel taumui e, e hatubua flaoana ba hahelagaia,
emui hahenamo bouboudia;
ura-kwalimu herahiadia ba gwauraidia,
ba gwauraidia hedinarai;
badina be emui ura korikori bunai.
Ḡaubada Iehova na e herevamu.

Ise ḡoevaḡoeva na henimui, emui hanua iboudiai lalodiai,
doe danu na henimui, emui gabu iboudiai lalodiai;
ḡau tamona umui na dekegu asio lou mai.
Iehova na e herevamu.

Taboro negana na do hua toi vairai,
lau ese medu na emui ai na rua.
Medu na hanua ta latanai na hadihoa,
bona ma hanua ta latanai asina hadihoa;
uma ta na medu ese e hapariparia,
ma uma ta na e kaukau, medu na ia latanai se diho dainai.
Bena hanua rua eiava toi taudia ese
hanua ta e lao heniava, ranu bae inua totona,
a gadodia asie doro;
ḡau tamona umui na dekegu asio lou mai.
Iehova na e herevamu.
Hogohogo bona valavala amo na hadikamui,
emui uma bona emui vine imeadia na havahudia;
emui suke audia bona emui olive audia na kwadi ese e ani ore;
ḡau tamona umui na dekegu asio lou mai.
Iehova na e herevamu.

10 Dai-hanai gorerena na bogaragimui ai na siaia vasi,
Aigupto ai na karava na heto;
emui eregabe taudia na dare amo na aladia mase,
emui hosi na na abidia oho dauhai,
bona emui taruha bodagana na udu-baubaumui ai na hadaea;
ḡau tamona umui na dekegu asio lou mai.
Iehova na e herevamu.

11 Lau ese umui haida na hadareremui,
Dirava ese Sodoma bona Gomora e hadareredia na heto;
umui na lahi tutuna lahi lalona amo e veria lasimu na heto;
ḡau tamona umui na dekegu asio lou mai.
Iehova na e herevamu.

12 Taunabunai, Israel e, ini baina karamui toma;
bena ini baina karamui toma dainai,
Israel e, ba heḡaeḡae,
emui Dirava ida do ba hedavari.

13 A itaia, ororo e karadiamu
bona lai e havaradiamu Diravana,
ena lalo-hadai na taunimanima e hadibalaidiamu Diravana,
daba e hadiburaiamu bona tanobada ena atai gabudia e moimoilaidiamu Diravana,
Iehova, Iehova Sabaota,
ia ladana bunai.
Copyright information for `MEU