Amos 9

Iehova ena siahu

Ḡaubada na itaia, ihaboulaina patana badibadinai e gini,
e hereva, eto:
Au-tubua kwaradia ikorodla ba botadia,
ela bona badidia bae heude-heude;
ba huaridia patapata,
bena taunimanima iboudiai kwaradia ai bae heḡiḡi kau.
Bena oredia na dare amo baina aladia mase,
ta basine heau oho,
ta basine roho mauri.

Ena be guri bae ḡei ela bona Mase Gabuna,
to unu amo lau imagu ese baine abidia;
ena be guba ai bae dara dae,
to unu amo baina veridia dobi.
Ena be Karamele ororona dorina ai bae komu,
to unuseni ai baina tahudia ela bona baina abidia;
ena be davara ena dobu gabudia ai lau vairagu amo bae komu,
to unuseni ai dagwala baina haganidia, bena baine koridia.
Ena be inaidia ese bae guidia, bena bae doridia lao,
to unuseni ai dare baina hagania, bena baine aladia mase.
Baina raraidia tao,
dia ihanamodia to ihadikadia totona.

Ḡaubada, Iehova Sabaota, ese
tanobada e daua tohomu, bena e veve ohomu,
bona inoholaina taudia na e taitaimu;
idoinai e daemu, Nilo sinavaina na heto,
ma e dihomu, Nilo, Aigupto sinavaina, na heto.
Ia ese ena atai daiutudia e hadaidiamu guba ai,
bona ena henu daiutudia tanobada ai;
ia ese davara ranudia e boilaidiamu,
bona tanobada kopina ai e bubudia dobimu;
ia ladana na Iehova.

Iehova na e tomu: Israel taumui e,
umui na dia Etiopia taudia heḡereḡeredia lauegu ai a?
Israel taudia na Aigupto tanona amo asina hakaudia lasi a?
Filistia taudia na Kaftoro amo bona Suria taudia na Kiri amo asina mailaidia a?
A itaia, Ḡaubada Iehova ese
kara dika basileiana na e raraia taomu.
Iehova na e tomu: tano kopina amo baina habuaia tari;
ḡau tamona, Iakob ena iduhu basina habuaia tari vaitani.

Israel baine namo lou

A itaia, lau na baina haheḡani,
Israel besena baina haruiruia, basileia iboudiai bogaragidiai,
ruirui ḡauna amo bama ruiruia na heto,
a nadinadi ta na tano ai basine moru.
10 Kara dika taudia egu bese bogaraginai iboudiai,
e tomu “Dika ese basine lasida tao eiava basine hedavari henida” taudia,
na dare ai bae mase.

11 Una dina ai David ena kalaga, e heḡiḡi dobi ḡauna,
lau ese ma baina haginia lou;
e mauru gabudia baina banidia,
e heḡiḡi dobi gabudia baina haginidia,
baina haginia lou,
nega gunadia heḡereḡeredia ai!
12 Edom orena bae ḡaunaia helaoreana,
bona lau ladagu e henemailai besedia iboudiai danu.
Iehova, ini kara e karamu Diravana,
na e herevamu.

13 Iehova na e tomu: A itaia, nega na e maimu,
ruarua tauna ese uit iutuna tauna baine lasia tao,
bona vine huahuadia imoimoilaidia tauna ese hadohado tauna baine lasia tao;
ororo amo vine ranuna gaihona baine hetuturu,
bona ororo komutadia amo baine aru.
14 Egu bese Israel taudia baina hanamodia lou,
e heḡiḡi dobi hanuadia bae haginidia lou,
bena bae noholaidia;
vine imeadia bae hado, bena edia vine ranuna bae inua,
uma bae kara, bena anidia bae ani.
15 Edia tano ai baina hanohodia,
bona vada na henidia tanona amo
idia na nega ta ai basie heabi oho lou.
Iehova, emui Dirava, na e herevamu.
Copyright information for `MEU