Daniel 10

Daniel ena mata-hanai Tigris sinavaina isena ai

Kurese, Parasa pavapavana, ena lohia laḡanina ihatoina ai, hereva ta e hedinarai Daniel (ladana ta na Beletesasara) enai. Hereva na momokani, tuari badana herevana. Hereva anina vada e dibaia, bona matahanai anina danu.

Unu dinadia ai, lau, Daniel, Ialogu e hisihisiva pura toi lalodiai. Aniani gaihodia asina ani, vamu eiava vine ranuna na udugu ai asie vareai, bona dehoro ai asina hedahu, ela bona unu pura ḡuḡurudia toi. Hua gini-gunana dinana iharuahui-hanina ai, sinavai badana, ladana Tigris, isena ai na giniva negana ai, lau na roha isi, tau ta na itaia, ena hahedoki na dabua aukana ḡaua bona ena gaba ḡauna na Ufasagold -na. Tau-anina na berulio nadina na heto; vairana ita-itana na kevaru; matana na kede hururu-hururudia na heheto, imana bona aena na auri labora-labora hmorena na heto, bona erena na hutuma eredia na heto.
Berulio na herahera nadina ta ladana.
Lau, Daniel, sibogu ese mata-hanai na itaia, badina be bamogu ese asie itaia, to gari ese e butudia tao, bena e heau, bae komu totona. Taunabunai, hu na sibogu na noho, una mata-hanai badana na itaia, bena goadagu vada e ore; vairagu hairaina e idau herea, bona goadagu taina dia mia. Bena erena na kamonai. Erena na kamonai negana ai, lau na goru parapara tano ai, na mahuta hedavauhe.

10 Bena ima ta ese e daugu toho, bena na hetao isi, tuigu ai bona imagu ai, mai heude-heudegu ida. 11 Ia ese e hereva henigu, eto, Daniel e, e lalokau henimu badamu taumu, na hamaorolaimumu herevadia nahuadia ba toho, ba gini tore, badina be ina harihari oi dekemu vada e siaigu mai. Ina hereva e hamaorolaigu lalonai, na gini tore mai heude-heudegu ida. 12 Bena ia ese ma e hamaorogu, eto, Daniel e, basio gari, badina be lalo-parara o tahua matama bona emu Dirava vairanai sibomu o hahemanau dinana amo, emu hereva na vada e kamonai, bena emu hereva daidiai vada nama. 13 Parasa basileia lohiana ese dina ruahui-ta e ginigu shu; bena Mikael, lohia badana ta, na ikahagu totona ema, taunabunai unuseni ai na rakatania, Parasa basileia lohiana ida. 14 Bena nama, dina gabedia ai dahaka dahaka baine vara emu bese taudia ediai baina hadibamu totona. Badina be mata-hanai na nega vaira ḡauna.

15 Ini hereva e hamaorolaigu negana ai, tano na igo henia, asi reḡereḡegu na noho. 16 Bena ta, ita-itana na taunimanima natudia ta na heto, ese bibinagu e daudia toho. Bena udugu na kehoa, na hereva. Vairagu ai e giniva tauna na hamaoroa, nato, Egu lohia e, na mata hanai dainai, hisihisi na egu ai vada e kau, bona egu goada vada e ore. 17 Egu lohia emu hesiai tauna na egu lohia ida ede baita hereva-hereva toma? Badina be harihari goadagu taina na dia mia, bona laḡagu taina danu dia mia.

18 Una murinai ta, ita-itana na taunimanima na heto, ese e daugu toho, e hagoadagu. 19 Ia eto, E lalokau henimu badamu taumu e, basio gari, maino na emu ai baine mia; ba goada, ba haheauka. E hereva henigu negana ai na goada, bena nato, Egu lohia e, a hereva, badina be vada ome hagoadagu. 20 Bena ia eto, Oi dibamu dahaka dainai dekemu vada nama a? A harihari baina lou lao, Parasa lohiana baina tuari henia; baina hadarerea, bena Helene lohiana bainema. 21 A baina hamaoromu, hereva momokanina bukana ai ede e hetore tomamu; asi tauna ta ohegu kahana ai e tuarimu, emu lohia Mikael mo sibona.

Copyright information for `MEU