Daniel 12

Nega dokona

Una negana ai Mikael, emu bese ireḡuna lohiana badana, baine tore isi. Hekwakwanai negana ta baine vara; unuhetomana na nega glmadia ta ai se vara, basileia e hematama negana amo ema bona hari ela bona una nega baine kau. A una negana ai emu bese taudia na bae rauadia, buka ai ladadia vada e hetore taudia iboudiai. Tano gahuna ai e mahutamu taudia hutuma na bae noga, haida mauri hanaihanai enai, ma haida hemarai bona hedadarai hanaihanai enai. Bena aonega taudia na bae diari, guba kiama-kiamana na heto, bona hutuma kara maoromaoro dalana lalonai bae hakaudia vareai taudia na bae diari, hisiu na heheto, ela bona hanaihanai. A oi, Daniel, hereva ba hunidia, bona buka ba koua kunuka-kunuka, ela bona dokona negana. Hutuma na bae heau lao heau mai, bona lalo-parara bae habadaia.

Bena lau, Daniel, na roha lao, tatau rarua ginidia ai na itadia, ta sinavai inikahana ai bona ta sinavai unukahana ai. Bena dabua aukana e hahedokilaia bona sinavai ranudia daediai nohona tauna na nanadaia, nato, Nega ede daudauna bainela ela bona ini hoa karadia dokodia. Bena dabua aukana e hahedokilaia bona sinavai ranudia daediai nohona tauna ese imana idibana bona laurina amo guba e dudui henia; bena na kamonai, ia na e noho hanaihanaimu Diravana ladana ai e gwau hamata, laḡani ta bona laḡani rua bona laḡani kahana baela, bena bese helaḡana ena siahu igigi-rohorohona baine ore negana ai, ini ḡau iboudiai anidia bae vara. Hereva vada na kamonai, to lalogu se parara. Bena lau nato, Egu lohia e, ini ḡau amo dahaka baine vara? Ia eto, Daniel e, emu dala ai a raka lao; badina be hereva vada hehehuni, vada e hekou kunuka-kunuka, ela bona dokona negana. 10 Hutuma na bae haheḡoeva, bae hahekurokuro, bae ḡoeva dae; a kara dika taudia do bae kara dika. Kara dika taudia ta lalona basine parara, a aonega taudia lalodia bae parara. 11 Bena ḡole-oho boubouna, e heni louloumu gauna, baine heabi oho, bona ḡau dika-rohorohona, e hahevahumu ḡauna, bae haginia, negana amo dina daha-ta sinahu-rua taurahanita-ahui do baela. 12 Baine henari noho ela bona dina daha-ta sinahu-toi toi-ahui ima bae ore tauna na namo. 13 A emu dala ai ba raka ela bona dokona, bena oi na do ba laḡa ani, bona doko dinadia ai na vada e gwaurai henimu gabuna ai do ba gini.

Copyright information for `MEU