Deuteronomy 1

Hegogo badana

Mose ena hereva bini, Israel taudia iboudiai e harorolai henidia tano ḡaḡaena ai, Ioridane sinavaina unukahana ai. Gabu ladana na Araba, Sufu e hevaira henia; kahana ta ai be Paran, ma kahana ta ai be Tofele bona Laban bona Haseroto bona Disahab. Horeb amo bema laolao, Seiri ororona amo bema lao ela bona Kade-baranea, Iaolao dinadia na bemagwauta-ta na heto. Laḡani hari-ahui vada e lao bubuni, hua ihagwauta-tanaena dina gini gunana ai, Mose ese Israel taudia e haroro henidia, Iehova ese ia e henia haheḡanidia iboudiai na ia ese idia ma e henidia. Una be Sihon, Amoro pavapavana, Hesebon ai e nohova tauna, bona Og, Basan pavapavana, Astaroto ai bona Edrei ai e nohova tauna, e hadareredia murinai.

Mose ena haroro gini-gunana

Ioridane sinavaina unukahana ai, Moab tanona ai, Mose ese taravatu e gwaurai hedinarai matama, eto, Iehova eda Dirava ese Horeb ai e hereva henida, eto: Umui na nega daudau vada o halahe ina ororo ai; harihari a tore isi, ba laolao, ororo kahadia baola, Amoro taudia edia tano bona hetabira tanodia Araba taorana ai, ororo ai bona taora ai, diho kahana ai bona kone kahana ai, Kanaan tanona ai bona Lebanon tanona ai, ela bona sinavai badana, ladana na Eufrate. A itaia, una tano idoinai vairamui ai vada na lailaia; ba raka vareai, tano na bavabia, Iehova ese umui senemui, Abraham bona Isaak bona Iakob, e gwau henidia hamata, tano na idia baine henidia bona idia garadia baine henidia eto.

Una negana ai lau ese na hamaoromui, nato, Lau na sibogu basina reḡumui diba, 10 badina be Iehova emui Dirava ese vada e hahutumamui; harihari umui na hutuma herea, guba hisiudia na heheto. 11 Egu ḡuriḡuri be Iehova, senemui edia Dirava, ese nega daha amo do baine hahutumamui, bona baine hanamomui, vada e gwau henimui hamata heḡereḡerena. 12 To lau sibogu ese ede baina reḡumui toma? Emui hekwarahi bona emui heiriheiri ede baina huahai toma? 13 Emui iduhu ta ta lalodiai tatau haida, mai aonegadia bona mai edia lalo-parara bona mai dibadia taudia, bavabidia hidi, bena lau ese ikwaramui taudia ai baina halaodia. 14 Bena umui ese o haere henigu, oto, Emu hereva vada e namo; ai na unu baia kara toma. 15 Taunabunai, emui iduhu lohiadia na abidia, mai aonegadia bona mai dibadia taudia, bena umui ikwaramui taudia ai na halaodia: daha biagudia, sinahu biagudia, imahui biagudia, gwauta biagudia, bona heitatao taudia, emui iduhu ta ta lalodiai. 16 Una negana ai danu emui hahemaoro taudia na haḡanidia, nato, Varavaramui ba hahemaoro henidia, tau ta tadikakana ida bae hemaka, eiava tau ta idau bese tauna ida bae hemaka, ba hahemaoro henidia mai maoromaoromui ida. 17 Ba hahemaoro henidia negadia ai emui hahemaoro basio hagagevaia: dagi maraḡi tauna bona dagi bada tauna bae heḡereḡere umui vairamui ai. Tau ta garina basio gari, badina be hahemaoro be Dirava ena. Bena kara ta dainai ba daradara, hereva na lau dekegu ai ba mailaia, lau ese baina haeroa. 18 Una negana ai, ba kara karadia iboudiai na haḡanilaimuiva.

19 Bena Horeb amo ma ta laolao, tano ḡaḡaena badana bona dika-hereanaamo, umui danu dibamui, ela bona Amoro taudia edia tano, ororo kahadia ai, ta rakaia hanai, Iehova, eda Dirava, ese e haḡanida heḡereḡerena; bena Kade-baranea ai ta kau. 20 Bena lau ese na hamaoromui, nato, Umui naAmoro taudia edia ororo tanodia ai vada o kau; ina tano be Iehova eda Dirava ese be henidamu. 21 O itaia, Iehova, emui Dirava, ese tano vada eme lailaia vairamui ai; ba raka vareai, bavabia, Iehova, senemui edia Dirava, ese vada e haḡanimui heḡereḡerena. Basio gari; lalomui na basie hekwarahi. 22 Bena umui iboumui ai na lau dekegu oma, oto, Mani emu kara, hasinadoa taudia baita siaidia guna, idia ese tano na do bae itaia bona sivaraina bae mailaia, edena dala amo baitala, bona edena hanua edena hanua ai baita kau. 23 Emui hereva na haeroa, hereva namona; bena tatau gwauta-rarua umui bogaragimui amo na abidia, iduhu ta ta amo tatau ta ta na abidia. 24 Bena idia na ororo kahadia amo eha laolao, ela bona Eskol kourana ai e kau, unuseni ai e hasinadoa. 25 Una tano huahuadia taidia taidia imadia ai e abi, bena e lou henida, harina e hamaorolaida, eto, Iehova eda Dirava ese be henidamu tanona na tano namona.

26 To umui na o gwau edeede, asiola; Iehova, emui Dirava, ena hereva o utua. 27 Emui kalaga ai o maumau noho, oto, Iehova ese vada e inai henida dainai ia ese Aigupto tanona amo e hakauda lasi, Amoro taudia imadia ai baine negeda bena idia ese bae alada ore totona. 28 Ede baitala? Tadikakada ese vada e hagarida, eto “Una tano taudia na babada bona lalata; ita na mamaraḡi bona kwakwadogi; edia hanua na babada, maḡudia danu e daemu ela bona guba ai; ina danu, Anakim taudia unuseni ai a itadia”.

29 Bena na hamaoromui, nato, Kudoumui basie hetaha; idia garidia basio gari. 30 Iehova emui Dirava, umui vairamui ai e rakamu Diravana, ia ese umui daimui ai baine tuari, hoa karadia baine kara, umui vairamui ai Aigupto ai e karava heḡereḡerena. 31 Tano ḡaḡaena ai danu vada o itaia, Iehova, emui Dirava, ese vada e abimui isi, tau ta ese natuna e geiamu na heto, emui laolao iboudiai lalodiai, ema bona ina gabu ai vada o kau. 32 Ḡau tamona, umui na Iehova, emui Dirava, asio abidadama henia. 33 Ia ese dala ai e gunalaimui, emui taruha gabudia e tahu; emui dala danu e hahedinarai henimui, lahi amo hanuaboi ai, bona ori amo dina ai.

34 Iehova ese emui hereva e kamonai, bena e badu, e gwau hamata, eto, 35 Momokani, ina uru dikana taudia ta ese hari tano namona, lau ese senemui na gwau henidia hamata baina henidia nato tanona, basine itaia. 36 A Kaleb Iefune mo sibona ese baine itaia; bona aena amo vada e moia tao tanona lau ese ia baina henia, bona natuna baina henidia, badina be ia ese Iehova vada e abidadama henia mai lalona idoinai. 37 Iehova ese lau danu e badu henigu, umui daimui ai; eto, Oi na unuseni ai basio raka vareai, 38 a Iosua Nunu, emu hesiai tauna, na una tano ai baine raka vareai. Ba hamaoroa, do baine goada; badina be ia ese Israel taudia baine hakaudia vareai. 39 Natumui maraḡidia, haida ese bae abidia mauri oto, bona natumui karukarudia, kara namo bona kara dika do asi dibadia, idia na bae raka vareai: una tano baina henidia, edia tano. 40 A umui na ba lou lao, tano ḡaḡaena ai ma ba halaolao, Davara Kakakakana kahana ai.

41 Bena umui ese o haere henigu, oto, Ai na vada a kara havara, Iehova enai. Ai na baiala, baia tuari, Iehova ese vada e haḡanida heḡereḡerena. Bena emui tuari ḡaudia; o abi kau, ororo kahadia ai ba ha tuari haraḡa-haraḡa oto. 42 A Iehova ese e hereva henigu, eto, Ba hamaorodia, baoto: Tuari na basiola, badina be lau na dia umui ida; basiola, inaimui ese bae hadareremui na garina. 43 Unu na hamaoromui toma, to umui na asio kamonai: Iehova o gwau edeede henia, o hekokoroku, ororo ai o dara dae. 44 Bena Amoro taudia na unu ororo amo e hekei diho, e lulumui, nanigo ese bema lulumui na heto; bena Seiri ai e hadareremui, e havamui ela bona Horoma. 45 Bena o Iou, Iehova vairanai o taitai, a Iehova na emui taitai se kamonai bona emui hereva se abi dae. 46 Taunabunai umui na nega daudau Kade ai o nohova.

Copyright information for `MEU