Deuteronomy 20

Inaimu ba tuari henidia negadia ai, hosi bona kariota momo bona tuari taudia hutuma ba itadia, to garidia basio gari; badina be Iehova, Aigupto tanona amo e hakaumui lasi Diravana, ese e bamomuimu. Tuari gabuna ba raka henia kahi negana ai, hahelaḡa tauna na baine raka lasi, orea taudia baine hereva henidia, baineto: Israel e, a kamonai; hari dina ai inaimui ba tuari henidia; kudoumui basie hetaha, laumamui basie daure, basio daradara, basio gari henidia. Badina be Iehova, emui Dirava, ese e, bamomuimu; ia ese inaimui baine tuari henidia umui daimui ai, bona imadia amo baine hamaurimui.

Bena heitatao taudia ese orea taudia bae hereva henidia, baeto: Bema tau ta ena ruma matamatana vada e haginia, a do se kehoa, ia na ena ruma baine lou henia, tuari ai bema mase bena idau tauna ta ese bema kehoa na garina. Eiava bema tau ta vine imeana vada e hadoa, a anina do se abia, ia na ena ruma baine lou henia, tuari ai bema mase bena idau tauna ese ena vine anidia roboadia bema abi na garina. Eiava bema tau ta ese, maohenina vada e abia a do se adavaia, ia na ena ruma baine lou henia, tuari ai bema mase bena idau tauna ese hane-ulato bema adavaia na garina.

Heitatao taudia ese orea taudia ma bae hereva henidia, baeto: Bema tau ta gari ese e butua taomu, ia na ena ruma baine lou henia, bamona lalodia baine hamanokadia na garina.

Orea taudia na unu bae hamaorodia toma, bena heitatao taudia ese tuari biagudia bae duanaidia.

10 Hanua ta ba raka henia kahi, ba tuari henia totona, maino ba gwaurai henidia guna. 11 Maino herevadia amo bema haere henimui, bona edia hanua ikoukoudia bema keho emui, idia iboudiai na emui hesiai taudia ai baela, isiaimui bae lao heni. 12 A maino basiema ura, bema ura tuari, vada ba koua heḡeḡe, 13 ela bona Iehova, emui Dirava, ese una hanua baine henimui. Bena edia mamaruane ibouboudiai bavaladia mase; 14 a hahine mai natudia ida bavabidia mauri, bona boromakau bona hanua rumadia mai kohudia ida na bavabi emui. Bena inaimui adia, Iehova, emui Dirava, ese vada e henimui, vada bavania.

15 Dauha hanuadia, bavabia tanona murimurinai, na unu ba karadia toma. 16 A ini Iehova, emui Dirava, ese edia hanua vada e henimui emui hanua ai baela besedia na mauri ḡauna ta basio bogaia hisi: ibouboudiai bavaladia mase. 17 Bavaladia ore: Hiti taudia, bona Amoro taudia, bona Kanaan; taudia bona Perisi taudia, bona Hivi taudia bona Iebusu taudia, Iehova, emui Dirava, ese vada e haḡanimui heḡereḡerena. 18 Unuheto amo idia ese edia dirava itomadiho-henidia karadia bodagadia iboudiai na basiehadibamui, bona Iehova, emui Dirava, basio kara dika henia.

19 Hanua ta boma tuari henia, bena boma koua heḡeḡe ela bona nega bema, daudau, una gabu auna na emui ira amo basio hagaridia, badina be huahuadia na amui aniani. Imea audia na taunimanima a? Una dainai ba tuari henidia a? 20 A huahuadia asie animu audia mo ba hagaridia, bena hanua maḡuna ihamakohina audia ai ba halaodia, ela bona; una e tuari henimuimu hanuana bavabia.

Copyright information for `MEU