Deuteronomy 27

Bena Mose bona Israel tau-badadia ese Israel taudia e haḡanidia, eto: Hari dina ai na henimuimu haheḡanidia ba badinadia. Ioridane sinavaina ba hanaia, Iehova, emui Dirava, ese baine henimui tanona ai ba raka vareai, dinana ai, huro nadidia badadia ba hagini, bona taba-taba ḡaunaamo bae tabaia ahu. Ina taravatu herevadia iboudiai na latadiai ba tore, ba hanai negana ai. Unu amo Iehova, emui Dirava, ese baine henimui tanona bavabia, rata bona bada-ranuna e arumu tanona, Iehova, senemuiedia Dirava, ese vada e gwau henimui hamata heḡereḡerena. Ioridane sinavaina ba hanaia, bena hari na haḡanilaimuimu nadidia ba haginidia, Ebal ororona ai; bena taba-taba ḡauna amo ba tabaia ahu. Bona Iehova, emui Dirava, ena ihaboulaina patana nadi amo ba larebaia unuseni ai; auri amo asie utudia nadidia. Asie utu nadidia amo Iehova, emui Dirava, ena ihaboulaina patana ba larebaia; bena una pata latanai ḡole-oho bouboudiaba hahelaḡadia, Iehova, emui Dirava, ena. Herohemaino bouboudia danu ba hahelaḡadia. Unuseni ai danu bavaniani bona ba moale hebou, Iehova, emui Dirava, vairanai. Huro nadidia ai ina taravatu herevadia iboudiai ba tore hedinarai.

Bena Mose bona hahelaḡa taudia Levi iduhuna amo ese Israel taudia iboudiai e hereva henidia, eto: Israel taumui e, eremui. A hakala. Hari dina ai umui na Iehova, emui Dirava, ena bese ai vada ola. 10 Taunabunai, Iehova, emui Dirava, gadona ba kamonai; ena haheḡani bona ena taravatu hari ina dina ai na henimuimu vada ba badinadia.

11 Una dina ai danu Mose ese Israel taudia e hamaorodia, eto: 12 Ioridane sinavaina ba hanaia, bena ini na Gerisim ororona ai bae gini, taunimanima bae hanamodia: Simeon bona Levi bona Iuda bona Isakara bona Iosef bona Beniamina. 13 Ma iduhu ikwaradia bini Ebal ororona ai bae gini, heuduguirai herevadia bae gwaurai: Ruben bona Gad bona Asere bona Sebulun bona Dan bona Napatali.

14 Bena Levi taudia na bae hereva badabada, Israel taudia iboudiai bae hamaorodia, baeto:

15 Laulau ta au amo eiava nadi amo eiava auri amo e koroamu tauna na.bae uduguiraia. Unuhetomana, taunimanima imadia amo e karaiamu bona gabu hehunina ai e haginiamu, be Iehova ese e dadaraiamu. (Bena taunimanima iboudiai bae haere, baeto “Amen”.)

16 Tamana bona sinana se matauraidiamu tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

17 Dekena tauna ena tano hetoana e raḡaiamu tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

18 Matakepulu tauna e koiamu, dala amo e hakaua sirimu, tauna bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

19 Idau tauna enai eiava ihareha enai eiava vabu enai hahemaoro e hagagevaiamu tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

20 Tamana adavana ida e eno boumu tauna na bae uduguiraia, badina be ia ese tamana vada e haida hahemaraia. (Bena taunimanima; iboudiai baeto “Amen”.)

21 Mauri ḡauna idauna ta ida e eno boumu tauna a na bae uduguirai. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

22 Taihuna, tamana natuna eiava sinana natuna, ida e eno boumu tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

23 Rava bada hahinena ida e eno boumu tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

24 Dekena tauna e alaia mase hehunimu tauna na bae uduguriaia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

25 Dava e abiamu, asi ena kerere tauna baine alaia mase totona, tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

26 Ini taravatu herevadia se abi daemu bona se badinamu tauna na bae uduguiraia. (Bena taunimanima iboudiai baeto “Amen”.)

Copyright information for `MEU