Deuteronomy 8

Nahuamui ba toho, hari dina ai na henimuimu haheḡanidia iboudiai ba badinadia, unu amo ba mauri, bona ba hutuma, a ba raka vareai, Iehova ese senemui e gwaurai henidia hamata tanona bavabia, emui tano ai ba halaoa. Iehova, emui Dirava, ese laḡani hari-ahui lalodiai tano ḡaḡaena ai e hakaumui daladia ba haero, ihamanaumui bona lalomui itohodia totona unu e kara toma, baine diba, ena haheḡani ba badinadia eiava lasi. Ia ese e hamanaumui bona e hahitolomui, bena mana e henimui, aniani ḡauna matamatana emui ai, tamamui asi dibadia ḡauna. Unu amo e hadibamui, taunimanima na dia aniani amo mo se maurimu, a Iehova uduna amo e lasimu herevadia iboudiai amo danu. Unu laḡani hari-ahui iboudiailalodiai emui dabua; asie dika, bona aemui asie gudu. Ba laloa danu, tamana ese natuna matana e hakaniamu na heto, Iehova, emui Dirava, ese umui matamui unu e hakani tomava. Taunabunai, Iehova, emui Dirava, ena haheḡani ba badinadia; ena dala ai ba raka, bona ia garina ba gari. Badina be Iehova, emui Dirava, ese tano namona ai be hakaumui vareaimu: sinavai momo tanona, mai ranu gabudia bona ranu guridia, koura ai bona ororo ai. Ia na uit momo bona bali
“Bali” na flaoa ikaralaina reina ta, uit na heto. “Vine’” bona “suke” bona “Rimono” bona “olive” na Heberu taudia edia au huahua haida ladadia.
momo tanona, mai vine audia bona suke audia bona rimono audia bona olive audia, bona mai bada-ranuna danu.
Unuseni ai flaoa bavania boga-kunu; ḡau ta ai basio dabu. Una tanoena nadi na auri nadidia; ena ororo ai danu auri labora-labora ba ḡeia. 10 Bavaniani, bogamui bae kunu; bena Iehova, emui Dirava, ba imodaia, tanona;namona na ia ese vada e henimui dainai.

11 Nahuamui ba toho, Iehova, emui Dirava, ba reaia na garina, eiava ena haheḡani eiava ena taravatu eiava ena hahedua hari dina ai na henimuimu ba readia na garina. 12 Bavaniani, bogamui bae kunu; ruma namodia ba hagini, ba noholai; 13 emui boromakau seridia bona emui mamoe seridia bae hutuma; emuisilver bona emuigold bae bada; emui ḡau iboudiai bae momo. 14 Una negana ai nahuamui ba toho, ba hekokoroku na garina, bona Iehova, Aigupto taudia edia tano bona edia iḡui rumana amo e hakaumui lasi Diravana, ba reaia na garina. 15 Ia ese una tano ḡaḡaena badana bona dikana amo e hakaumui hanai; gaigai bona doadoa edia hekori amo e hamaurimui; bona tano kaukauna ai, asi ranuna tanona ai, ranu na nadi hagahagana amo e ha-arua lasi, amui. 16 Tane ḡaḡaena ai ia ese mana amo e ubumuiva, tamamui asi dibadia anianina, baine hamanaumui bona lalomai baine dibadia bona dokona ai baine hanamomui helaoreana. 17 Taunabunai, lalomu ai basioto “Lau siahugu bona imagu goadana ese ina taḡa vada na abia, egu”. 18 A Iehova, emui Dirava, ba laloa, badina be ia ese siahu e henimuimu, taḡa bavabilaia, ena gwauhamata, senemui e gwaurai henidia hamata ḡauna, baine hamomokania totona, hari dina ai e karamu heḡereḡerena.

19 A Iehova, emui Dirava, boma laloa boio, dirava idaudia boma raka henidia kahi, isiaidia boma lao heni bona boma toma henidia diho, hari dina ai na hamaoromui momokanimu, vada ba mase. 20 Iehova ese bese haida umui vairamui ai e habuadia tarimu na heto, umui danu baine habuamui tari; badina be o gwau edeede, Iehova, emui Dirava, gadona asio kamonai henia.

Copyright information for `MEU