Ecclesiastes 10

Muramura mai bonadia ikaradia tauna ena dehoro lalonai lao e masemu,
bena una dehoro bonana na e dikamu;
unuhetomana kavakava sisina ese
aonega bona matau e hadikadiamu.
Aonega tauna lalona ese idiba kahana e hakaua laomu,
a kavakava tauna lalona ese lauri kahana e hakaua laomu.
Kavakava tauna, ena be dala ai e rakamu, to lalona se pararamu;
ia ese taunimanima iboudiai e hamaorodiamu ia na kavakava.
Hanua pavapavana ese bema badu henimu, emu gabu basioma rakatania;
badina be hemataurai ese kerere badadia e tahunidiamu.

Dika ta vada na itaia dina henunai, hanua pavapavana ena kerere ta na heto reana. Kererena binai: kavakava na atai gabudia ai e abia daemu, a taḡa taudia na henu ai e helaimu. Hesiai taudia vada na itadia, hosi ai e guimu; bona hanua lohiadia vada na itadia, aedia amo e rakamu, hesiai taudia na heheto.

Guri e ḡeiamu tauna na una guri lalonai baine moru;
bona haba e dareamu tauna na gaigai ese baine koria.
Nadi e taradiamu tauna na nadi ese bae haberoa;
bona au e poladiamu tauna na au ese bema hadikaia reana.
10 Auri asi ganona basie segea negana ai, ḡaukara tauna ena hekwarahi baine bada,
a aonega ese ḡaukara e haheauamu.
11 Mea tauna ese gaigai do se hamanadaia negana ai ia na bema hekori,
mea tauna iboirina na asi anina.
12 Aonega tauna uduna herevadia ese taunimanima edia hahenamo e abiamu,
a kavakava tauna bibinana ese e ha-oreamu.
13 Ia uduna herevadia matamadia na kavakava,
bona ena hereva dokona na kava bona dika rohoroho.
14 Kavakava tauna ena hereva na momo,
a tau ta asi dibana dahaka baine vara,
bona daika ese baine hamaoroa ia murinai dahaka baine vara.
15 Kavakava tauna na ena hekwarahi ai e hesikumu;
una dainai hanua lao dalana na asi dibana.
16 Tano e, pavapavamu bema mero bona emu lohia na daba ai bema ani lava dae negana ai,
madi ihabaimu!
17 Tano e, pavapavamu bema ura-kwalimu taudia natudia,
bona emu lohia na hora korikorina ai bema aniani,
goada iabina helaoreana, dia bae kekero totona,
oi na ba moale!
18 Lahedo dainai ruma guhina e kohumu,
bona medu na ruma lalonai e hetuturu dobimu.
19 Aniani na kiri ihavarana ḡauna,
bona vine ranuna ese taunimanima edia mauri e hamoaleamu,
bona moni ese ḡau iboudiai e havaramu.
20 Lalomu ai hanua pavapavana basio uduguiraia,
bona emu mahuta gabuna ai taḡa taudia basio uduguiraidia;
badina be atai manuna ta ese gadomu baine roholaia,
eiava roho manuna ta ese harina baine piua.
Copyright information for `MEU