Ecclesiastes 2

Lalogu ai nato: Be, moale baina dibaia; ba hahemoale. To una danu na asi anina. Kiri na herevalaia, nato “Ia na kavakava”; bona moale na herevalaia, nato “Ena namo be dahaka?” Tau-anigu ihanamona dalana vine ranuna i'inuna amo na lalogu ai na tahua; ḡau tamona, lalogu ese dounu aonega e badinaiava. Kavakava idogo-taona dalana danu na tahua, baina itaia nato, taunimanima natuna na edia mauri dinadia oreoredia guba henunai ede bae namo toma. Ḡaukara badadia na kara: ruma na hadai, bona vine imeadia na hado egu. Uma bona imea na kara, bona huahua audia idau-idau na idia lalodiai na hado. Ranu gabudia na ḡei, egu imea audia ihapariparidia. Hesiai taudia bona hahinedia na hoidia, bona hesiai memerodia bona kekenidia na egu ruma ai e vara. Egu nani bona egu mamoe seridia na momo herea, Ierusalem ai e gunalaigu taudia iboudiai edia e hereadia. Silver bonagold na haboudia egu; bona pavapava idau-idau edia kohu bona tano idau-idau kohudia danu. Ane-abi taudia bona hahinedia danu na abidia; bona hahine momo na adavadia, taunimanima edia moale dalana bunai.

Unu amo na herea dae; Ierusalem ai e gunalaigu taudia iboudiai na na hereadiava, bona egu aonega na egu ai e miava danu. 10 Matagu edia ura ta ediai asina rua, bona lalogu ena moale dalana ta enai asina laoa ahu; badina be lalogu ese egu hekwarahi idoinai e moalelaiava, egu hekwarahi idoinai ahuna bunai. 11 Bena imagu ḡaukaradia iboudiai bona ikaradia hekwarahidia idoidiai na haerodia; bena lalogu e parara, idoinai na asi anina, lai ianina mo. Ihanamogu ḡauna ta lasi dina henunai.

12 Bena aonega bona kavakava bona lebulebu ma na haerodia; badina be hanua pavapavana murina amo e maimu tauna na ede baine kara toma? E kara gunava karadia mo, ani. 13 Bena lalogu e parara, aonega ese kavakava e hereaiamu, diari ese dibura e hereaiamu na heto. 14 Aonega tauna matana na kwarana ai, a kavakava tauna na dibura ai e rakamu; ḡau tamona na diba, iboudiai dokodia be tamona mo. 15 Bena lalogu ai nato: Kavakava tauna enai e kaumu ḡauna na lauegu ai danu baine kau; matona, na aonega hereamu anina be dahaka? Ma lalogu ai nato: Ina danu asi anina. 16 Aonega tauna bona kavakava tauna na raruosi basie lalodia tao daudau; badina be dina gabedia ai iboudiai na bae lalodia boio vaitani. Aonega tauna na e masemu, kavakava tauna heḡereḡerena. 17 Taunabunai, mauri na inai heniava; badina be dina henunai e karava karadia na lalogu ese e hisihisilaiva. Badina be iboudiai na asi anidia, Iai ianina mo.

18 Dina henunai na hekwarahilaiva ḡaudia iboudiai na na inai henidiava; badina be murigu ai bainema tauna enai baina rakatanidia. 19 Bona daika dibana ia na baine aonega eiava baine kavakava? A mai aonegagu ida dina henunai na hekwarahilaiva ḡaudia iboudiai na ia ese baine biagudia. Ina danu asi anina. 20 Taunabunai, lalogu na na haloua bona daragu e doko, egu hekwarahi idoinai ai dina henunai na ḡaukaralaiva ḡaudia daidiai; 21 badina be nega haida tau ta ese mai aonegana bona mai lalo-pararana bona mai idibakana ida e karava ḡaudia iboudiai na baine rakatanidia, bena se hekwarahilaiva tauna ese baine moalelai. Ina danu asi anina, bona dika herea. 22 Tau ta ena ḡaukara iboudiai bona ena hekwarahi idoinai dina henunai davadia be dahaka baine abi? 23 Badina be ena dina iboudiai na hisihisi ai e honumu, bona ena ḡaukara na lalo-hekwarahi ḡauna; hanuaboi ai danu ia lalona se laḡa animu. Ina danu asi anina.

24 Tau ta ena dala namo-hereana binai: baine aniani, baine inuinu, bona ena hekwarahi baine moalelaia. Bena lalogu e parara, ina danu be Dirava imana amo; 25 badina be bema ia dauhai, daika bema aniani eiava bema moale? 26 Badina be Dirava ese e lalo namo heniamu tauna na aonega bona lalo-parara bona moale e heniamu; a kara dika tauna na ina hekwarahi e heniamu, ia ese kohu baine habou bona baine hasenu, Dirava ese e lalo namo heniamu tauna ihenina totona. Ina danu asi anina, lai ianina mo.

Copyright information for `MEU