Ecclesiastes 9

Ina idoinai na laloa bona na haeroa: kara maoromaoro taudia bona aonega taudia bona edia kara danu na Dirava imana ai; taunimanima na asi dibadia ia ese e ura henidiamu eiava e inai henidiamu. Ḡau iboudiai idia vairadiai na asi anidia; badina be kara tamona na iboudiai ediai e kaumu, kara maoromaoro tauna enai bona kara dika tauna enai, tau namona enai bona tau dikana enai, lalo-ḡoevaḡoeva tauna enai bona lalo-bodaga tauna enai, boubou ḡauna e hahelaḡaiamu tauna enai bona boubou ḡauna se hahelaḡaiamu tauna enai. Kara namo tauna bona kara dika tauna na heḡereḡere; e gwau hamatamu tauna bona gwauhamata se uramu tauna na heḡereḡere. Dina henunai e karamu karadia iboudiai edia dika ta binai: kara tamona na iboudiai ediai e kaumu. Ina danu, taunimanima lalodia na dika ai e honu honu daemu, edia mauri dinadia ai lalodia na kakavakava, una murinai mase gabuna e laomu. To mauri taudia iboudiai ida e heturamu tauna na mai ena helaro; badina be e maurimu sisiana ese vada e mase leonana na e hereaiamu. Badina be mauri taudia na dibadia do bae mase; a mase taudia na ḡau ta asi dibadia, bona asi ahudia, a ilalo-taodia na e boiomu. Edia heura-heni bona edia heinai-heni bona edia vaḡeḡe vada e ore vaitani; bona dina henunai e karamu karadia iboudiai lalodiai idia na asi ahudia, ela bona hanaihanai.

Aola, amu bavania mai moalemu ida, bona emu vine ranuna ba inua mai lalo-namomu ida; badina be Dirava ese emu kara vada e hanamoa guna.

Nega iboudiai dabua kurokurodia ba hahedokilai; dehoro na kwaramu ai baine mia hanaihanai.

Adavamu, o ura heniamu hahinena, ida ba moale hebou, emu mauri asi anina dinadia Dirava ese dina henunai vada e henimu iboudiai lalodiai, badina be oi ahumu bunai emu mauri ai, bona dina henunai o hekwarahilaimu ḡaukaradia lalodiai. 10 Oi imamu ese baine davaria ḡaukarana na ba karaia mai goada-badamu ida; badirla be o lao heniamu gabuna, mase taudia edia gabu, lalonai na asi ḡaukara ta, asi lalo-hadai ta, asi lalo-parara ta, bona asi aonega ta.

11 Dina henunai ma na itaia lou: heau helulu ai heau haraḡa taudia asie gunamu, bona tuari ai goada taudia asie kwalimumu, bona aonega taudia ese aniani asie aniamu, bona lalo-parara taudia ese taḡa asie abiamu, bona idibaka taudia na asie lalo-namo henidiamu; a nega bona kara na e vara kavamu mo, iboudiai ediai. 12 Badina be taunimanima ese ena nega se dibaiamu. Gwarume na hekoi rekena ai e hetoamu eiava manu na idoa ai e heidoamu na heto, taunimanima natudia na unu e heidoa tomamu, nega dika ese e hahoadiamu negana ai.

13 Ina aonega toana na dina henunai vada na itaia danu; bona na laloa, ia na ḡau badana. 14 Hanua maragina ta ena taunimanima na dia hoho; bena hanua pavapavana badana ta ese e tuari henia, e koua heḡeḡe, bona tano e larebaia heḡeḡe ia iabina totona. 15 A una hanua lalonai na ogoḡami tauna ta mai aonegana; bona ia ese ena aonega amo una hanua e hamauria. A asi tauna ta ese una ogoḡami tauna e laloa tao. 16 A lau na tomamu, ena be ogoḡami tauna ena aonega e dadaraiamu bona ena hereva asie kamonaimu, to aonega ese goada e hereaiamu.

17 Aonega tauna ena hereva asi regerege gabuna ai e gwauraimu ese lohia ena haroro kavakava taudia bogaragidiai na e hereaiamu. 18 Aonega ese tuari ḡaudia na e hereadiamu, a kara dika tauna tamona ese ḡau namodia diagau e hadikadiamu.

Copyright information for `MEU