Ephesians 4

Mauri matamata ekalesia tamona lalonai

Badina bunai lau, Lohiabada ese e ḡuigu taugu, na hahealo henimuimu: ba raka, e boirimui rakana heḡereḡerena. Lalomui bae manau, bae manada, bae haheauka. Lalokau ai ba haheauka heheni. Lauma ena lalo-tamona ba kahua tao, maino ena iḡui ai. Tau-anina be tamona; Lauma danu tamona; e boirimui negadia ai boiboi helarona na tamona; Lohiabada na tamona; abidadama na tamona; bapatiso na tamona. Dirava danu tamona, ia na taunimanima iboudiai Tamadia; ia ese iboudiai e hereadiamu, iboudiai e rohediamu, iboudiai lalodiai e nohomu.

Ita ta ta harihari-bada vada eme henida, Keriso ese ena herahia e hahetohoamu hegereḡerena. Una dainai ini e torea toma:

Ia e dae atai ai,
Ena abi-mauri taudia mai iḡuidia ida e hakaudia lao;
Ena herahia na taunimanima e henidia.
Ina hereva “la e dae” anina be dahaka? Anina binai: e diho guna ela bona tanobada henuna kahana, ani? 10 E diho tauna danu e dae, guba doriva-dorivana ela, ḡau iboudiai baine hahonu helaoreana. 11 Ena herahia be haida e heni, aposetolo taudia ai baela; ma haida e heni, peroveta taudia ai baela; ma haida sivarai namo iharorolaina; ma haida hereḡu taudia bona hahediba taudia ai baela. 12 Ini e kara toma, ia ese Dirava ena helaḡa taudia iboudiai baine reḡudia, bena idia ese Keriso isiaina bae lao heni, bena Keriso tau-anina bae larebaia dae; 13 ela bona ita iboudai eda abidadama baine tamona bona eda diba danu baine tamona, Dirava Natuna; ela bona tauda bae lo, Keriso tauna e lo hahetohona heḡereḡerena.

14 Bena memero karukarudia heḡereḡeredia basita noho; hahediba herevadia lai na heto basie hureda dae hureda diho; taunimanima edia kara gagevagagevadia bona koikoidia basiehakauda kerere. 15 A hereva momokani na lalokau ai baita gwaurai; bena unu kara ai baita bada oho bada oho, ela bona Keriso enai baita kau; ia na eda orea ikwarana. 16 Ia enai garugaru iboudiai e ḡaukara heboumu, bena tau-anina idoinai vada e hesiriu kaumu bona e hekamo boumu, bona rege ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara e karamu; unu amo tau-anina e bada oho bada ohomu, bona lalokau ai e tubumu.

Mauri matamatana ena kara

17 Taunabunai, Lohiabada lalonai na halomuimu, na tomu, harihari ela basio raka dibura taudia heḡereḡeredia; idia na edia lalo-hadai kavakavadia ai e rakamu 18 Lalodia na didibura; Dirava ena mauri ai idia na asi ahudia, edia mata-lahui bona edia lalo-duhu daidiai. 19 Mami namodia asie abimu; a lebulebu daladia ai e rakamu, bona mata-dika karadia e ura heni lalodikamu.

20 A Keriso enai vada o diba dalana na dia unuheto. 21 Ia gadona vada o kamonai, ia lalonai vada o hahediba, hereva momokanina Iesu ena amo vada o abia. 22 Bena tau gunana mai ena kara ida ba doki oho; ia na dika, badina be koikoi e ura heniamu. 23 Daramui ba hamatamata, 24 tau matamatana ba hahedokilaia, Dirava heida-idana, kara maoromaoro ai bona hereva momokani helaḡana ai vada e karaia.

25 Taunabunai, hereva koikoidia ba nege daure, dekemui taudia ida hereva momokani mo ba gwaurai; badina be ita bona idia na tau-anina tamona regedia. 26 Ba badu, to basio kara dika; dina do basine diho ai emu badu baine doko. 27 Lalomui iduaradia basio keho diabolo ena. 28 Henao tauna na basine henao lou; ḡaukara namona ta imana amo baine karaia, bena e dabumu tauna na baine durua diba. 29 Hereva mirodia udumui amo basie lasi; hereva namodia ba gwaurai, taunimanima lalodia ba hapararalai, bena bae kamonai taudia ese harihari-bada bae abia. 30 Dirava ena Lauma Helaḡa basio turia riki henia; ia ese vada e abumui hidi, ia toana emui ai baine mia ela bona hahemauri dinana. 31 Heiri-heiri, daḡedaḡe, badu, heloḡo-heloḡo, hereva mirodia, hahebade, iboudiai ba nege daure. 32 Ba hekaha heheni; ba hebogahisi heheni; emui dika ba hegwau tao heheni, Dirava ese Keriso lalonai emui dika vada e gwau tao na heto.

Copyright information for `MEU