Esther 3

Hamana ena lalo-hadai Iuda taudia baine habuadia tari

Unu ḡau muridiai, King Ahasuero ese Hamana Hamedata, tau Agag, e abia dae, dagi badana e henia, bona ia ida e lohia hebou taudia iboudiai daediai e hahelaia. Bena hanua pavapavana ena hesiai taudia iboudiai, pavapava ena ikoukou ai e nohova taudia, na e igo diho; idia ese Hamana e toma henia diho, badina be hanua pavapavana na unu vada e haheḡanilaia toma. A Morodekai na se igo diho bona se toma henia diho. Bena hanua pavapavana ena hesiai taudia, hanua pavapavana ena ikoukou ai e nohova taudia, ese Morodekai e nanadaia, eto, Dahaka dainai hanua pavapavana ena haheḡani o tataia utumu? Dina momo lalodiai idia ese e hereva henia loulou, to ia ese se kamonai henidia. Bena idia ese Hamana e hamaoroa; bae itaia, Morodekai ena hereva baine kwalimu eiava. Badina be ia ese vada e hamaorodia ia na Iuda tauna. Hamana ese e itaia, Morodekai na se igo diho bona se toma henia diho, bena Hamana na e badu dikadika. A Morodekai na ia sibona ese baine dabaia tao na se ura. Taunabunai, haida ese e hadibaia, Morodekai ena bese be edena; bena Hamana ese Iuda taudia, Morodekai ena bese taudia, iboudiai ihabua-taridia dalana e tahua, Ahasuero ena basileia idoinai lalonai.

King Ahasuero ena lohia laḡanina ihagwauta-ruana ai, hua gini-gunana, ladana Nisan, lalonai, idia ese mari karana ta, ladana Puru, na Hamana vairanai e karaia, dina ta ta amo bona hua ta ta amo, ela bona mari ese hua ihagwauta-ruana, ladana Adara, na e duanaia. Bena Hamana ese King Ahasuero e hereva henia, eto, Bese ta na e noho rohorohomu, emu basileia kahadia iboudiai taudia bogaragidiai e noho hedoa-hedoamu; edia taravatu na idau, dia bese oredia iboudiai edia heḡereḡeredia, bona hanua pavapavana ena taravatu asie badinadiamu; una dainai dia namo hanua pavapavana ese baine haheauka henidia. Hanua pavapavana lalomu bema heḡereḡere, boma haheḡani, bae habuadia tari, bena lau esesilver talent gerebu ta hanua pavapavana ena moni e reguamu taudia imadia ai baina ato, bena idia ese hanua pavapavana ena kohu-habou rumadia ai bae ato. 10 Taunabunai, hanua pavapavana ese ia imana kwakikwakina vaḡivaḡina, ena toa ikarana ḡauna, na kwakikwakina amo e veria oho, Hamana Hamedata, tau Agag, Iuda taudia adia inai, na e henia. 11 Hanua pavapavana ese Hamana e hamaoroa, eto, Moni na oiemu, taunimanima danu oiemu, emu lalo-hadai heḡereḡerena ba karalaidia.

12 Bena hua gini-gunana dinana ihagwauta-toina ai, hanua pavapavana ena toretore taudia e boiridia, bona haheḡani pepana ta, Hamana ena haheḡani herevadia iboudiai ihaheḡereḡeredia, na e tore, hanua pavapavana ena heitatao taudia, bona ena basileia iboudiai ikwaradia taudia, bona bese iboudiai lohiadia, ediai, basileia ta ta edia revareva daladia amo, bona bese ta ta edia gado ai. King Ahasuero ladana ai e tore, bona kwakikwakina vaḡivaḡina amo hanua pavapavana toana e karaia. 13 Revareva na gwaukau taudia imadia ai e siaidia lao, hanua pavapavana ena basileia kahadia iboudiai ediai, eto, dina tamona ai, hua ihagwauta-ruana, ladana Adara, dinana ihagwauta-toina ai, Iuda tataudia iboudiai kikina-badana bona hahine bona natudia na bae habuadia tari, bae aladia mase, bae ha-oredia vaitani, bona edia kohu bae dadi. 14 Pepa unuhetomadia ta ta be basileia ta ta ai bae halasidia, taravatu na heto, bona bae duahi hedinarai, taunimanima iboudiai vairadiai, bae hegaeḡae, una dina bae naria, totona.

15 Gwaukau taudia na e heau ela, hanua pavapavana ena hahedua heḡereḡerena; bona haheḡani na hanua badana Susa ai e gwauraia hedinarai danu. Bena hanua pavapavana bona Hamana na e helai diho, vine ranuna e inua; a Susa ai hanua taudia na e daradara.

Copyright information for `MEU