Esther 8

King Ahasuero ena gwau maoro Iuda taudia edia

Una dina ai King Ahasuero ese Hamana, Iuda taudia adia inai tauna, ena ruma na Queen Eseta e henia. Bena Morodekai na hanua pavapavana vairanai e gini, badina be Eseta vada e hamaoroa idia raruosi na varavara. Bena hanua pavapavana ese ia imana kwakikwakina vaḡivaḡina, ena toa ikaralaina ḡauna, Hamana ena amo vada e abia oho, Morodekai e henia. Bena Eseta ese Morodekai na Hamana ena ruma biaguna ai e halaoa.

Bena Eseta ese hanua pavapavana ma e hereva henia lou. Ia na ia aena badinai e goru diho, mai taina ida e noia, Hamana tau Agag ena lalo-hadai dikana, Iuda taudia ihadikadia dalana vada e lailaia, na baine gwaua tubu. Bena hanua pavapavana ese ena dagi auna,gold ḡauna, na e toia roro, Eseta e dudui henia. Bena Eseta e tore isi, hanua pavapavana vairanai e gini, eto, Hanua pavapavana lalomu bema heḡereḡere, bona boma lalo namo henigu, boma haeroa bema kara maoromaoro oi vairamu ai, bona boma moalelaigu, haheḡani herevana ta bae torea, Hamana Hamedata, tau Agag, ena revareva, hanua pavapavana ena basileia iboudiai lalodiai Iuda taudia bae habuadia tari totona e tore ḡaudia, bae gwaudia tao. Badina be dika badana na egu bese taudia latadiai be kaumu na itana ai ede baina haheauka toma? Varavaragu ihabua-taridia baina itaia negana ai, ede baina haheauka toma?

Bena King Ahasuero ese Queen Eseta bona Morodekai, tau Iuda, na e e hamaorodia, eto, A itaia, Hamana ena ruma na Eseta vada na henia, bona tauna na tau-dae ḡauna ai vada e mataia, badina be ia ese Iuda taudia baine dabaidia tao eto. Bona Iuda taudia herevadia na emui ura heḡereḡerena ba tore, hanua pavapavana ladagu ai, bona hanua pavapavana imagu kwakikwakina vaḡivagina amo toana ba karaia; badina be haheḡani herevana hanua pavapavana ladana ai e torea bona imana kwakikwakina vaḡivaḡina amo toana e karadia na ta ese basine gwaua tao diba.

Una negana ai hanua pavapavana ena toretore taudia na e boiridia, hua ihatoina, ladana Sivana, dinana iharuahui-toina ai. Bena haheḡani herevana e torea, Morodekai ese e haḡanidia heḡereḡerena, Iuda taudia daidiai, basileia sinahu-ta ruahui-hitu, India amo ela bona Etiopia, edia heitatao taudia bona edia basileia ikwaradia taudia bona edia bese lohiadia ediai, basileia ta ta edia revareva daladia amo bona bese ta ta edia gado ai, bona Iuda taudia ediai danu, edia revareva dalana amo bona edia gado ai. 10 King Ahasuero ladana ai e torea, bona hanua pavapavana imana kwakikwakina vaḡivaḡina amo toa e karaia. Bena revareva na gwaukau taudia imadia ai e siaidia; unu gwaukau taudia na heau-dikadika hosidia ai e gui, hanua pavapavana ena hosi maḡuna ai e vara bona hanua pavapavana isiaidia ilao-henina ai e loalaidia hosidia. 11 Unu revareva lalodiai hanua pavapavana na e gwau maoro, Iuda taudia hanua ta ta lalodiai bae hebou diba, edia mauri igimadia totona, bona bese ta eiava basileia ta ena tuari taudia ese bema ala-ala henidia, idia ese idia bona natudia bona adavadia na bae habuadia tari bona bae aladia mase bona bae ha-oredia vaitani, bona edia kohu bae dadi, 12 dina tamona ai, King Ahasuero ena basileia iboudiai lalodiai; una dina be hua ihagwauta-ruana ladana Adara, dinana ihagwauta-toina. 13 Pepa unuhetomadia ta ta be basileia ta ta ai bae halasidia, taravatu na heto, bona bae duahi hedinarai taunimanima iboudiai vairadiai; bena Iuda taudia na bae heḡaeḡae, una dina ai inaidia davadia bae henidia. 14 Taunabunai, gwaukau taudia na edia hosi, hari heau-dikadika ḡaudia, hanua pavapavana isiaina ilao-henina ai e ḡaukaralaidiava ḡaudia, na latadiai e gui, e heau haraḡa-haraḡa, hanua pavapavana ena hahedua aukana dainai. Hari haheḡani herevana na hanua badana Susa ai danu e gwauraia hedinarai.

15 Bena Morodekai na hanua pavapavana vairana amo e raka lasi. Pavapava dabuadia e hahedokilai, vaiuridia bona kurokurodia; ena havava ḡauna nagold ḡauna bada-hereana; ena hahedoki na dabua aukana ḡoeva-daena bona dabua kakakakana amo e karaia. Bena Susa taudia na e lolo bona e moale hisi dae; 16 diari bona moale bona lalo-namo bona heimodai na Iuda taudia latadiai. 17 Bena hanua pavapavana ena hahedua herevana bona ena haheḡani e kamonai basileiadia bona hanuadia iboudiai Ialodiai, Iuda taudia na e moaleva bona e hisi daeva, aria e karava bona e kone nohova. Bona unu tano taudia hutuma na sibodia Iuda taudia ai e hegwaurai, badina be Iuda taudia garidia e gariva.

Copyright information for `MEU